آموزش درس سوم زبان یازدهم

Interesting Facts:
Art increases brain’s activity.
Art helps students learn math and science better.
Art makes people more creative and sociable.
There are at least 12 different meanings for the word ‘art’ in English.

حقایق جالب:
هنر فعالیت مغز را افزایش می دهد.
هنر به دانش آموزان کمک می کند تا ریاضی و علوم را بهتر یاد بگیرند.
هنر افراد را خلاق تر و اجتماعی تر می کند.
حداقل 12 معنی مختلف برای کلمه “art” در انگلیسی وجود دارد.

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”مکالمه”]

Word Bank

depend on, How touching!, discount, product, pack


Listen to the conversation between Reza and a tourist.

دانلود فایل صوتی کتاب یازدهم

Reza: How can I help you, sir?
Tourist: I am looking for some Iranian handicrafts.
Reza: Here you can find a range of Iranian hand-made products, from carpets to pottery and tilework, but we don’t sell metalwork.
Tourist: I’d like to buy a Persian carpet, but it seems too expensive.
Reza: The price depends on its size. Instead, you can take an Isfahan Termeh or a Qashqai Gabbeh.
Tourist: Wow! How touching this Gabbeh is! How much is it?
Reza: It is 85 dollars. If you buy more than 100 dollars, you’ll get a 20 percent discount. You can take this calligraphic tile for only 30 dollars.
Tourist: Well, I’ll take both. Please pack them for me.
Reza: Yes, sure.
Tourist: Do you work for this shop? Who has made these beautiful items?

Reza: Actually, it is my father’s workshop and store. I work here after school. All my family members work here to help our family business.
Tourist: Well done! How lucky you are to work in such a lovely shop! I really appreciate the culture and art of Iran.
Reza: Thank you very much. If you are interested in knowing more about our products, you can check this booklet.

رضا: چگونه می توانم به شما کمک کنم ، آقا؟
جهانگردان: من به دنبال تعدادی صنایع دستی ایران هستم.
رضا: در اینجا می توانید طیف وسیعی از کالاهای دست ساز ایرانی را پیدا کنید، از فرش گرفته تا سفال و کاشی کاری ، اما ما فلزکاری نمی فروشیم.
جهانگردان: من می خواهم یک فرش ایرانی بخرم، اما به نظر خیلی گران است.
رضا: قیمت به اندازه آن بستگی دارد. درعوض ، می توانید یک ترمه اصفهان یا یک گبه قشقایی ببرید.
جهانگردان: وای! چقدر این گبه را ظریف و نرم است! قیمت آن است؟
رضا: 85 دلار است. اگر بیش از 100 دلار خریداری کنید، 20 درصد تخفیف دریافت خواهید کرد. شما می توانید این کاشی خوشنویسی را تنها با 30 دلار تهیه کنید.
جهانگردان: خب ، من هر دو را خواهم گرفت. لطفا آنها را برای من بسته بندی کنید.
رضا: بله ، حتما.
جهانگرد: برای این فروشگاه کار می کنید؟ چه کسی این وسایل زیبا را ساخته است؟

رضا: در واقع ، این کارگاه و فروشگاه پدر من است. من بعد از مدرسه اینجا کار می کنم تمام اعضای خانواده من برای کمک به شغل خانوادگی مان در اینجا کار می کنند.
جهانگردان: خوب! چقدر خوش شانس هستید که در چنین فروشگاه دوست داشتنی کار می کنید! من واقعاً از فرهنگ و هنر ایران قدردانی می کنم.
رضا: خیلی ممنون اگر علاقه مندید که بیشتر در مورد محصولات ما بدانید ، می توانید این جزوه را بررسی کنید.


Answer the following questions orally.
1. What did the tourist buy?
2. Are all Persian handicrafts expensive?
3. What is the most famous handicraft of your city or village?

