پایه هشتم: درس هفتم- سرگرمی ها

آموزش زبان پایه هشتم درس هفتم- سرگرمی های من My Hobbies مکالمه اصطلاحات جدید تمرین 1 تمرین2 مکالمه 2 شنیدن و نوشتن واژگان مونولوگ تکلیف مطالعه بیشتر ترجمه مکالمه درس 7 انگلیسی پایه هشتم لینک دانلود Teacher: Do you have any hobbies, Zahra? Zahra: Yes, I do. I watch movies as a hobby. Teacher: Interesting! اطلاعت بیشتر دربارهپایه هشتم: درس هفتم- سرگرمی ها[…]

پایه هشتم: درس ششم- روستای من

آموزش زبان پایه هشتم درس ششم- روستای من My Village مکالمه اصطلاحات جدید تمرین 1 تمرین 2 مکالمه آب و هوا انواع آب و هوا فصل ها مکالمه 2 شنیدن و نوشتن واژگان مونولوگ تکلیف درس بعد لینک دانلود ترجمه مکالمه درس 6 انگلیسی پایه هشتم Sam: Where are you from, Hamid? Hamid: Ghez-ghal’eh. Sam: اطلاعت بیشتر دربارهپایه هشتم: درس ششم- روستای من[…]

پایه هشتم: درس پنجم- شهر من

 آموزش زبان پایه هشتم درس پنجم- شهر من My City مکالمه اصطلاحات جدید تمرین 1 تمرین 2 تمرین 3 مکالمه 2 شنیدن و نوشتن کلمات جدید مونولوگ تکلیف درس بعد ترجمه مکالمه درس 5 انگلیسی پایه هشتم لینک دانلود Phanindra: Morteza, tell me about Isfahan. Where is it? Morteza: Well, Isfahan’s an old city in اطلاعت بیشتر دربارهپایه هشتم: درس پنجم- شهر من[…]

پایه هشتم: درس چهارم- سلامتی

آموزش زبان پایه هشتم درس چهارم- سلامتی و بیماری ها My Health مکالمه اصطلاحات جدید تمرین 1 تمرین 2 مکالمه 2 شنیدن و نوشتن واژگان مونولوگ تکلیف مطالعه بیشتر آزمون درس بعد ترجمه مکالمه درس 4 انگلیسی پایه هشتم لینک دانلود Teacher: Are you OK? Student: No, I’m not. I have a headache. Teacher: Oh, اطلاعت بیشتر دربارهپایه هشتم: درس چهارم- سلامتی[…]

پایه هشتم: درس سوم- توانایی های من

آموزش زبان پایه هشتم درس سوم- توانایی های من My Abilities مکالمه اصطلاحات جدید تمرین 1 تمرین 2 تمرین 3 مکالمه 2 شنیدن و نوشتن واژگان مونولوگ تکلیف درس بعد ترجمه مکالمه درس سوم پایه هشتم https://media.salamzaban.com/sites/23/files/2018/08/dars-03-1.mp3 لینک دانلود Elham: Wow! Your drawing is very good. Sara: Thanks. Can you draw? Elham: No, I’m not اطلاعت بیشتر دربارهپایه هشتم: درس سوم- توانایی های من[…]

پایه هشتم: درس دوم – روزهای هفته

آموزش زبان پایه هشتم درس دوم – روزهای هفته مکالمه تمرین 1 تمرین 2 اوقات شبانه روز مکالمه 2 شنیدن و نوشتن واژگان مونولوگ مطالعه بیشتر آزمون درس بعد ترجمه مکالمه درس 2 انگلیسی پایه هشتم https://media.salamzaban.com/sites/15/files/2018/04/8-2-1.mp3 دانلود فایل Teacher: What do you do in the afternoons, Reihaneh? Student: Well, I go to the gym اطلاعت بیشتر دربارهپایه هشتم: درس دوم – روزهای هفته[…]

پایه هشتم: درس اول – ملیت

آموزش زبان پایه هشتم درس اول – ملیت مکالمه ملیت تمرین 1 تمرین 2 تمرین 3 مکالمه 2 شنیدن و نوشتن واژگان مونولوگ تکلیف مطالعه بیشتر آزمون درس بعد ترجمه مکالمه درس 1 انگلیسی پایه هشتم https://media.salamzaban.com/sites/6/files/2018/05/8-1-1.mp3 دانلود فایل Shayan: Mr. Chaychi, this is my cousin Sam. He speaks French, English, and a little Persian. اطلاعت بیشتر دربارهپایه هشتم: درس اول – ملیت[…]