پایه هشتم: درس اول – ملیت

آموزش زبان پایه هشتم

درس اول – ملیت

ترجمه مکالمه درس 1 انگلیسی پایه هشتم

nationality

دانلود فایل

Shayan: Mr. Chaychi, this is my cousin Sam. He speaks French, English, and a little Persian.
Teacher: Oh, nice to meet you, Sam.
Sam: Nice to meet you, too.
Teacher: Are you from Iran?
Sam: Yes, I’m originally Iranian, but I live in France.
Teacher: Welcome to our class. How do you like it in Iran?
Sam: Iran is great! I love it. It’s a beautiful country.

شایان: آقای چایچی این پسر عموم سَم است. او فرانسوی، انگلیسی و کمی فارسی صحبت می کند.

معلم: اوه از ملاقات شما خوشبختم سَم.

 

سَم: منم از ملاقات شما خوشبختم.

معلم: آیا شما اهل ایران هستید؟

سَم: بله، من اصالتا اهل ایران هستم، اما من در فرانسه زندگی می کنم.

معلم: به کلاس ما خوش آمدی. ایران چطوره؟

سَم: ایران عالیه. عاشقش هستم. کشور زیبایی است.

آموزش صحبت درباره ملیت به انگلیسی

 

Iranian

Iranian

Iranian

I am from Iran.

من اهل ایران هستم

I am Iranian.

من ایرانی هستم

French

French

French

I am from France.

من اهل فرانسه هستم

I am french.

من فرانسوی هستم

British

British

British

I am from England.

من اهل انگستان هستم

I am English.

من انگلیسی هستم

Chinese

Chinese

Chinese

I am from China.

من اهل چین هستم

I am Chinese.

من چینی هستم

Spanish

Spanish

Spanish

I am from Spain.

من اهل اسپانیا هستم

I am Spanish.

من اسپانیایی هستم

Brazilian

Brazilian

Brazilian

Spanish

I am from Brazil.

من اهل برزیل هستم

I am Brazilian.

من برزیلی هستم

 

تمرین 1: صحبت درباره ملیت

دانلود فایل

Iranian
Are you from Iran?
Yes, I am
No, I’m not

French
Are you from France?
No, I’m not
No, We’re not

British

Is she/he from England?
آیا او اهل انگلستان است؟

Yes, she/he is
به همینطوره

Chinese

Is she/he from China?
آیا او اهل انگلستان است؟

No, she/he isn’t.
نه اینطور نیست

Spanish

Are they from Spain?
آیا آنها اهل اسپانیا هستند؟

Yes, they are.
به همینطوره

Brazilian

Are they from Spain?
آیا آنها اهل برزیل هستند؟

No, they aren’t.
نه اینطور نیست

تمرین 2: صحبت درباره ملیت

درس اول - ملیت2

دانلود فایل

Are you Iranian?
آیا شما ایرانی هستید؟
Yes, I am
بله من هستم
yes, we are
بله ما هستیم


Are you French?
آیا شما فرانسوی هستید؟
No, I’m not.
نه من نیستم
No, we’re not.
نه ما نیستیم

Is she/he British?
آیا او برزیلی است؟
Yes, she/he is.
بله اینطور است

Chinese

Is she/he Chinese?
آیا او چینی است؟
No, she/he isn’t.
نه نیست


Are they Spanish?
آیا آنها اسپانیایی هستند؟
Yes, they are.
بله اینطور است


Are they Brazilian?
آیا آنها برزیلی هستند؟
No, they aren’t.
نه اینطور نیست

تمرین 3: صحبت درباره ملیت

درس اول - ملیت1

دانلود فایل

Where are you from?
شما اهل کجا هستید؟
(I’m /We’re from) Iran.
من اهل ایران هستم/ ما اهل ایران هستیم


Where is Mary /she from?
مری/ او اهل کجاست؟
(She’s from) England.
او اهل انگلستان است

Where is Mark /he from?
مارک/ او اهل کجاست؟
(He’s from) France.
او اهل فرانسه است


Where are they from?
آنها اهل کجا هستند؟
(They’re from) Spain.
آنها اهل اسپانیا هستند

ترجمه مکالمه درس 1 انگلیسی پایه هشتم

دانلود فایل

Student 1: How do you spell “chair”?
Student 2: That’s C-H-A-I-R.
Student 1: And which is correct for کفش in English, S-H-O-O-S or S-H-O-E-S?
Student 2: S-H-O-E-S.
Student 1: Thanks.

دانش آموز اول: شما چطوری chair را هجی می کنید؟
دانش آموز دوم: C-H-A-I-R است
دانش آموز اول: و کدام برای “کفش” به انگلیسی درست است؟ S-H-O-O-S  یا S-H-O-E-S؟
دانش آموز دوم: S-H-O-E-S.
دانش آموز اول: متشکرم.

شنیدن و نوشتن

به مکالمه های زیر گوش کنید و جدول زیر را کامل کنید:

دانلود فایل

کلمات جدید درس 1 انگلیسی پایه هشتم: 

a: یک
A little: کمی
Are: هستیم/هستند/هستید
Beautiful: زیبا
Chair: صندلی
Correct: صحیح
Country: کشور
Cousin: فرزند عمو/ فرزند دایی/فرزند خاله/ فرزند عمه
From: از/ اهل
He: او مذکر
How: چطور/ چگونه
I: من
In: در
Is: هست
It: آن
It’s: آن هست
Like: دوست داشتن
Love: عاشق شدن
Meet: ملاقات کردن
My: مال من
Nice to meet you: از ملاقات شما خوشبختم
Originally: اصالتا
Persian: فارسی
Speak: صحبت کردن
Spell: هجی کردن
Thanks: ممنون
They: آنها
This: این
Too: همچنین
Where: کجا
Which: کدام
You: شما


لغات آخر کتاب:

Africa: آفریقا
African: آفریقایی
Asia: آسیا
Asian: آسیایی
Australia: استرالیا
Australian: استرالیایی
China: چین
Chinese: چینی
Continents: قاره ها
Countries: کشور ها
Europe: اروپا
European: اروپایی
Iran: ایران
Iranian: ایرانی
North America: آمریکای شمالی
North American: اهل آمریکای شمالی
South America: آمریکای جنوبی
South American: اهل آمریکای جنوبی

مونولوگ درباره معرفی خود- درس 1 – کتاب هشتم

کلماتی که رنگی هستند را تغییر دهید و متن را درباره خودتان بنویسید.

My name is Parham. I’m a math student in Iran. I study and live in Iran. Iran is a beautiful country. My father is originally from England. He is a pilot. He speaks English. My mother is from Iran. She is a teacher. She speaks Persian. I speak English and Persian. I play football. I love Kaka. Kaka is from Brazil. He speaks Brazilian and English. He’s not from Iran.

تکلیف :

لطفا از روی جملات و مکالمه بالا بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

از روی هر جمله هم یکبار با خط زیبا بنویسید.

@salamzabanchat

مطالعه بیشتر 

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس نهم

درس اول - ملیت3

نکته دستوری: کلمات this (این) these(اینها) that(آن) those (آنها) در این درس ضمیر اشاره هستند و بعد از آن ها فعل به کار می رود.

This و These اشاره به نزدیک می نمایند در حالیکه That و Those اشاره به دور می کنند

مثال:

این یک کتاب است.
آن یک تخته سیاه است.
این یک مداد است.
آن یک مداد است.
این یک زن است.
آن یک مرد است.
اینها میز هستند.
آنها صندلی هستند.
آیا این یک تخته سیاه است؟
بله، این یک تخته سیاه است.
این یک کتاب است. کتاب (آن) روی میز است.
روی میز یک کتاب است
آن یک خودکار است. خودکار (آن) روی کتاب است.
یک خودکار روی کتاب است
آن یک کلاس درس است.
آن یک صندلی است. صندلی (آن) در داخل کلاس است.
در داخل کلاس یک صندلی قرار دارد.
کتابها زیر میز قرار دارند.
یک زن در عکس است.

دانلود فایل

This is a book.


That is a blackboard.


This is a pencil.
That is a pencil. That’s a pencil


This is a woman.


That is a man. That’s a man.

 
These are tables.


Those are chairs.


Is this a blackboard?
Yes, this is a blackboard.


This is a book. It is on the table.
There is a book on the table.


That is a pen. It is on the book.
There is a pen on the book.

There is a chair in the classroom
It is a classroom.
That’s a chair. It’s in the classroom.
There is a chair in the classroom.


There are books under the table.


There’s a woman in the picture.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

تمرینات درس نهم

الف- به جمع تبدیل کنید:

آن یک دانش آموز است.
آنها دانش آموز هستند.

A-Change into plural:

Example:

That is a student.
Those are students.

دانلود فایل

1- That is a boy.

1- Those are boys.

2- That is an apple.

2- Those are apples.

3- That is a bench.

3- Those are benches.

4- That is an ear.

4- Those are ears.

5- That is a girl.

5- Those are girls.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

ب- به جمع تبدیل کنید:

نکته دستوری:جمع there is می شود there are و هنگامی که فعل جمع بسته می شود، اسمی که بعد از آن وجود دارد حتماً بایستی به شکل جمع بکار رود یعنی جمع بسته شود مثال:

Example:
There is a book on the table.
There are books on the table.

دانلود فایل

1- There is a teacher in the classroom.


There are teachers in the classroom

2- There is a pencil in the classroom.


There are pencils in the classroom

3- There is a student in the picture.


There are students in the picture.

4- There is a pen under the table.
There are pens under the table.

5- There is a boy in the classroom.

There are boys in the classroom.

 

 

6- There is a picture on the bench.
There are pictures on the bench.

7- There is a book on the table.


There are books on the table

8- There is an orange in the picture.


There are oranges in the picture.

9- There is a girl in the classroom


There are girls in the classroom.

10- There is a door in the classroom


There are doors in the classroom

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

الف- “a” یا “an” را بکار ببرید:

a- put in “a” or “an”:

1- I have …… apple.

1-an

2- It is ……classroom.

2-a

3- He is ……student.

3-a

4- It is ……eye.

4-an

5- She has ……orange.

5-an

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

 

ب- به منفی تبدیل کنید:

آن یک گوش است.
آن یک گوش نیست.

B- Change into the negative:

Example:
That is an ear.
That is not an ear.

دانلود فایل

1- The apples are under the table.

The apples are not under the table.

2- Those are desks.
Those are not desks.

3- There is a teacher in the classroom.
There is not a teacher in the classroom.

4- He has a pen.
He doesn’t have a pen.

5- The woman has a brother.
The woman doesn’t have a brother.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

ج- به جمع تبدیل کنید:

C- Change into the plural:

Example:

That is a book.


Those are books.

دانلود فایل

1- He is a boy.

1- They are boys.

2- There is a girl in the classroom.

2- There are girls in the classroom.

3- I have a sister.

3- We have sisters.

4- This is a blackboard.

4- These are blackboards

5- What is that?

5- What are those?

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

 

 

د- با کلمه”what” سئوالی کنید:

D- Change into the questions with “what”:

دانلود فایل

1- It’s a desk.

1- What is it?

2- They are pens.

2- What are they?

3- I’ am a student.

3- What am I?

4- We are teachers.

4- What are we?

5- She’s a student.

5- What is she?

آزمون

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام
Summary
Review Date
Reviewed Item
آموزش زبان هشتم
Author Rating
51star1star1star1star1star