[/wc_tab]

[wc_tab title=”اصطلاحات جدید”]

carpet

pottery

tile work
painting

calligraphy


B. Use the words in part A to complete the following sentences. Make the necessary changes.
1. I bought this beautiful ……………………………….cup in Meibod.
2. The little boy was sleeping on the………………………….. . It was soft and warm.
3. Can you read that ……………………………? It seems to be one of Nezami’s poems.
4. There is a collection of Farshchian’s ……………………..in Astan Ghods Museum.
5. There are lots of …………………….in Sheikh Lotfollah Mosque.


C. How do you feel when you look at an artwork?
happy and cheerful

uncertain and worried

bored and tired

proud and hopeful

خوشحال و شاد

نامشخص و نگران

خسته و کسل

سربلند و امیدوار


A. Look, Read and Practice.

دانلود فایل صوتی کتاب یازدهم

My aunt bought a decorative wall clock.
Iran is a vast country in Southwest Asia.
Iranian craftsmen and craftswomen are hard-working people.
He is weaving a rug.
Gold and silver are valuable metals.
Each person’s fingerprint is unique.
The animal diversity of Lorestan is amazing.

عمه من یک ساعت دیواری تزئینی خریداری کرد.
ایران کشوری وسیع در جنوب غربی آسیا است.
صنعتگران ایرانی افراد زحمتکشی هستند.
او در حال بافتن فرش است.
طلا و نقره فلزات ارزشمندی هستند.
اثر انگشت هر شخص منحصر به فرد است.
تنوع حیوانی لرستان شگفت انگیز است.


B. Read and Practice.

custom: traditional or usual things that people do in an area
My uncle is interested in old local customs.
identity: Who or what a thing or person is
The policeman is searching for the identity of that man.
reflect: to show something
This poem reflects the poet’s love of nature.
humankind: all people
The World Wars have been really bad for humankind.
appreciate: to value somebody or something
Each society appreciates its art and culture.

عرف: کارهای سنتی یا معمولی که مردم در یک منطقه انجام می دهند
عموی من به آداب و رسوم محلی قدیمی علاقه مند است.
هویت: چه کسی یا چه چیز یا شخصیتی است
پلیس در جستجوی هویت آن مرد است.
بازتاب یا نشان دادن: نشان دادن چیزی
این شعر نشانگر عشق شاعر به طبیعت است.
بشریت: همه مردم
جنگ های جهانی برای بشر واقعاً بد بوده است.
قدر چیزی را دانستن: برای کسی یا چیزی ارزش قائل بودن
هر جامعه ای قدر هنر و فرهنگ خود را می داند.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”Reading”]

Art, Culture and Society

دانلود فایل صوتی کتاب یازدهم

Art is what people create with imagination and skill. As a part of culture, it shows the way of life and identity of a nation and reflects the history of a society. In fact, the history of humankind is the history of art. If we want to know a country or a nation well, we should study its art.

Handicrafts are good examples of the art and culture of a country. By handicrafts, we mean making decorative items in a skillful way using our hands. Each country and culture has its own handicrafts. Making and selling handicrafts are good ways to help a country’s economy and introduce its culture to other nations. Many people of
the world produce handicrafts and sell them to tourists. In some Asian countries a part of the country’s income comes from making and selling handicrafts.

Iran has a five-thousand-year-old history of artistic works and handicrafts including pottery, painting, calligraphy, rugs and carpets, etc. If you travel across Iran, you’ll get back home with excellent handicrafts as souvenirs for your family and friends.

Iranian art is also quite famous all around the world. There are very excellent collections of Persian art in many important museums of the world. If we want to name countries with richest art and cultural diversity, Iran is among them. Persian art is famous in the world for reflecting moral and social values of Iranian people and the natural
beauty of this vast country.

Iranian craftsmen and craftswomen are famous for producing very unique artworks from wood, metal and other simple materials around them. Many people of the world appreciate the art and skill of a young Iranian girl who weaves a beautiful silk carpet in a small village of Azarbaijan or Kordestan. When tourists buy Persian rugs or carpets, they take a part of Iranian art and culture to their homelands.

هنر همان چیزی است که مردم با تخیل و مهارت خلق می کنند. هنر به عنوان بخشی از فرهنگ ، شیوه زندگی و هویت یک ملت را نشان می دهد و نشانگر تاریخ یک جامعه است. در حقیقت ، تاریخ بشر تاریخ هنر است. اگر بخواهیم یک کشور یا یک ملت را به خوبی بشناسیم، باید هنرش را مورد مطالعه قرار دهیم.

صنایع دستی نمونه های خوبی از هنر و فرهنگ یک کشور هستند. منظور ما از صنایع دستی، ساختن وسایل تزئینی به شیوه ای ماهرانه و با استفاده از دستانمان است. هر کشور و فرهنگ صنایع دستی خاص خود را دارد. ساخت و فروش صنایع دستی شیوه خوبی برای کمک به اقتصاد یک کشور و معرفی فرهنگ آن به ملل دیگر است. بسیاری از مردم دنیا صنایع دستی تولید می کند و آنها را به گردشگران می فروشند. در برخی از کشورهای آسیایی بخشی از درآمد کشور حاصل ساخت و فروش صنایع دستی است.

ایران سابقه ای پنج هزار ساله در کارهای هنری و صنایع دستی از جمله سفال ، نقاشی ، خوشنویسی ، گلیم و فرش و غیره دارد. اگر به سراسر ایران سفر کنید، با صنایع دستی عالی به عنوان سوغاتی برای خانواده و دوستان خود به خانه های تان باز خواهید گشت.

هنر ایرانی نیز در سراسر جهان بسیار مشهور است. در بسیاری از موزه های مهم جهان مجموعه های بسیار خوبی از هنر ایرانی وجود دارد. اگر بخواهیم کشورهایی با ثروتمندترین هنر و تنوع فرهنگی را نام ببریم، ایران در بین آنها قرار دارد. هنر ایرانی به دلیل بازتاب ارزشهای اخلاقی و اجتماعی مردم ایران و زیبایی های طبیعی این کشور پهناور در جهان مشهور است.

صنعتگران ایرانی برای تولید آثار هنری بسیار منحصر به فرد از چوب، فلز و سایر مواد ساده اطرافشان مشهور هستند. بسیاری از مردم دنیا قدر هنر و مهارت یک دختر جوان ایرانی را که در روستای کوچک آذربایجان یا کردستان فرش ابریشم زیبا می بافد می دانند. هنگامی که گردشگران فرش یا گلیم ایرانی خریداری می کنند، بخشی از هنر و فرهنگ ایرانی را به وطن خود می برند.


Recognizing Reference Words

We use reference words instead of repeating the names of people, places, ideas, or other things. Follow these steps to find reference words.
– Read the text.
– Look out for common reference words like ‘it, they, them, this, those, that, etc’.
– Look at sentences nearby especially the former ones to find what they refer to.

ما به جای تکرار نام افراد، مکانها، ایده ها یا موارد دیگر از کلمات مرجع استفاده می کنیم. برای یافتن کلمات مرجع، این مراحل را دنبال کنید.
– متن را بخوانید.
– به دنبال کلمات مرجع معمول مانند “آن ، آنها ، اینها ، اینها ، آن ها ، و غیره” باشید.
– به جملات اطراف به ویژه جمله های قبلی نگاه کنید تا آنچه را که به آنها اشاره می شود پیدا کنید.


A. Read the Reading. Use the above strategy to find what these words refer to.

1. it (paragraph 1, line 2):
2. its (paragraph 2, line 3)
3. them (paragraph 3, line 3)
4. them (paragraph 5, line 4)
5. they (paragraph 6, line 6)

B. Scan the Reading to find the following information.
1. What does art reflect?
2. How can we help the economy of our country?
3. Why is Persian art famous?

C. Read the following sentences. Find each idea in the Reading and then write the number of the paragraph that discusses it.
1. Making and selling handicrafts help a country’s economy.
Paragraph
2. Many people in the world value the art and skill of Iranian artists.
Paragraph
3. Handicrafts can show the art and culture of a nation.

Paragraph

[/wc_tab]

[wc_tab title=”گرامر”]

A. Read the following text.

Our neighbor is a craftsman. I love his beautiful artworks. Whenever I see his works, I say to myself, “when I grow up, I will become an artist like him”. One day he told me: “Amir, are you really interested in art? If you enjoy art, you will become a good artist. Most people like art, but some do not understand it. If you do not see any special thing in a pottery, you won’t appreciate its value. If you do not appreciate the value of art, you cannot become a successful artist. You will just make things. If you really like art, you will need two things in the future: education and experience. Study hard, work hard, and create things to make people happy.”

همسایه ما یک صنعتگر است. من عاشق آثار هنری زیبای او هستم. هر وقت آثار او را می بینم، با خودم می گویم ، “وقتی بزرگ شدم، مانند او هنرمند خواهم شد”. او روزی به من گفت: “امیر ، آیا تو واقعاً به هنر علاقه دارید؟ اگر از هنر لذت می بری، هنرمند خوبی خواهی شد. بیشتر افراد هنر را دوست دارند، اما بعضی آن را درک نمی کنند. اگر چیز خاصی در سفال نمی بینید، ارزش آن را نمی دانید. اگر ارزش هنر را درک نکنید، نمی توانید یک هنرمند موفق شوید. شما فقط چیزهایی را درست خواهید کرد. اگر واقعاً هنر را دوست دارید، در آینده به دو چیز نیاز خواهید داشت: آموزش و تجربه. سخت مطالعه کنید، سخت کار کنید و چیزهایی را خلق کنید تا مردم را خوشحال کنید. “


E. Read the following paragraph and choose the best verb forms.
I sometimes think about my future job. I want to have a job to help the people of my country. When I (grow up / will grow up), I (become / will become) a teacher. I will work hard and help children. If I (teach / will teach) well, my students (learn / will learn) many things. If they (study / will study) hard, they (become / will become) successful in their lives. They can have good jobs in the future. They may become teachers, nurses, farmers, and artists. If my students (become / will become) successful, I (feel / will feel) happy and satisfied. This helps people to have a happier life.

من بعضی اوقات به شغل آینده ام فکر می کنم. من می خواهم برای کمک به مردم کشورم شغلی داشته باشم. وقتی من (بزرگ شدم / بزرگ خواهم شد)، معلم (می شوم / می شوم). من سخت کار خواهم کرد و به کودکان کمک می کنم. اگر به خوبی (تدریس کنم / آموزش خواهم داد) ، دانش آموزانم چیزهای زیادی را (می آموزند / یاد خواهند گرفت). اگر آنها سخت (درس می خوانند / درس بخوانند)، در زندگی خود موفق (می شوند/ خواهند شد). آنها می توانند در آینده شغل های خوبی داشته باشند. ممکن است معلم ، پرستار ، کشاورز و هنرمند شوند. اگر دانش آموزانم (موفق شوند / موفق خواهند شد)، من (احساس می کنم / احساس خواهم کرد) خوشحال و راضی هستم. این به افراد کمک می کند زندگی شادتری داشته باشند.


F. Pair up and talk about the things you will do or will happen in the following conditions.
1. If it rains tomorrow,
2. If I study hard for my exams,
3. If we go to Noshahr this Friday,
4. If I eat so much junk food,
5. If I get a good mark,

F. در شرایط زیر درباره کارهایی که انجام خواهید داد یا رخ خواهد داد با دوستتان صحبت کنید:

1. اگر فردا باران ببارد،
2. اگر برای امتحانات سخت درس بخوانم،
3. اگر این جمعه به نوشهر برویم،
4. اگر من غذای بسیار ناسالمی بخورم،
5- اگر نمره خوبی بگیرم،


Read the following examples.

Amir is bored with his present job.
Mina got amused by the story.
I’m totally confused. Would you please explain it again?
He often gets depressed about his weight.
I’m so excited that we’re going to Yazd.
To tell the truth, I was frightened to death.
I’ve always been interested in football.
They were greatly surprised at the news.
I’m tired of watching television; let’s go for a walk.

مثالهای زیر را بخوانید.

امیر حوصله کار فعلی خود را ندارد.
مینا از این داستان سرگرم شد.
کاملاً گیج شده ام لطفاً دوباره توضیح می دهید؟
او اغلب از وزن خود افسرده می شود.
من خیلی هیجان زده ام که می رویم یزد.
صادقانه بگویم، من از مرگ وحشت کردم.
من همیشه به فوتبال علاقه داشته ام.
آنها از خبر بسیار غافلگیر شدند.
من از تماشای تلویزیون خسته ام. بیا برویم قدم بزنیم.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”گفت و شنود”]

دانلود فایل صوتی کتاب یازدهم

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تلفظ”]

دانلود فایل صوتی کتاب یازدهم

[/wc_tab]

[wc_tab title=”Writing”]

[/wc_tab]

[wc_tab title=”What you learned”]

A. Listen to the first part of a report.

دانلود فایل صوتی کتاب یازدهم

 

1. Fill in the blanks based on what you’ve just heard.
Art is helpful
People can make

2. Listen again and take note of all ‘if clauses’.

B. Now read the rest.

Art can improve people’s physical, mental, and emotional wellness. If people use their art skills in a right way, they will be able to communicate their feelings.
They will understand their family and friends better. Art can help people have better relationship with each other. The power of art decreases the risk of many illnesses such as heart attack. If people practice art, they will get along with their stress and enjoy the pleasure of making artwork. You can try this by drawing simple things or making simple objects. You will see its power!

هنر می تواند سلامت جسمی ، روحی و عاطفی افراد را بهبود ببخشد. اگر افراد از مهارت های هنری خود به شکلی درستی استفاده کنند، می توانند احساسات خود را با دیگران درمیان بگذارند.

آنها خانواده و دوستان خود را بهتر درک خواهند کرد. هنر می تواند به افراد کمک کند روابط بهتری با یکدیگر داشته باشند. قدرت هنر خطر بسیاری از بیماری ها مانند حمله قلبی را کاهش می دهد. اگر افراد هنر کار کنند، با استرس خود کنار می آیند و از لذت انجام کارهای هنری بهره مند می شوند. شما می توانید با ترسیم چیزهای ساده یا ساخت اشیاء ساده این کار را امتحان کنید. قدرت آن را خواهید دید!

3. What does ‘their’ in line 2 refer to? What does ‘its’ in the last line refer to?
4. Underline all ‘conditional sentences’.
C. Work in pairs. Ask and answer.

Can everyone make artwork?

How does art help us understand our family?
Have you ever visited an art gallery?

[/wc_tab]

[wc_tab title=” واژگان”]

47

Amused: سرگرم
Antonym: متضاد
Appreciate: قدردانی کردن
Artworks: آثار هنری
Attempt: تلاش کردن
Booklet:کتابچه
Brain:مغز
Calligraphy:خوشنویسی
Communicate:ارتباط برقرار كردن
Crafts:صنایع دستی
Craftsmen and craftswomen:صنعتگران
Creative:خلاق/مبتکر
Custom:رسم
Decorative :تزئینی
Decrease:کاهش دادن
Depend on:بستگی دارد
Discount:تخفیف
Diversity: تنوع
Economy:اقتصاد
Education:تحصیلات
Emotional:عاطفی
Especially:بخصوص
Experience:تجربه
Frightened:وحشت زده
Handicraft:هنر دستی
How touching! چقدر جالب
Humankind: بشریت
Identity:هویت
Imagination:خیال پردازی
Increases:افزایش دادن
Introduce: معرفی کردن
Metal: فلز
Metalwork: فلزکاری
Moral: اخلاق
Pack: بسته
Poem: شعر
Pottery: شعر
Prefix: پیشوند
Product: محصول
Promise: قول دادن
Recognizing: تشخیص
Reference word: کلمه مرجع
Reflect: منعکس کردن
Sociable: اجتماعی
Souvenir: سوغاتی
Suffix: پسوند
Tile-work: کاشی کاری
Unique: منحصر به فرد
Vast: وسیع
Weaving: بافتن

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مونولوگ”]

[/wc_tab]

[wc_tab title=”درس بعد”]

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]

مطالب بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *