آموزش درس دوم زبان یازدهم

Interesting Facts:
People with higher education usually live longer.
Our health improves when we visit our friends and family members.
Sitting a lot increases health risks.
Laughter is the best medicine for your health.

حقایق جالب:
افراد دارای تحصیلات عالی معمولاً طولانی تر زندگی می کنند.
سلامتی ما هنگام مراجعه به دوستان و اعضای خانواده بهبود می یابد.
زیلد نشستن خطرات سلامتی را افزایش می دهد.
خنده بهترین دارو برای سلامتی شماست.

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”مکالمه”]

Sina and Behzad are old friends. They have not seen each other for about three months. Behzad has called Sina.

سینا و بهزاد دوستان قدیمی هستند. آنها حدود سه ماه است که یکدیگر را ندیده اند. بهزاد با سینا تماس گرقته است.

دانلود فایل صوتی کتاب یازدهم

Behzad: Hi Sina. How is it going? I haven’t seen you since Norooz.
Sina: Hi Behzad. Thanks for calling. I am home most of the time. I do different things like surfing the net and playing computer games.
Behzad: How about your free time? Going out, jogging, playing football,…?
Sina: Nope. I rarely go out and hang out with my friends.
Behzad: I see. Reza and I are going to Darband for climbing and walking this Thursday. We really like to see you. Will you come with us?
Sina: What?! Oh, no, I haven’t been there for a long time. I prefer to stay home and watch my movies on the weekend. I’ve bought lots of things to eat, too.
Behzad: Come on! Stop being a couch potato! I guess you haven’t exercised for a long time. I think you are a bit fat now.

Sina: Um… actually, you’re right. I’ve gained five kilos in three months. I really do not like to move!
Behzad: See? I told you. Working with computers for a long time makes people sick and depressed. I’ve read about this somewhere.
Sina: All right. You won!… When and where should we meet?

بهزاد: سلام سینا. اوضاع چطوره؟ من از نوروز تو را ندیده ام.
سینا: سلام بهزاد. از تماست متشکرم. من بیشتر اوقات خانه هستم. کارهای مختلفی مانند جستجو در نت وبازی های رایانه ای انجام می دهم.
بهزاد: در مورد اوقات فراغتت چطور؟ بیرون رفتن ، دویدن ، فوتبال بازی کردن ، …؟
سینا: نه. من به ندرت بیرون می روم و با دوستانم ملاقات می کنم.
بهزاد: می فهمم. من و رضا امروز پنجشنبه برای کوهنوردی و پیاده روی به دربند می رویم. ما واقعاً دوست داریم تو را ببینیم. با ما می آیی؟
سینا: چی ؟! اوه ، نه ، مدت طولانی آنجا نبودم، ترجیح می دهم آخر هفته در خانه بمانم و فیلم هایم را تماشا کنم. کلی چیز هم برای خوردن خریدم.
بهزاد: بی خیال! اعتیاد به تلویزیون رو ترک کن! من حدس می زنم تو مدت طولانی ورزش نکرده ای. فکر می کنم الان کمی چاق هستی.

سینا: واقعاً ، درست است. من در طی سه ماه پنج کیلو به اضافه کرده ام. من واقعاً دوست ندارم حرکت کنم!
بهزاد: ببین؟ من به تو گفتم کار با کامپیوتر برای مدت طولانی افراد را مریض و افسرده می کند. من در مورد این مطلب جایی خوانده ام.
سینا: خوب. تو بردی! … چه زمانی و کجا باید همدیگر را ملاقات کنیم؟


Answer the following questions orally.
1. What does Sina do at home?
2. Is Sina a sportsperson?
3. What is your favorite sport?

[/wc_tab]

[wc_tab title=”اصطلاحات جدید”]

A. Look, Read and Practice.

دانلود فایل صوتی کتاب یازدهم

Eating vegetables is an important part of a healthy diet.
The doctor is listening to my grandfather’s heartbeat.
My uncle has high blood pressure.
My sister measures herself every month.
Our neighbor had a heart attack yesterday.
One serving of rice is not enough for them.
Smoking is harmful to everyone.
Arash has a bad eating habit.
Today, addiction to technology is a big problem.

خوردن سبزیجات بخش مهمی از یک رژیم غذایی سالم است.
پزشک به ضربان قلب پدر بزرگم گوش می کند.
عموی من فشار خون بالا دارد.
خواهرم هر ماه خودش را اندازه می گیرد.
همسایه ما دیروز دچار حمله قلبی شد.
یک پرس برنج برای آنها کافی نیست.
سیگار کشیدن برای همه مضر است.
آرش عادت غذایی بدی دارد.
امروزه اعتیاد به فناوری مشکل بزرگی است.


B. Read and Practice.

physical: relating to the body
Swimming is a physical sport.

calm: without worry
My teacher has a very calm manner.

balanced: with all parts existing in the correct amounts
A balanced diet contains lots of fruits and green vegetables.

recent: happening or starting a short time ago
The price of bananas has increased in recent weeks.

emotional: relating to the emotions
Her doctor said the problem was more emotional than physical.

prevent: to stop something from happening
Daily exercise can prevent diseases.

relationship: the way in which two or more people feel and behave towards each other.
She has a very good relationship with her aunt.

ب- بخوانید و تمرین کنید.

جسمی: مربوط به بدن
شنا یک ورزش جسمانی است.

آرام: بدون نگرانی
معلم من شیوه بسیار آرامی دارد.

متعادل: با تمام قسمت های موجود در مقادیر صحیح
یک رژیم متعادل حاوی میوه و سبزیجات زیادی است.

اخیر: مدت کوتاهی پیش اتفاق افتاد یا شروع کرد
قیمت موز در هفته های اخیر افزایش یافته است.

عاطفی: مربوط به احساسات
پزشک وی گفت که این مشکل بیشتر احساساتی است تا جسمانی.

جلوگیری از: جلوگیری از وقوع چیزی
ورزش روزانه می تواند از بروز بیماری ها جلوگیری کند.

رابطه: شیوه ای که در آن دو یا چند نفر نسبت به یکدیگر احساس و رفتار می کنند.
او با عمه خود رابطه بسیار خوبی دارد.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”Reading”]

Having a Healthier and Longer Life

دانلود فایل صوتی کتاب یازدهم

Have you ever thought of a healthy lifestyle to live longer? People can do many things to have a healthier life. Most people have a special diet or do lots of exercise; however, without a careful plan they may hurt themselves.

To have a healthier lifestyle, people need to do certain things. First they should check their general health. Measuring blood pressure and heartbeat is the most important thing to do. They also need to check their family health history. In this way, they understand if anyone in the family has had a special illness. Another thing is paying attention to physical health. For example, eating healthy food helps people live longer and prevents diseases. Eating junk food makes people gain weight, and increases the risk of heart attack. Eating balanced servings of bread, vegetables, fruits, protein, and oil is necessary for everyone. Also, daily exercises improve people’s health condition.

An effective way to enjoy a better lifestyle is having healthy relationships with others.
Recent research has shown that a good social life decreases the risk of death. Sadly, some people do not visit their relatives very often these days. They are really busy with their work and usually use technology to communicate.

Bad habits and addiction can be harmful to health. One day of smoking can take around 5 hours away from the smoker’s life. Addiction to technology such as using computers for a long time is also dangerous.

Above all, the most important thing to enjoy a good life is having emotional health. Praying decreases stress and gives people a calm and balanced life. People with this lifestyle have had a better life. There are many other things people can do to live healthier and longer. The key point, however, is having a plan for the way they want to live and take care of their physical and emotional health.

آیا تاکنون به یک سبک زندگی سالم فکر کرده اید؟ مردم برای داشتن زندگی سالم تر می توانند کارهای زیادی انجام دهند. بیشتر افراد رژیم خاصی دارند یا ورزشهای زیادی انجام می دهند. با این حال، بدون برنامه ریزی دقیق ممکن است به خودشان آسیب برساند.
برای داشتن یک سبک زندگی سالم، افراد باید کارهای خاصی را انجام دهند. در ابتدا آنها باید سلامت عمومی خود را بررسی کنند. اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب مهمترین کاری است که باید انجام شود. آنها همچنین باید تاریخچه سلامت خانواده خود را بررسی کنند. از این طریق ، آنها می فهمند که آیا کسی در خانواده به بیماری خاصی مبتلا شده است یا خیر. نکته دیگر توجه به سلامت جسمی است. به عنوان مثال ، خوردن غذای سالم به افراد كمك می كند تا عمر طولانی تر داشته باشند و از بیماری ها جلوگیری كنند. خوردن هله هوله باعث افزایش وزن افراد می شود و خطر حمله قلبی را افزایش می دهد. خوردن وعده های متعادل نان ، سبزیجات ، میوه ها ، پروتئین و روغن برای همه ضروری است. همچنین ، تمرینات روزانه وضعیت سلامتی افراد را بهبود می بخشد.

یک روش مؤثر برای لذت بردن از یک سبک زندگی بهتر ، داشتن روابط سالم با دیگران است. تحقیقات اخیر نشان داده است که یک زندگی خوب اجتماعی، خطر مرگ را کاهش می دهد. متأسفانه ، برخی  این روزها خیلی اوقات به دیدار بستگان خود نمی روند. آنها واقعاً مشغول کار خود هستند و معمولاً از فناوری برای برقراری ارتباط استفاده می کنند.

عادت های بد و اعتیاد می تواند برای سلامتی مضر باشد. یک روز سیگار کشیدن می تواند حدود 5 ساعت از زندگی یک فرد سیگاری کم کند. اعتیاد به فناوری مانند استفاده از کامپیوتر برای مدت طولانی نیز خطرناک است.

مهمتر از همه ، مهمترین چیز برای لذت بردن از یک زندگی خوب داشتن سلامت عاطفی است. نماز ، استرس را کاهش می دهد و به انسان زندگی آرام و متعادلی می بخشد. افراد با این سبک زندگی، زندگی بهتری داشته اند. کارهای بسیار دیگری وجود دارد که افراد می توانند برای زندگی سالم تر و طولانی تر انجام دهند. نکته مهم اما داشتن برنامه ای برای روشی است که می خواهند زندگی کنند و  مراقبت از سلامت جسمی و عاطفی شان است.


Skimming

You can skim a passage to identify the topic and understand the writer’s main idea, or message. When you skim, you can also predict and guess what the reading is about. Skimming a passage before you fully and carefully read it can help you understand it better.
Follow these steps to skim:
– Read the title.
– Look at photos.
– Read the first and the last lines of each paragraph.
– Read quickly. Don’t read every word. Details are not important.
– Find and write the main idea.
To identify the topic of a passage, ask: What is the passage about?
To identify the main idea of a passage, ask yourself: What are the most important things the writer says about the topic?

شما می توانید برای شناسایی موضوع و فهمیدن ایده اصلی یا پیام نویسنده از روی یک متن روزنامه وار بخوانید. وقتی روزنامه وار می خوانید، می توانید موضوع متن را نیز پیش بینی و حدس بزنید. روزنامه وار خواندن یک متن قبل از خواندن کامل و با دقت آن می تواند در درک بهتر آن به شما کمک کند.
برای روزنامه وار خواندن این مراحل را دنبال کنید:
– عنوان را بخوانید.
– به عکسها نگاه کنید
– سطرهای اول و آخر هر پاراگراف را بخوانید.
– سریع بخوانید. هر کلمه ای را نخوانید. جزئیات مهم نیست.
– ایده اصلی را پیدا کرده و بنویسید.
برای مشخص کردن مبحث یک قسمت ، بپرسید: متن درباره چیست؟
برای شناسایی ایده اصلی یک متن از خود بپرسید: مهمترین چیزهایی که نویسنده در مورد موضوع می گوید چیست؟


A. Read the following sentences. Find each idea in the Reading and then write the number of the paragraph that discusses it.

Having a healthy relationship with others makes our lives better.
Paragraph
Addiction is a harmful habit.

Paragraph
Paying attention to our food is necessary for our physical health.
Paragraph

B. Skim the Reading. Circle the main idea.
a) Smoking is harmful to health.
b) Having a healthy and long life needs a careful plan.
c) Praying gives people a healthy life.

C. Scan the Reading to find the following information.
a) What increases the risk of heart attack?
b) How can we check our general health?
c) What is the most important factor to have a healthier life?

[/wc_tab]

[wc_tab title=”گرامر”]

A. Read the following texts.
Technology has influenced the lives of people in this century. Working with computers and mobile phones has changed people’s habits and lifestyles. Some people use their laptops and especially their mobile phones everywhere for no good reason. Some of them have not read a book for months. Some have not visited their relatives for a long time.
Some even have not slept well or have not eaten properly for a long time. Some of these people have quit good habits like doing daily exercises or attending social events. They have chosen an unhealthy lifestyle. To live longer, they need to rethink the way they live, work, and use technology.

