آموزش درس سوم زبان دوازدهم

آموزش درس سوم زبان دوازدهم

Renewable Energy

انرژی تجدید پذیر

Renewable-energy-sources-آموزش درس سوم زبان دوازدهم

Interesting Facts:
The first wind machine was used in ancient Persia around 300 BC.
One wind turbine can produce enough electricity to power 300 homes.
Renewable energy sources create three times more jobs than fossil fuels.
Albert Einstein won the Nobel Prize in 1921 for his experiments with solar power.

حقایق جالب:
اولین دستگاه بادی در ایران باستان در حدود 300 سال قبل از میلاد مورد استفاده قرار گرفت.
یک توربین بادی می تواند برق کافی برای 300 خانه تولید کند.
منابع انرژی تجدید پذیر نسبت به سوخت های فسیلی سه برابربیشتر شغل ایجاد می کنند.
آلبرت انیشتین به دلیل آزمایش های خود در زمینه انرژی خورشیدی در سال 1921 برنده جایزه نوبل شد.

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”مکالمه”]

Emad and his father are traveling to Guilan. On the way, in Manjeel, Emad sees huge wind turbines.

عماد و پدرش دارند به گیلان سفر می کنند. در راه، در منجل ، عماد توربین های بادی بزرگی را مشاهده می کند.

دانلود فایل صوتی زبان دوازدهم

Emad: Daddy, look at those big fans!
Father: They are actually wind turbines.
Emad: Wind turbines?
Father: Yes, wind turbines are used to produce electricity from wind power.
Emad: I know electricity can be produced from water and sunlight. How might it be generated from wind?
Father: Well, a wind turbine works the opposite of a fan. Instead of using electricity to make wind, a turbine uses wind to make electricity. It is a type of clean energy.
Emad: These wind turbines remind me of what I read about using wind power in Yazd’s buildings.
Father: You mean wind towers?
Emad: Yes, they are natural air cooling systems and can be used instead of electrical air conditioners. This is another source of clean energy, isn’t it?
Father: Yes, it is. An excellent type of clean energy!
Emad: Daddy, can we travel to Yazd this Norooz?
Father: That’s OK with me. Let’s check it with others.

عماد: بابا ، به آن پنکه های بزرگ نگاه کن!
پدر: آنها در واقع توربین های بادی هستند.
عماد: توربین های بادی؟
پدر: بله ، از توربین های بادی برای تولید برق از نیروی باد استفاده می شود.
عماد: من می دانم که از طریق آب و نور خورشید می توان برق تولید کرد. چگونه ممکن است از باد برق تولید شود؟
پدر: خوب ، یک توربین بادی برعکس یک پنکه کار می کند. یک توربین به جای استفاده از برق برای تولید باد ، از باد برای ساخت برق استفاده می کند. نوعی انرژی پاک است.
عماد: این توربین های بادی مرا یاد آنچه  در مورد استفاده از باد در ساختمان های یزد خوانده ام انداخت.
پدر: منظورت برج های بادی هستی؟
عماد: بله ، آنها سیستمهای طبیعی خنک کننده هوا هستند و می توان به جای تهویه مطبوع از آنها استفاده کرد. این منبع دیگری برای انرژی پاک است ، اینطور نیست؟
پدر: بله ، همینطور است. یک نوع عالی از انرژی پاک!
عماد: بابا ، می توانیم این نوروز به یزد سفر کنیم؟
پدر: موافقم. بیا موضوع را با دیگران بررسی کنیم.


Answer the following questions orally.
1. Where are Emad and his father?
2. Has Emad ever traveled to Yazd?
3. What types of clean energy can you find in your city or village?

[/wc_tab]

[wc_tab title=”اصطلاحات جدید”]

A. Match the pictures with energy sources.

a. wind
b. water
c. sunshine
d. plants

Now fill in the blanks with the above words.
1. Some scientists are working on producing electricity from ……………. . This way, while the plant is growing, electricity is produced.
2. Hydropower or ………………. power is produced as a result of falling or running water.
3. Solar energy or the energy that comes from …………….. can be used to heat, cool, and light our homes and schools.
4. Wind turbines convert the kinetic energy in the ……………. into mechanical power.


B. Draw a circle around renewable energy sources.
C. This picture shows six ways you can save energy. Place the letter next to the correct description.
1. Close the door behind you so the cold or warm air doesn’t go out.
2. If you’re the last person to leave the room, turn off the TV.
3. Trees can lower the cooling costs of your home.
4. Using a dishwasher saves much more water than hand washing.
5. LED light bulbs use 75% less energy and last 10 times longer than string light bulbs.
6. Let your computer monitor go to sleep or turn it off to save more energy.

1. درب را پشت سر خود ببندید تا هوای سرد یا گرم بیرون نرود.
2. اگر آخرین شخصی هستید که از اتاق خارج می شوید ، تلویزیون را خاموش کنید.
3. درختان می توانند هزینه خنک کردن خانه شما را کاهش دهند.
4- استفاده از ماشین ظرفشویی بیش از شستن با دست  باعث صرفه جویی در مصرف آب بسیار می شود.
5- لامپ های LED از 75٪ کمتر انرژی مصرف می کنند و 10 برابر بیشتر از لامپ های رشته ای دوام دارند.
6. اجازه دهید مانیتور رایانه شما ئذ حالت خواب باشد یا آن را خاموش کنید تا انرژی بیشتری صرفه جویی کنید.


A. Look, Read and Practice.

دانلود فایل صوتی زبان دوازدهم

Oil, coal and natural gas are three common fossil fuels.
The main sources of renewable energy are wind, water and sun.
Iran is rich in oil resources.
The factory has polluted the river.
The new light bulbs consume less electricity.
My uncle often sits in the balcony, has a cup of coffee and reads a book.

نفت ، زغال سنگ و گاز طبیعی سه سوخت فسیلی رایج هستند.
منابع اصلی انرژی تجدید پذیر باد، آب و خورشید است.
ایران سرشار از منابع نفتی است.
این کارخانه رودخانه را آلوده کرده است.
لامپهای جدید برق کمتری مصرف می کنند.
عموی من غالباً در بالکن می نشیند ، یک فنجان قهوه دارد و کتاب می خواند.


B. Read and Practice.
variety: many different types of things or people
They do a variety of fitness activities.

tide: the rise and fall of the sea
Here you can see two high and two low tides each day.

replace: 1.to take the place of somebody or something
The factory replaced most of its workers with robots.

2.to put something back in the right place
She carefully replaced the china plate on the shelf.

use up: to finish something
Don’t use up all the milk, we need some for breakfast.

forever: for all time
No one can live forever.

demand: the amount of a product or service that people want
Demand for organic food is increasing.

convert: to change in form or character
The sofa converts into a bed.

absorb: to take something in, especially gradually
Plants absorb carbon dioxide.

تنوع: انواع مختلفی از چیزها یا افراد
آنها انواع فعالیت های بدنسازی را انجام می دهند.

جزر و مد: بالا رفتن و پایین آمدن سطح دریا
در اینجا می توانید هر روز دو جزر و مد زیاد و دو پائین مشاهده کنید.

جایگزین کردن: 1. جای کسی یا چیزی را گرفتن
این کارخانه بیشتر کارگران خود را با ربات ها جایگزین کرد.

2. قرار دادن چیزی در جای مناسب
او با دقت بشفاب چینی را در قفسه جای داد.

کامل استفاده کردن: به پایان رساندن چیزی
شیر را تمام نکنید، ما برای صرف صبحانه مفداری می خواهیم.

برای همیشه: برای تمام مدت
هیچ کس نمی تواند برای همیشه زندگی کند.

تقاضا: مقدار محصول یا خدمات مورد نظر مردم
تقاضا برای مواد غذایی ارگانیک در حال افزایش است.

تبدیل کردن: تغییر در فرم یا شخصیت
این مبل به یک تختخواب تبدیل می شود.

جذب کردن: به درون کشیدن چیزی به خصوص به تدریج
گیاهان دی اکسید کربن را جذب می کنند.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”Reading”]

Earth for our Children

دانلود فایل صوتی زبان دوازدهم

Energy is the ability to do work. It can take a variety of forms: mechanical, electrical, chemical, and nuclear. To produce any type of energy, the resources of the earth are used. The main resources of the earth are fossil fuels such as natural gas, oil, and coal.

We get most of our energy from these fossil fuels, but this is harmful to the environment. Fossil fuels are nonrenewable and cannot be replaced easily. Once we use them up, they’re gone forever. They are not clean
as they pollute water or air.

In recent years, scientists try to use other types of energy resources. They call them clean energy resources because they do not pollute the earth. Clean energy is renewable. It is made from resources that can be
replaced, like wind, water, sunshine, tides, and plants. When renewable energy resources are used, the demand for fossil fuels is reduced.

The most common type of clean energy is the solar power. Solar energy is produced by the radiation that reaches the earth. People have used the sun as a heat source for thousands of years. Iranians, for instance, use special designs and arrangements of windows, balconies and yards to get the most sunshine. Different types of materials might also be used in building the houses. This keeps people warm during cold seasons and cool during hot days of the year.

Nowadays, solar energy can be converted into other forms of energy, such as heat and electricity. Solar energy might be used for heating water and air in homes,buildings, or swimming pools. Maybe you’ve seen buildings or houses with big shiny panels on the roof. These are solar collectors that collect heat by absorbing sunlight and producing solar power. Also, solar energy can be used in generating electricity to provide power for watches, highway signs, houses and even space stations.

Clean energy resources are widely used in many countries to keep cities and villages clean. As a result, fewer fossil fuels are consumed each year and they are saved for the future generations.


زمین برای کودکان ما

انرژی توانایی انجام کار است. انرژی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد: مکانیکی ، الکتریکی ، شیمیایی و هسته ای. برای تولید هر نوع انرژی از منابع زمین استفاده می شود. منابع اصلی زمین سوختهای فسیلی مانند گاز طبیعی ، نفت و زغال سنگ هستند.

ما بیشتر انرژی خود را از این سوخت های فسیلی می گیریم، اما این برای محیط زیست مضر است. سوخت های فسیلی غیر قابل برگشت هستند و به راحتی قابل تعویض نیستند. به محض اینکه کامل از آنها استفاده کردیم، برای همیشه از بین می روند. آنها تمیز نیستند زیرا آب و هوا را آلوده می کنند.

در سال های اخیر دانشمندان سعی می کنند از انواع دیگر منابع انرژی استفاده کنند. آنها این منابع را منابع انرژی پاک می نامند زیرا باعث آلودگی زمین نمی شوند. انرژی پاک تجدید پذیر است. آنها از منابعی مانند باد ، آب ، آفتاب ، جزر و مد و گیاهان که می توانند تجدبدپذیر  شوند ساخته می شوند. هنگامی که منابع انرژی تجدید پذیر استفاده شوند، تقاضا برای سوخت های فسیلی کاهش می یابد.

رایج ترین نوع انرژی پاک انرژی خورشیدی است. انرژی خورشیدی توسط تابش هایی که به زمین می رسد تولید می شود. هزاران سال مردم از خورشید به عنوان منبع گرما استفاده کرده اند. ایرانی ها، برای مثال، از طرح ها و چیدمان های ویژه پنجره ها ، بالکن ها و حیاط برای به دست آوردن بیشترین آفتاب استفاده کنید. انواع مختلفی از مواد نیز ممکن است در ساخت خانه ها استفاده شود. این باعث می شود افراد در فصول سرد سال گرم و در روزهای گرم سال سرد شوند.

امروزه انرژی خورشیدی می تواند به اشکال دیگر انرژی مانند گرما و برق تبدیل شود. انرژی خورشیدی ممکن است برای گرم کردن آب و هوا در خانه ها، ساختمان ها یا استخرها استفاده شود. شاید شما ساختمانها یا خانه هایی با پانل های براق بزرگ روی سقف دیده باشید. اینها کالکتورهای خورشیدی هستند که با جذب نور خورشید و تولید انرژی خورشیدی گرما جمع می کنند. همچنین، از انرژی خورشیدی می توان در تولید برق برای تأمین برق ساعت ها، علائم بزرگراه ها، خانه ها و حتی ایستگاه های فضایی استفاده کرد.

از منابع انرژی پاک در بسیاری از کشورها به طور گسترده استفاده می شود تا شهرها و روستاها را تمیز نگه دارند. در نتیجه، هر سال سوخت های فسیلی کمتری مصرف می شوند و برای نسل های بعدی ذخیره می شوند.


Note taking

Learning to take good notes is very important. Good notes can help you remember and review a text you have read. There is no magic formula to taking notes when reading.You have to find out what works best for you. However, the following guidelines are suggested:

  • Be sure to include all the important ideas and examples.
  • Write only important words, not complete sentences.
  • Use abbreviations and symbols.

You can write your notes in the margins or on a separate page.For example, the notes of the following paragraph were taken as follows:

To have a healthier lifestyle, people need to do certain things. First they should check their general health. Measuring blood pressure and heartbeat is the most important thing to do. They also need to check their
family health history. In this way, they understand if anyone in the family has had a special illness.

Healthier lifestyle
1) checking general health: blood pressure & heartbeat
2) checking family health history


A. Use the information in the ‘Reading’ to complete the notes. Then compare your notes with your classmates’ notes.

B. Go back to the ‘Reading’ and try to take notes on the basis of the guidelines:

C. Read the ‘Reading’. Find what these words refer to.

1. it (paragraph 1, line 1)
2. them (paragraph 2, line 3)
3. them (paragraph 3, line 2)
4. these (paragraph 5, line 5)
5. they (paragraph 6, line 3)

[/wc_tab]

[wc_tab title=”گرامر”]

A. Read the following text.
Did you know that the things nobody needs can be used to produce electricity, heat or fuel? Changing waste to energy can be considered one of the most helpful ways to save the resources of the earth. Because garbage can be changed directly into a liquid fuel, it can be used in cars, trucks, buses and airplanes. To do that, garbage should be collected and taken to a landfill by workers. People may be paid for voluntary garbage delivery as well. It is important to know that not all types of waste can be used to produce fuel. Some materials may give off harmful gases in the process. Therefore, people should be informed of this danger and warned about the possible harms.

آیا می دانید از چیزهایی که هیچ کس به آنها نیاز ندارد، می توان برای تولید برق، گرما یا سوخت استفاده کرد؟ تغییر زباله به انرژی می تواند یکی از مفیدترین راهکارها برای صرفه جویی در منابع زمین محسوب شود. از آنجا که زباله  می تواند به طور مستقیم به یک سوخت مایع تبدیل شود، می توان از آن در اتومبیل، کامیون، اتوبوس و هواپیما استفاده کرد. برای انجام این کار ، زباله ها باید توسط کارگران جمع آوری و به محل های دفن زباله منتقل شوند. ممکن است برای تحویل داوطلبانه زباله نیز به مردم پول پرداخت شود. مهم است که بدانید همه انواع زباله ها برای تولید سوخت قابل استفاده نیستند. برخی از مواد ممکن ایت در طی این فرایند گازهای مضری تولید کنند. بنابراین، مردم باید از این خطر مطلع شوند و به آنها در مورد مضرات احتمالی هشدار داده شود.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”گفت و شنود”]

دانلود فایل صوتی زبان دوازدهم

[/wc_tab]

[wc_tab title=”Writing”]

Supporting sentences
In Lesson Two you got familiar with the paragraph format as well
as the structure of a topic sentence. Now, two other components of a
paragraph, namely supporting sentences and concluding sentence are
introduced.
Supporting sentences come after the topic sentence. These sentences
can:
explain the idea in the topic sentence give reasons
give examples tell a short story


A. Read the following paragraphs.Cross out any sentences that do not support the topic sentences.
Ants are strange insects. Like all insects, they have six legs. Each leg has three joints. Yesterday, I saw an ant. The legs of ants are very strong, which help ants run very quickly. I can run quickly too. If a man could run as fast for his size as an ant can, he could run as fast as a racehorse.

مورچه ها حشرات عجیب و غریب هستند. مانند همه حشرات ، آنها شش پا دارند. هر پا سه مفاصل دارد. من دیروز بک مورچه دیدم. پاهای مورچه ها بسیار قوی است، که کمک می کند مورچه ها خیلی سریع بدوند. من هم می توانم خیلی سریع بدوم .اگر انسان می توانست به اندازه سایز خود بدود همانطور که مورچه می تواند، می توانست به سرعت یک اسب مسابقه ای بدود.


The new century has brought big changes in communication. Cell phones are small enough to carry in your pocket. Students should not use cell phones in schools. Videophones let you see the person you are talking to on the phone. But some people do not have such phones. Tiny hand-size computers know your favorite subjects. The Internet is everywhere.

قرن جدید تغییرات بزرگی در ارتباطات ایجاد کرده است. تلفن های همراه به اندازه کافی کوچک هستند که بتوانند در جیب شما حمل شوند. دانش آموزان نباید از تلفن های همراه در مدارس استفاده کنند. تلفن های تصویری به شما امکان می دهند فردی را که با او صحبت می کنید از طریق تلفن مشاهده کنید. اما برخی از افراد چنین تلفن هایی ندارند. رایانه های کوچک دستی، موضوعات مورد علاقه شما را می شناسند. اینترنت در همه جا است.


The concluding sentence
The last sentence in a paragraph is often a concluding sentence. This sentence repeats the idea of the topic sentence.
Remember: Not all paragraphs have concluding sentences.


B. Read the following paragraphs. Which one has a concluding sentence?
Horses are farm animals. They are usually black, grey, white and brown in color. They carry people and goods from one place to another. They have long legs, which are very strong. They can easily run long distances. Horses usually move in herds. They live in a stable. They are very useful farm animals.

اسب ها حیوانات مزرعه هستند. آنها معمولاً به رنگ سیاه ، خاکستری ، سفید و قهوه ای هستند. آنها مردم و کالاها را از یک مکان به مکان دیگر منتقل می کنند. آنها پاهای بلندی دارند که بسیار قوی هستند. آنها به راحتی می توانند مسافت های طولانی را طی کنند. اسب ها معمولاً له صورت گله ای حرکت می کنند. آنها در یک اصطبل زندگی می کنند. آنها حیوانات مزرعه ای بسیار مفید هستند.


Energy is important. Without it, we would have a harder time because most of our activities like cooking a dinner, heating a house, lighting a street, keeping a hospital open, running a factory all require energy. It is thus at the heart of everybody’s life.

انرژی مهم است. بدون آن، ما احظات سختری داشتیم، زیرا بیشتر فعالیت های ما مانند پختن شام، گرم کردن خانه ، روشن کردن خیابان، باز نگه داشتن بیمارستان، اداره یک کارخانه همه به انرژی نیاز دارند. بنابراین انرژی در مرکز زندگی همه است.


Elephant is the largest animal to walk the Earth. An elephant can carry a load of 1200 pounds. They eat 300 pounds of food a day. An elephant baby can weigh 200 pounds at birth. Elephants can live up to 70 years.

فیل بزرگترین حیوان است که روی زمین اراه می رود. یک فیل می تواند بار 1200 پوندی را حمل کند. آنها روزانه 300 پوند غذا می خورند. یک نوزاد فیل می تواند در بدو تولد 200 پوند وزن داشته باشد. فیل ها می توانند تا 70 سال زندگی کنند.


C. Unscramble the following sentences. Then write them in correct order to form a paragraph.
1) In order of distance from the Sun, the planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto.
2) The Solar System consists of the Sun, Moon and Planets.
3) The Sun is at the center of the Solar System and these planets revolve around it.
4) The Sun is the largest member of the Solar System.

D. Below are sentences from a paragraph in the wrong order. Decide if the sentences are topic sentences (T), supporting sentences (S), or concluding sentence (C).
a) Trees are very valuable.
b) They also cause rain.
c) They take carbon dioxide from the atmosphere and fill it with oxygen.
d) In short, the trees are the best friends of man.
e) They supply us with many necessary things of everyday life.

E. Now you are going to write a paragraph about ‘Learning a New Language’. Follow the steps:
Try to write a good topic sentence.
Generate at least three supporting sentences.
Write a good concluding sentence.
Now organize them to form a paragraph.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”What you learned”]

A. Listen to the first part of a story.

دانلود فایل صوتی زبان دوازدهم

1. Answer the following questions based on what you’ve just heard.
a. How was the street at night?
b. Had the man experienced such a thing before?

2. Listen again and take note of ‘past perfect tenses’.


B. Now read the rest.

He was one of our clients. He had come to our office two or three times before. The last time he was there, he was so upset. He was worried because he had lost his documents. Everyone in the office tried to help him. They started to look for his suitcase. Finally, he remembered that he had left his suitcase in his car! He apologized for his anger and left. I haven’t seen him since then.

او یکی از مشتری های ما بود. او قبلاً دو یا سه بار به اداره ما آمده بود. آخرین باری که در آنجا بود، بسیار ناراحت بود. او نگران بود زیرا مدارك خود را گم كرده بود. همه افراد در دفتر سعی می کردند به او کمک کنند. آنها شروع به جستجوی چمدان او کردند. بالاخره یادش آمد که چمدانش را در ماشینش جا گذاشته بود! او بخاطر عصبانیتش عذرخواهی کرد و رفت. من از آن زمان او را ندیده ام.

3. Scan the text and list ‘past perfect tenses’.


C. Work in pairs. Ask and answer.
Had the man lost his suitcase in the office?
Did the man apologize?

Have you ever forgotten doing something?

[/wc_tab]

[wc_tab title=”‘واژگان”]

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مونولوگ”]

[/wc_tab]

[wc_tab title=”درس بعد”]

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]

مطالب بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *