پایه نهم: درس اول – شخصیت افراد

آموزش زبان پایه نهم

 درس اول – شخصیت افراد

they-are-happy

ترجمه مکالمه درس 1 انگلیسی پایه نهم

best-friend

best-friend

دانلود فایل

Ehsan: Who is your best friend at school?
Parham: Reza.
Ehsan: What’s he like?
Parham: Oh, he is really great! He’s clever and kind.
Ehsan: Is he hard-working too?
Parham: Yes! And he’s always very helpful.
Ehsan: How?
Parham: He always helps me with my lessons.

احسان: بهترین دوست تو در مدرسه کیست؟
پرهام: رضا
احسان: چطور آدمی است؟
پرهام: اوه، واقعا عالی است. او باهوش و مهربان است.
احسان: آیا سخت کوش هم هست؟
پرهام: بله و همیشه بسیار به دیگران کمک می کند.
احسان: چطور؟
پرهام: او همیشه به من در درسهایم کمک می کند.

تمرین 1: (صحبت درباره شخصیت افراد 1)

دانلود فایل

 Hard working

hard-working

Are you hard-working?
Yes, I am.

آیا تو سخت کوش هستی؟
بله

Clever

Clever

Is he clever?
Yes, he is.

آیا او باهوش است؟
بله

quiet

quiet

Is Zahra talkative?
No, she isn’t.

آیا زهرا پر حرف است؟
نه نیست

they-are-neat

they are neat

Are they neat?
Yes, they are.

آیا آنها مرتب هستند؟
بله

they-are-happy

they are happy

Are they upset?
No, they’re not.

آیا آنها ناراحت هستند؟
نه نیستند

تمرین 2: (صحبت درباره شخصیت افراد 2)

دانلود فایل

Funny

funny

What’s your friend like?
He’s very funny.

دوست شما چطور آدمی است؟
او خیلی بامزه است

mother

mother

What’s your mother like?
She’s very kind and patient.

مادر شما چطور آدمی است؟
او خیلی مهربان و صبور است

he-is-quiet

he is quiet

What’s he like?
He is quiet.

او چطور  است؟
او ساکت است

she-is-clever

she is clever

What’s she like?
She is clever.

او چطور  است؟
او باهوش است

Serious

Serious

What are you like?
I’m a bit serious.

شما چطور آدمی هستید؟
من کمی جدی هستم

very-kind

very kind

What are they like?
They are very kind.

آنها چطور آدمهایی هستند؟
آنها خیلی مهربان هستند

کلمات مربوط به صفت و شخصیت افراد به انگلیسی:

Angry

Angry عصبانی

Nervous
Nervous عصبی

Careless
Careless بی دقت

Funny
Funny بامزه، سرگرم کننده

Cruel
Cruel ظالم

Rude
Rude گستاخ

Selfish
Selfish خودخواه

Neat
Neat مرتب

Helpful
Helpful کمک رسان

 Hard working
Hard-working سخت کوش

Talkative

Talkative پر حرف

Clever
Clever باهوش

Kind
Kind مهربان

Serious
Serious جدی

Patient

Patient صبور

Upset
Upset ناراحت

Brave
Brave شجاع

Friendly
Friendly صمیمی، دوستانه

Shy
Shy خجالتی

Careful

Careful با دقت

ترجمه مکالمه درس 1 انگلیسی پایه نهم

به مکالمه زیر گوش کنید و به نحوه بیان جملات دقت کنید.

دانلود فایل

clever-student

clever-student

Teacher: Farzaneh is a clever student. Everybody likes her.
Samira: Yes. I know. She is also very helpful.
Teacher: Well, you can ask her for help.
Samira: Ok, I’ll ask her to help me with my English.

معلم: فرزانه یک دانش آموز باهوش است. همه او را دوست دارند.
سمیرا: بله می دانم او دوست دارد به دیگران کمک کند.
معلم: خب، شما می توانی از او درخواست کمک کنی.
سمیرا: باشه، من از او می خواهم در انگلیسی به من کمک کند.

به جملات زیر گوش کنید و آنها را تمرین کنید:

دانلود فایل

اموزش گرامر درس 1 پایه نهم با ترجمه

افعال کمکی am, is, are

ساختن جمله با am, is, are

در زبان فارسی ما می گوییم ” آن خانه زیبا است.”، ” من در مدسه هستم” 

این “است” و “هست” را در زبان انگلیسی با am، is و are نشان می دهیم.

I am = من هستم

You are = تو هستی

He is = او (مذکر) هست

She is = او (مونث) هست

It is = آن هست

You are = شما هستید

They are = آنها هستند

We are = ما هستیم

نکته:

 1. برای I از am  استفاده می شود، برای he, she, it و اسامی مفرد از is و برای we, they, you و اسامی جمع از are.
 2. you هم به معنی “تو” است هم به معنی “ شما“.
 3. در زبان انگلیسی اولین حرف از اولین کلمه جمله با حروف بزرگ نوشته می شود.
 4. در پایان جمله حتما نقطه بگذارید.
 5. ساختار جمله انگلیسی با فاعل شروع می شود، بعد فعل اصلی یا فعل کمکی بعد بقیه جمله در حالیکه در زبان فارسی فعل در آخر جمله می آید.

 

مثال:

صفت + فعل کمکی+ فاعل

I am happy. من شاد هستم
You are happy. تو شاد هستی
She is happy. او (مونث) شاد است
He is happy. او (مذکر) شاد است
It is happy. آن (حیوان و ..) شاد است
We are happy. ما شاد هستیم
You are happy. شما شاد هستید
They are happy. آنها شاد هستند
Ali is clever. علی باهوش است
It is red. آن قرمز است
Zahra and Nadia are generous. زهرا و ندا بخشنده هستند

منفی کردن با am, is, are

برای منفی کردن جمله فقط کافی است به فعل کمکی not اضافه کنیم.

I am not talkative. من پر حرف نیستم
He is not shy. او خجالتی نیست
They are not rude. آنها گستاخ نیستند

سوالی کردن با am, is, are

Am I careful? آیا من با دقت هستم؟
Is he careful? آیا او (آقا) با دقت است؟
Is she careful? آیا او (خانم) با دقت است؟
Is it careful? آیا آن با دقت است؟
Are we careful? آیا ما با دقت هستیم؟
Are you careful? آیا شما با دقت هستید؟
Are they careful? آیا آنها با دقت هستند؟

مخفف کردن am, is, are و not

در صحبت های روزمره بیشتر اوقات am, is, are و not را به صورت مخفف بیان می کننید به این صورت:

I am a teacher. = I’m a teacher. من یک معلم هستم
He is polite. = He’s polite. او مودب است
It is cold. = It’s cold. سرد است
We are Iranian. = We’re Iranian. ما ایتالیایی هستیم
You are students. = You’re students. شما دانش آموز هستید
They are hard-working. = They’re hard-working. آنها سخت کوش هستند
I’m not talkative. من پر حرف نیستم
He’s not shy. = He isn’t shy. او خجالتی نیست
They’re not rude. = They aren’t rude. آنها گستاخ نیستند

ساختن جمله با there is و there are 

personality

there is و there are  هر دو به معنی ” وجود دارد” هستند. 

نکته:

there is برای جملاتی بکار می رود که می خواهند درباره یک چیز صحبت کنند و there are  درباره جملاتی بکار می رود که می خواهند درباره بیش از یک چیز صحبت کنند.

there is an eraser in the classroom. یک پاکن در کلاس وجود دارد.
there is a computer in the classroom. یک کامپیوتر در کلاس وجود دارد
there is one computer in the classroom. یک کامپیوتر در کلاس وجود دارد
there are two students in the classroom. دو دانش آموز در کلاس هستند
there are three students in the classroom.سه دانش آموز در کلاس هستند
there are many students in the classroom. دانش آموزان زیادی در کلاس هستند
there are some students in the classroom.تعدادی دانش آموز در کلاس هستند

برای سوالی کردن این جملات فقط کافی است جای فعل کمکی و فاعل را تغییر دهید.

Is there an apple on the table? Yes there is. آیا روی میز یک سیب است؟ بله

برای منفی کردن این سوالات فقط کافی است به فعل کمکی not  اضافه کنیم

There aren’t/are not many tourists in this city. توریست های زیادی در این شهر نیست

ترجمه ریدینگ درس 1 انگلیسی پایه نهم

در متن زیر افعال to be را پیدا کنید و زیر آنها خط بکشید.

my-classroom

my-classroom

I’m Mohsen. This is my classroom. There are 25 students in my class. I have a lot of friends. My best friend is Vahid. He’s a good student. He is helpful and hard-working, but he is not very careful. He usually forgets important things. It’s a big problem.

من محسن هستم. این کلاس من است. 25 دانش آموز در کلاس من هستند. من دوستان بسیار زیادی دارم. بهترین دوست من وحید است. او دانش آموز خوبی است. او دوست دارد به دیگران کمک کند و سخت کوش است، اما او خیلی دقیق نیست. او معمولا چیزهای مهم را فراموش می کند. این یک مشکل بزرگ است.

کلمات جدید درس 1 انگلیسی پایه نهم: 

A lot of: تعداد زیاد
Also: همچنین
Always: همیشه
And: و
Ask: پرسیدن، درخواست کردن
At: در، به
Best: بهترین
Big: بزرگ
But: اما
Can: توانستن
Everybody: هرکسی، همه
For: برای، بخاطر
Forget: فراموش کردن
Friend: دوست
Great: عالی
How: چطور، چگونه
I’ll: من خواهم – آینده
Important: مهم
Know: دانستن
Lesson: درس
Like: دوست داشتن، شبیه بودن
Me: من
My: مال من
Problem: مشکل، مساله
Really: واقعا
School: مدرسه
Things: چیزها
Too: همچنین
Usually: معمولا
Very: خیلی
Well: خُب
What: چه، چه چیزی
What’s he like? او چطور آدمی است
With: با


معنی عبارتهای آخر کتاب انگلیسی نهم:

a brave soldier: یک سرباز شجاع
a careless man: یک مرد بی دقت
a cruel boy: یک پسر ظالم
a funny story: یک داستان بامزه
a generous girl: یک دختر بخشنده
a hard-working worker: یک کارگر سخت کوش
a lazy person: یک شخص تنبل

a shy girl: یک دختر خجالتی
a neat person: یک آدم مرتب
a nervous boy: یک پسر عصبی
a pleasant environment : یک محیط خوشایند
a quiet place: یک مکان آرام
a rude kid: یک پسر گستاخ
a selfish person: یک آدم خودخواه
an angry kid: یک کودک عصبانی

مونولوگ درباره بهترین دوست – درس1 – کتاب نهم

My best friend is my classmate Mohsen. He is 14 years old. He’s from Isfahan. He is kind, clever and hard-working. He can play football, do a puzzle and speak English. He is a good student in my school. My teacher loves him. He is very helpful too. He always helps me with my lessons. In my free time, I go to his home or we go to the library. Sometimes we go to the gym and play sports. Sometimes we walk in the park. Mohsen is very friendly with me. He isn’t cruel, rude or selfish. I love him.

تکلیف

لطفا از روی جملات و مکالمه بالا بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

از روی هر جمله هم یکبار با خط زیبا بنویسید.

@salamzabanchat

مطالعه بیشتر:

 

درس دهم

 

نکته دستوری: کلمه many به معنی(تعداد زیادی) همیشه قبل از اسمی به کار می رود که آن اسم قابل شمارش بوده و در حالت جمع باشد. مثال:

There are manystudents in the classroom.

در کلاس درس تعداد زیادی دانش آموز هست.
روی میز یک کتاب هست.
آیا روی میز یک کتاب هست؟
بله، هست.
آیا روی دیوار یک تخته سیاه وجود دارد؟
بله هست (وجود دارد).
آیا یک صندلی در تصویر هست؟
بله، هست.
آیا در کلاس یک دختر هست؟
خیر، نیست.
آیا دانش آموزان زیادی در کلاس هستند؟
بله هستند.
ِآیا معلم های زیادی در تصویر هست؟
خیر نیست.
آیا در کلاس نیمکت ها و میزهای تحریر زیادی وجود دارد؟
بله وجود دارد.

دانلود فایل

درس دهم

1- There is a book on the table.
2- Is there a book on the table?
Yes, there is.

درس دهم
3- Is there a blackboard on the wall?
Yes, there is.

درس دهم
4- Is there a chair in the picture?
Yes, there is.

درس دهم
5- Is there a girl in the classroom?
No, there isn’t


6- Are there many students in the classroom?
Yes, there are.

درس دهم
7- Are there many teachers in the picture?
No, there aren’t.

درس دهم
8-Are there many benches and desks in the classroom?
Yes, there are.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ادامه درس دهم زبان انگلیسی آسان و سریع

الف- به شکل منفی تبدیل کنید:

A-change into the negative:

Example:
There is an egg on the table.
There isn’t an egg on the table.

دانلود فایل

درس دهم

1- There is an apple in the picture.
There isn’t an apple in the picture.

2- There are many benches in the classroom.
There aren’t many benches in the classroom.

درس دهم

3- There is a woman in the picture.
There isn’t a woman in the picture.

درس دهم

4- There are many books under the desk.
There aren’t many books under the desk.

5- There is a picture on the wall.
There isn’t a picture on the wall.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

قبل از شروع درس, لغات زیر را حفظ کنید:

دانلود فایل

One یک

Two دو

Three سه

Four چهار

Five پنج

Six شش

Seven هفت

Eight هشت

Nine نه

Ten ده

Eleven یازده

twelve دوازده

یک زن در عکس وجود دارد.
سه پسر در عکس وجود دارند.
دو میز در کلاس وجود دارد
پنج مداد روی میز وجود دارد..
هفت خودکار روی میز تحریر وجود دارد.
چهار عکس روی دیوار وجود دارد.
روی میز تحریر دو کیف وجود دارد.
شش نیمکت در کلاس وجود دارد.
در عکس هشت(8) دانش آموز وجود دارد.
نه تخم مرغ روی میز وجود دارد.
ده سیب در عکس وجود دارد.
ِآیا دو میز در کلاس وجود دارد.
بله، دو میز در داخل کلاس وجود دارد.
آیا در عکس یک پسر وجود دارد؟
خیر، در عکس یک پسر وجود ندارد.
آیا روی میز یک جعبه وجود دارد؟
بله، روی میز یک جعبه وجود دارد.
آیا در عکس دو توپ و جود دارد؟
بله، دو توپ در عکس وجود دارد.

آیا هفت دانش آموز در عکس وجود دارد؟

نه هفت دانش آموز در عکس وجود ندارد.

دانلود فایل

There is one woman in the picture

1- There is one woman in the picture.


2- There’re three boys in the picture.

there’re two tables in the classroom.
3-there’re two tables in the classroom.

There are five pencils on the table.
4- There are five pencils on the table.

There are seven pens on the desk.
5- There are seven pens on the desk.

There are four pictures on the wall
6- There are four pictures on the wall.

There are two bags on the desk.
7- There are two bags on the desk.

There are six benches in the classroom.
8- There are six benches in the classroom.

There are eight (8) students in the picture
9- There are eight (8) students in the picture.

There are nine (9) eggs on the table
10- There are nine (9) eggs on the table.

11- There are ten (10) apples in the picture.
11- There are ten (10) apples in the picture.

two tables in the classroom
12- Are there two tables in the classroom?
Yes, there are two tables in the classroom

13- Is there one boy in the picture?
13- Is there one boy in the picture?
No, there isn’t one boy in the picture

Is there one box on the table
14- Is there one box on the table?
Yes, there is one box on the table

15- Are there two balls in the picture?
15- Are there two balls in the picture?
Yes, there are two balls in the picture

Are there seven students in the picture?
16- Are there seven students in the picture?
No, there are not seven students in the picture.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ادامه درس پانزدهم آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی

الف- به سوالات پاسخ دهید:

دانلود فایل

A- Answer the questions:

Example:

Are there five boys in the picture
Are there five boys in the picture? (Yes)
Yes, there are five boys in the picture.

Are there 8 books on the table

1- Are there 8 books on the table? (Yes)
Yes, there are 8 books on the table.

Is there one box on the table

2- Is there 1 box under the table? (No)
No, there is not 1 box under the table.

two tables in the classroom

3- Are there 7 benches in the classroom? (No)
No, there are not 7 benches in the classroom.

Are there 3 bags in the picture

4- Are there 3 bags in the picture? (Yes)
Yes, there are 3 bags in the picture.

Are there four walls in the classroom

5- Are there four walls in the classroom? (Yes)
Yes, there are four walls in the classroom.

There are four pictures on the wall

6- Is there 1 picture under the table? (No)
No, there is not 1 picture under the table.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ب- سوال کنید و پاسخ سوالات را بدهید:

دانلود فایل

B- Ask questions and answer the questions:

Example:

Are there 3 bags in the picture
Are there three bags in the picture?
Yes, there are three bags in the picture.

Are there two balls on the desk

1- Are there two balls on the desk?
Yes, there are two balls on the desk.

Are there four walls in the classroom

2- Is there a teacher in the classroom?
Yes, there is a teacher in the classroom.

There is one woman in the picture

3- Are there three eyes in the picture?
No, there aren’t three eyes in the picture.

six pictures on the blackboard

4- Are there six pictures on the blackboard?
Yes, there are six pictures on the blackboard.

Are there nine boys in the picture

5- Are there nine boys in the picture?
Yes, there are nine boys in the picture.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام
Summary
Review Date
Reviewed Item
آموزش زبان نهم
Author Rating
51star1star1star1star1star