Technology has helped the researchers and scientists of our time. New medicines and medical inventions have saved the lives of many people. They have let people have a happy life and live longer. New medicines such as anti-cancer drugs and new antibiotics have cured many patients. Some technological inventions have helped doctors to check people’s health condition. They have found keys to the secrets of the human body. New technologies have helped doctors to understand how diseases develop. They have found ways to fight and stop diseases in their early
stages. Technology, as some people may think, is not a bad thing at all. The way we use technology, is important.

فناوری در این قرن بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است. کار با رایانه ها و تلفن های همراه عادت و سبک زندگی افراد را تغییر داده است. برخی از افراد بدون هیچ دلیل خوبی از لپ تاپ و مخصوصاً تلفن های همراه خود در همه جا استفاده می کنند. برخی از آنها ماه ها کتاب نخوانده اند. برخی مدت هاست که از بستگان خود دیدن نکرده اند.
برخی حتی خوب نخوابیده اند یا مدت طولانی است که به درستی غذا نخورده اند. برخی از این افراد عادتهای خوبی مانند انجام تمرین روزانه یا حضور در رویدادهای اجتماعی را ترک کرده اند. آنها یک سبک زندگی ناسالم را انتخاب کرده اند. برای زندگی طولانی تر ، آنها باید در شیوه زندگی ، کار و استفاده از فناوری تجدید نظر کنند.

فناوری به محققان و دانشمندان زمان ما کمک کرده است. داروهای جدید و اختراعات پزشکی جان بسیاری از مردم را نجات داده است. آنها به مردم امکان داده اند زندگی شاد داشته و طولانی تر زندگی کنند. داروهای جدید مانند داروهای ضد سرطان و آنتی بیوتیک های جدید بسیاری از بیماران را درمان کرده است. برخی اختراعات فن آوری به پزشکان کمک کرده اند تا وضعیت سلامتی افراد را بررسی کنند. آنها کلیدهایی برای اسرار بدن انسان پیدا کرده اند. فن آوری های جدید به پزشکان کمک کرده است که درک کنند بیماری ها چگونه توسعه پیدا می کنند. آنها برای مبارزه و متوقف کردن بیماری ها در مراحل اولیه روشهایی پیدا کرده اند.
فناوری همانطور که ممکن است برخی فکر کنند ، اصلاً چیز بدی نیست. روشی که ما از فناوری استفاده می کنیم مهم است.

C. Tell your teacher how ‘present perfect tense’ is made.
D. Read the Conversation and underline all ‘present perfect verbs’.
E. Read the following paragraph and choose the best verb forms.

I am 55 years old now and I am going to retire this week. When I look back and read the book of my life, I see that I (have-have had) a very interesting life. I was born into a good family. My father was a teacher and my mother was a nurse. They always worked very hard and gave me a normal and healthy life. When I was a kid, I (wanted have wanted) to become a firefighter. After university, I (join-joined) the Fire Service. I (have worked-work) there for 30 years. It is a really difficult but exciting job. I (worked-work) very hard to become a good firefighter. I (have been-was) in many missions for the past 25 years. But honestly, I don’t remember how many lives I (have saved-save) and how many people I (have mademake) happy. Of course one thing I know for sure: I (have enjoyedenjoy) every minute of my life as a firefighter.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”گفت و شنود”]

دانلود فایل صوتی کتاب یازدهم

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تلفظ”]

دانلود فایل صوتی کتاب یازدهم

[/wc_tab]

[wc_tab title=”Writing”]

[/wc_tab]

[wc_tab title=”What you learned”]

A. Listen to the first part of a report.

دانلود فایل صوتی کتاب یازدهم

1. Complete the sentences based on what you’ve just heard.
Some people have three bad habits. They are
By making just a few changes in their lifestyle, people

2. Listen again and list all ‘present perfect tenses’.

B. Now read the rest.

People’s busy lifestyle in big cities has created many problems for their health. Rushing to and from school and work has made it hard for everyone to be physically active. Many people do not have time to cook or prepare healthy food. They eat unhealthy snacks and junk food. This type of diet has changed people’s taste and many young people now prefer fast food to homemade dishes. Watching TV and working with technology for long hours have also risked people’s health. They have increased the risk of heart diseases and sleep disorders. So the things
that seem so simple now can cause serious problems in the future.

سبک زندگی شلوغ مردم در شهرهای بزرگ ، مشکلات زیادی را برای سلامتی آنها ایجاد کرده است. با عجله به مدرسه و محل کار رفتن و برگشتن، فعالیت فیزیکی داشتن را برای همه سخت کرده است. بسیاری از افراد برای طبخ یا تهیه غذای سالم وقت ندارند. آنها میان وعده های ناسالم و هله هوله می خورند. این نوع رژیم غذایی سلیقه افراد را تغییر داده و بسیاری از جوانان اکنون غذای فست فود را به غذاهای خانگی ترجیح می دهند. تماشای تلویزیون و کار با فناوری برای ساعات طولانی ، سلامت مردم را نیز به خطر انداخته است. آنها خطر ابتلا به بیماری های قلبی و اختلالات خواب را افزایش داده اند. بنابراین چیزهایی که اکنون بسیار ساده به نظر می رسند می توانند در آینده مشکلات جدی ایجاد کنند.

3. Skim the text and suggest a title for it.
4. Scan the text and underline all ‘gerunds’.
C. Work in pairs. Ask and answer.

Name three things people have to change in their lifestyle.

Is it really easy to change our lifestyle?
Why is too much working with technology dangerous?

[/wc_tab]

[wc_tab title=”واژگان”]

108

A bit: کمی
Accident: تصادف
Addiction: اعتیاد
Amount: مقدار
Anti-cancer drug: داروی ضد سرطان
At all: اصلاً
Attend: شرکت کردن
Aunt: خاله
Balanced: متعادل
Blood pressure: فشار خون
Calm: آرام
Certain: مسلم
Climb: کوه نوردی کردن؛ بالا رفتن
Condition: شرایط
Contain: شامل
Couch potato
Cure: درمان کردن
Cycling: دوچرخه سواری
Daily: روزانه
Dangerous: خطرناک
Depressed: افسرده
Detail: جزئیات
Develop: توسعه پیدا کردن
Diet: رژیم غذایی
Discuss: بحث کردن
Disease:بیماری
Disorder: بی نظمی/اختلال
Education: آموزش
Effective way: راه مؤثر
Emotional: احساسی
Enjoy: لذت بردن/بهره مند شدن
Exciting: هیجان انگیز
Exercise: ورزش
Fight: جنگیدن
Firefighter: آتش نشان
Forget: فراموش کردن
Gain: به دست آوردن
Gain weight: افزایش وزن
General health: بهداشت عمومی
Given up: تسلیم شدن/ دست کشیدن
Go away!: برو گمشو
Guess: حدس زدن
Habit : عادت
Hang out: ملاقات کردن با دوستان
Harmful: مضر
Health: سلامتی
Heart attack: حمله قلبی
Heartbeat: ضربان قلب
However: با این حال
Hurry up! عجله کن!
Hurt: صدمه دیدن
Identify: شناسایی کردن
Illness: بیماری
Improve: بهبود بخشیدن
In this way: به این شیوه
Incomplete: ناقص
Increase: افزایش یافتن
Influence: تأثیر
Invitation: دعوت
Jog: آهسته دویدن
Junk food: هله هوله
Lifestyle: سبک زندگی
Longer: طولانی تر
Look back: به عقب نگاه کردن
Look after: مواظب بودن
Main idea: ایده اصلی
Manner: رفتار
Measure: اندازه گیری
Medicine: دارو
Message: پیام
Midterm: میان مدت/ میانترم
Mission: ماموریت
Necessary: لازم
Patient: بیمار
Pay attention to: توجه کردن به
Physical: جسمی
Poem: شعر
Predict: پیش بینی کردن
Prefix: پیشوند
Preposition: حرف اضافه
Prevent: جلوگیری کردن از
Properly: به درستی
Pyramid: هرم
Quince: به
Quit: ترک کردن
Rarely: به ندرت
Recent: اخیر
Recent research: تحقیقات اخیر
Relationship: روابط
Relative: خویشاوند
Retire: بازنشسته شدن
Sadly: متاسفانه
Sailing: قایقرانی
Secret: راز
Serving
Skim: سرسری/روزنامه وار خواندن
Social event: رویداد اجتماعی
Special: ویژه
Such as: مانند
Suffix: پسوند
Take care: مواظب بودن
Thought: فکر
Title: عنوان
Turn off: خاموش کردن
Unfortunately: متأسفانه
Vegetable: سبزیجات
Weight: وزن
You won! تو بردی

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مونولوگ”]

[/wc_tab]

[wc_tab title=”درس بعد”]

آموزش درس سوم زبان یازدهم

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]

مطالب بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *