آموزش زبان پایه نهم: درس دوم – سفر

آموزش زبان پایه نهم

درس دوم – سفر

آموزش زبان پایه نهم: درس دوم - سفر

[wc_tabgroup layout=”box”] [wc_tab title=”مکالمه”]

ترجمه مکالمه درس 2 انگلیسی پایه نهم

receptionist and tourist https://media.salamzaban.com/sites/6/files/2018/05/9-2-1.mp3

دانلود فایل

Receptionist: Welcome to our hotel sir, how can I help you? Tourist: My name is Paul Kress. I’m from Germany. I have a reservation here. Receptionist: I see! Are you staying here for two nights? Tourist: Yes, my wife and I are visiting Tehran for three days. Receptionist: Where is she now? I need to check her passport. Tourist: She’s standing over there, by the gift shop. Here is her passport. Receptionist: Thank you. This is your key. It’s room 213. Hope you enjoy your stay in Tehran.

مسئول پذیرش: آقا به هتل ما خوش آمدی، چطور می توانم به شما کمک کنم؟ توریست: اسم من پل کرس است. من اهل آلمان هستم. من اینجا یک اتاق رزرو دارم. مسئول پذیرش: می فهمم! آیا شما دو شب اینجا می مانید؟ توریست: بله، من و همسرم به مدت سه روز از تهران دیدن می کنیم. مسئول پذیرش: او الان کجاست؟ لازم هست من پاسپورتش را چک کنم. توریست: او آنجا ایستاده است، کنار مغازه هدیه فروشی. این پاسپورتش است. مسئول پذیرش: متشکرم. این کلید شماست. این اتاق 213 است. امیدوارم شما از اقامت تون در تهران لذت ببرید. [/wc_tab] [wc_tab title=”تمرین 1″]

تمرین 1: آموزش صحبت درباره مسافرت به انگلیسی

دانلود فایل

Are you visiting Tehran? Yes, I am.

آیا شما دارید از تهران دیدن می کنید؟ بله

Are they traveling around the world? No, they aren’t.

آیا آنها دارند به دور دنیا سفر می کنند؟ نه

Is Paul booking a room? Yes, he is.

آیا پل دارد اتاق رزرو می کند؟ بله

Is Kate checking the map? No, she’s reading the guide book.

آیا کیت دارد نقشه را بررسی می کند؟ او دارد کتاب راهنما را می خواند

[/wc_tab] [wc_tab title=”تمرین2″]

تمرین 2: آموزش صحبت درباره مسافرت به انگلیسی

دانلود فایل

Who is speaking English now? Sara.

چه کسی الان دارد انگلیسی صحبت می کند؟ سارا

What is he doing? He is buying a ticket.

او دارد چکار می کند؟ او دارد یک بلیط می خرد

Where is Ali going? He’s going to Mehrabad Airport.

او دارد کجا می رود؟ او دارد به فرودگاه مهرآباد می رود

What are you doing? I’m filling out the reservation form.

شما داریدچکار می کنید؟ من دارم فرم رزرو رو پر می کنم

How are they traveling? They are traveling by train.

آنها چطور مسافرت می کنند؟ آنها با قطار مسافرت می کنند

[/wc_tab] [wc_tab title=”اصطلاحات جدید”]

کلمات مربوط به سفر

buy a ticket خریدن یک بلیط

check the timetable بررسی کردن جدول زمانی

check the passport بررسی کردن پاسپورت

check in باخبر کردن مسئول پذیرش از ورود خود

take off land از زمین بلند شدن

exchange money تبدیل پول

fill out the form پر کردن فرم

pack for a trip بستن چمدان برای سفر

talk to a receptionist صحبت کردن با یک مسئول پذیرش

book a hotel رزرو اتاق در هتل

[/wc_tab] [wc_tab title=”مکالمه 2″]

ترجمه مکالمه درس 2 انگلیسی پایه نهم

دانلود فایل

Kiana: Are you working with the computer now? Sara: Yes, I’m searching for a hotel in Sanandaj. Kiana: Is it possible to book it online? Sara: Yes, of course.

کیانا: آیا تو الان داری با کامپیوتر کار می کنی؟ سارا: بله من دارم دنبال یک هتل در سنندج می گردم. کیانا: آیا ممکن است آن را به صورت آنلاین رزرو کرد؟ سارا: بله البته [/wc_tab] [wc_tab title=”تلفظ”]

به جملات زیر گوش کنید و آنها را تمرین کنید:

دانلود فایل

1. Is it a beautiful country?

آیا این یک کشور زیبایی است؟

2. Is he a tourist?

آیا او یک توریست است؟

3. Are you staying here?

آیا شما اینجا می مانید؟

4. Is she searching for a hotel?

آیا او دنبال یک هتل می گردد؟

5. Are you traveling to Shiraz?

آیا تو داری به شیراز مسافرت می کنی؟

6. Are they checking out?

آیا آنها دارند [/wc_tab] [wc_tab title=”حال استمراری”]

گرامر درس 2 انگلیسی پایه نهم با ترجمه

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

present continuous “من دارم ناهار می خورم”. ” من دارم تلوزیون تماشا می کنم”. در زبان انگلیسی وقتی می خواهیم بگوییم الان درحال انجام فلان کار هستم از این ساختار استفاده می کنیم:

فاعل + am/is/are + فعل اصلی + ing + بقیه جمله

نکته: در اینجا am/is/are هیچ معنی خاصی ندارند فقط می خواهند نشان دهند که زمان فعل اکنون است. مثال:

I am speaking Persian. من دارم فارسی صحبت می کنم You are speaking English. تو داری انگلیسی صحبت می کنی He is speaking Arabic. او (مرد) دارد عربی صحبت می کند She is speaking French. او (خانم) دارد فرانسوی صحبت می کند We are speaking German. ما داریم آلمانی صحبت می کنیم They are speaking English. آنها دارند انگلیسی صحبت می کنند

منفی کردن زمان حال استمراری

برای منفی کردن جمله فقط کافی است به فعل کمکی not اضافه کنیم.

I am not speaking Persian. من درحال فارسی صحبت کردن نیستم I’m not speaking Persian. من درحال فارسی صحبت کردن نیستم She is not writing a letter. او درحال نوشتن یک نامه نیست She’s not writing a letter.او درحال نوشتن یک نامه نیست She isn’t writing a letter.او درحال نوشتن یک نامه نیست You are not reading a book. شما در حال خواندن یک کتاب نیستید You’re not reading a book.شما در حال خواندن یک کتاب نیستید You aren’t reading a book.شما در حال خواندن یک کتاب نیستید

سوالی کردن زمان حال استمراری

برای سوالی کردن زمان حال استمراری فقط کافی است جای فعل کمکی (am/is/are) با فاعل عوض شود.

Am I reading a book? آیا من دارم یک کتاب می خوانم؟ Is he reading short stories? آیا او دارد داستانهای کوتاه می خواند؟ Is she reading newspapers? آیا او دارد روزنامه ها را می خواند؟ Are they reading a poem? آیا آنها دارند یک شعر می خوانند؟ Is Sara booking online? آیا سارا دارد از طریق اینترنت اتاق رزرو می کند؟ Are you visiting Iran? آیا شما دارید از ایران بازدید می کنید؟

 برای مطالعه بیشتر در زمینه زمان حال استمراری به این بخش رجوع کنید:

زمان حال استمراری حالت اضافه(حالت ملکی) و انواع (s) [/wc_tab] [wc_tab title=” Reading”]

ترجمه ریدینگ درس 2 انگلیسی پایه نهم

افعال “زمان حال استمراری” را در متن زیر پیدا کنید و زیر آنها خط بکشید:

This is Paul. He is a tourist from Germany. He’s going into a gift shop with his wife. They are opening the door of the shop. Now, they’re talking to the shopkeeper to find suitable gifts for their daughters. Paul’s daughters are living in Spain now.

این پل است. او یک توریست اهل آلمان است. او دارد با همسرش به داخل یک مغازه هدیه فروشی می رود. آنها دارند در یک مغازه را باز می کنند. حالا آنها دارند با فروشنده صحبت می کنند تا برای دخترانشان هدایای مناسبی پیدا کنند. دخترهای پل اکنون در اسپانیا دارند زندگی می کنند. [/wc_tab] [wc_tab title=”تمرین شنیداری”]

تمرین شنیداری

به مکالمه زیر گوش کنید و به سوالات پاسخ دهید. https://media.salamzaban.com/sites/6/files/2018/05/9-2-6.mp3

دانلود فایل

1. Where is Brenda from? She is from ………..…..….. . 2. What’s Brenda doing? She ……………… the website. 3. What is her problem? ………………………………….. .

[/wc_tab] [wc_tab title=”واژگان”]

کلمات جدید درس 2 انگلیسی پایه نهم: 

Book: کتاب، اتاق رزرو کردن By: کنار ، بوسیله Check: بررسی کردن Daughter: دختر Day: روز Enjoy: لذت بردن Find:  یافتن From: اهل … بودن Gift: هدیه Here: اینجا Hope: امیدوار بودن I see: می فهمم Key: کلید Live: زندگی کردن Need: نیاز داشتن Night: شب Now: حالا Of course: البته Our: مال ما Over there: آنجا Passport: پاسپورت Possible: ممکن Reservation: رزرو Room: اتاق Search: جستجو کردن Shop: مغازه Shopkeeper: مغازه دار، فروشنده Sir: آقا Stand: ایستادن Stay: ماندن، اقامت کردن Suitable: مناسب Talk: صحبت کردن Visit: بازدید کردن، دیدن Welcome: خوش آمدید Where: کجا Wife: همسر Work: کار، کار کردن


معنی عبارتهای آخر کتاب انگلیسی نهم:

baggage reclaim:بارگیری چمدان board the plane: سوار شدن به هواپیما book a hotel: رزرو هتل buy a ticket: خرید یک بلیط check in: در هتل ) نام نویسی کردن، اتاق (هتل) را تحویل گرفتن ) check the passport: بررسی پاسپورت check the timetable: بررسی برنامه زمانبندی exchange money: تبدیل پول fill out a form: پر کردن یک فرم make a voyage: سفر کردن Pack for a trip: آماده شده (چمدان ها را بستن) برای یک سفر take an express train: سفر کردن با یک قطار سریع السیر take off: پرواز کردن هواپیما talk to a receptionist: صحبت کردن با پذیرش pay toll: پرداخت عوارض weigh the baggage: چمدان ها را وزن کردن

[/wc_tab] [wc_tab title=”مونولوگ”]

مونولوگ درباره سفر – درس2 – کتاب نهم

trip

I love to travel in Iran and around the world. I like to visit Paris, London, New York, Istanbul and Montreal. They are some famous cities in the world. People speak different languages there. Some people speak English, some people speak French and some people speak German. In Iran, we speak Persian. We have very big and beautiful cities too. Isfahan, Shiraz, Tabriz, Ahwaz, Yazd and Mashhad are some big cities in Iran. I love to travel there too. There are very great mosques, museums, palaces and parks in these cities. Rasht is beautiful too. It is in the north of Iran. We go there every weekend. There are great forests, mountains and sea in the north of Iran. In the south of Iran, the weather is hot and worm. But people are kind, generous and friendly. They can speak Persian and Arabic. Travel is good. It helps me to know people, places and languages. I can learn a lot of things in travel.

[/wc_tab] [wc_tab title=”تکلیف”]

تکلیف:

لطفا از روی جملات و مکالمه بالا بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید. از روی هر جمله هم یکبار با خط زیبا بنویسید.

@salamzabanchat

[/wc_tab] [wc_tab title=”مطالعه بیشتر”]

مطالعه بیشتر:

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس دوازدهم

  نکته دستوری: زمان حال استمراری  عملی را که در حال حاضر در حال انجام شدن می باشد  را بیان می کند. برای درست کردن این زمان بعد از افعال کمکی(are-is-am) از فعل اصلی و ing استفاده می شود. علامت آن کلمه now در آخر جمله است. مثال: من الان دارم مطالعه می کنم. تو الان داری مطالعه می کنی. او الان دارد مطالعه می کند.

درس دوازدهم

I am studying now.

You are studying now. He (she) is studying now.

Open باز کردن من اکنون در حال باز کردن در هستم. شما اکنون در حال باز کردن در هستید. او اکنون در حال باز کردن در است. او اکنون در حال مطالعه کردن است. او اکنون نشسته است. او اکنون در حال بازکردن پنجره است. او اکنون در حال بستن در است. آنها اکنون مشغول بازی در باغ هستند. شما حالا مشغول خواندن قرآن هستید.

درس دوازدهم

I am opening the door now.

You are opening the door now. He is opening the door now.

درس دوازدهم

1- He is studying now. He’s studying now.

درس دوازدهم 2- She is sitting now.

درس دوازدهم 3- He is opening the window now.

درس دوازدهم 4- She is closing the door now.

درس دوازدهم 5- They are playing in the garden now.

درس دوازدهم 6- You are reading the Koran now.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ادامه آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس دوازدهم

الف- با کلمات داخل پرانتز جملات را تغییر دهید:

Example:

He is playing now.(I) I am playing now.

نکته دستوری:برای تغییر این گونه جملات بایستی فعل(am-is-are) را متناسب با فاعلی که در داخل پرانتز است بکار ببرید. مثل نمونه بالا:

درس دوازدهم

1- Miss Ahmadi is standing now. (I) I am standing now.

There is a girl in the classroom

2-she is sitting in the classroom now. (I) I am sitting in the classroom now.

 درس دوازدهم

3-you are closing the door now. (She) She is closing the door now.

درس دوازدهم

4-We are opening the window now. (He) He is opening the window now.

درس دوازدهم

5-they are playing in the garden now. (You) You are playing in the garden now.

درس دوازدهم

6- He is reading the Koran now. (You) You are reading the Koran now

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام
 •  

ب- با کلمات داده شده جملات را تغییر دهید.

B-Change the sentence with the words:

Example:

I am opening the door now. (He) He is opening the door now. I am opening the door now

1- (He) he is opening the door now. 2- (She) she is opening the door now. 3- (Ahmad) Ahmad is opening the door now. 4- (Parvin) Parvin is opening the door now. 5- (You) you are opening the door now. 6- (They) they are opening the door now. 7- (We) we are opening the door now. 8- (The teacher) the teacher is opening the door now. 9- (The student) the student is opening the door now. 10- (The boy) The boy is opening the door now.

ج- این جملات را بخوانید:

درس دوازدهم

1- He is opening the window now.

درس دوازدهم 2- They are sitting now.

درس دوازدهم 3- She is closing the door now.

4- He is standing now.

درس دوازدهم 5- They are playing in the garden now.

درس دوازدهم 6- She is reading the Koran now.

درس دوازدهم 7- You are sitting on the chairs now.

درس دوازدهم 8- I am sitting on the bench now.

درس دوازدهم 9- I am reading the Koran now.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام
 •  

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس سیزدهم

  نکته دستوری: برای سئوالی کردن جملات حال استمراری جای فاعل و افعال کمکی(are-is-am) را با یکدیگر عوض می کنیم. مثال:

She is playing in the garden

She is playing in the garden now. Is she playing in the garden now?

او اکنون نشسته است. آیا او اکنون نشسته است؟ بله او اکنون نشسته است. او اکنون ایستاده است. آیا او اکنون ایستاده است؟ بله، او اکنون ایستاده است. آیا آنها حالا ایستاده اند؟ بله آنها حالا ایستاده اند. آیا آنها در حال باز کردن پنجره ها هستند؟ خیر، آنها نیستند. آنها در حال پاک کردن تخته سیاه هستند. ایا او مشغول بازی کردن است؟ خیر، او نیست. او در حال شستن دستهایش است. آیا آنها در حال نماز خواندن هستند؟ بله ، آنها هستند. آنها در حال نماز خواندن هستند. آیا او در حال خوردن نهار است؟ بله، او هست. او حالا در حال خوردن نهار است. آیا او حالا در حال پاک کردن میز است؟ خیر او نیست. او مشغول قدم زدن است. آیا او مشغول شستن دستهایش است؟ خیر اونیست. او در حال رفتن به مدرسه می باشد.

1- She is sitting now. Is she sitting now? Yes, she is. She is sitting now.

He is standing now

2- He is standing now.

Is he standing now? Yes, he is. He is standing now.

3- Are they standing now? Yes, they are. They are standing now.

You are cleaning the blackboard.

4- Are they opening the windows? No, they aren’t. They are cleaning the blackboard.

He is washing his hands now.

5- Is He playing now? No, he isn’t. He is washing his hands now.

Are they praying now

6- Are they praying now? Yes, they are. They are praying now.

7- Is he eating lunch now? Yes, he is. He is eating lunch now.

Is she cleaning the desk now?

8- Is she cleaning the desk now? No, she isn’t. She is walking now.

He is going to school

9- Is he washing his hands? No, he isn’t. He is going to school.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ادامه آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی درس سیزدهم

الف- به سئوالات پاسخ بدهید: آیا شما در حال خوردن هستید؟ خیر، من در حال خوردن نیستم. نکته دستوری: برای منفی کردن جملات حال استمراری کافی است که کلمه not را بعد از (am-is-are) قرار دهیم.

A-answer these questions:

Example: Are you eating now? (No) No, I am not. I’m not eating now.

Are you sitting now

1- Are you sitting now? (No) No, I am not sitting now.

Am I walking now

2- Am I walking now? (Yes) Yes, You are walking now.

Are we standing in the classroom

3- Are we standing in the classroom? (No) No, we are not standing in the classroom.

Are they reading the Koran now

4- Are they reading the Koran now? (Yes) Yes, they are reading the Koran now.

he is eating lunch

5- Is he eating lunch now? (Yes) Yes, he is eating lunch now.

6- Is she praying now? (Yes) Yes, she is praying now.

Am I washing my hands now

7- Am I washing my hands now? (No) No, you are not washing your hands now.

Are you cleaning the blackboard now

8- Are you cleaning the blackboard now? (No) No, I am not cleaning the blackboard now.

He is going to school

9- Is he going to school now? (Yes) Yes, he is going to school now.

Are they closing the windows now

10- Are they closing the windows now? (Yes) Yes, they are closing the windows now.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام
 •  

ب- به سئوالی تبدیل کنید:

B- Change into the questions:

Example: They are walking now. Are they walking now?

They are sitting in the chairs now

1- They are sitting in the chairs now. Are they sitting in the chairs now?

He is standing now

2- He is standing now. Is he standing now?

3- She is a woman. Is she a woman?

He is washing his hands now.

4- I am washing my hands and face now. Are you washing your hands and face now?

your mother eating lunch

5- Your mother is eating lunch now. Is your mother eating lunch now?

درس یازدهم

6-That is her right hand. Is that her right hand?

7- We are girls. Are we girls?

We are going to school

8- We are going to school. Are we going to school?

9- I am a boy. Am I a boy?

They have noses

10- They have noses. Do they have noses?

His father is closing the door now.

11- His father is closing the door now. Is his father closing the door now?

Ahmad has pictures.

12- Ahmad has pictures. Does Ahmad have pictures?

Mahin is praying now.

13- Mahin is praying now. Is Mahin praying now?

Bahram and Mehdi have books

14- Bahram and Mehdi have books Do Bahram and Mehdi have books?

Parvin is opening the door now

15- Parvin is opening the door now. Is parvin opening the door now?

16- I am a teacher. Am I a teacher?

 They are walking now

17- They are walking now. Are they walking now?

We are reading the Koran now

18- We are reading the Koran now. Are we reading the Koran now?

You are cleaning the blackboard.

19- You are cleaning the blackboard. Are you cleaning the blackboard?

20- He has 2 hands, a nose, a head, and a neck. Does he have 2 hands, a nose, a head, and a neck?

They have oranges

21- They have oranges. Do they have oranges?

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

  پ- جمله را با کلمات داده شده تغییر دهید:

C-Change the sentence with the words:

Example: We are sitting in the classroom now. (Standing) we are standing in the classroom now.

standing in the classroom

1- Standing

1- we are standing in the classroom now.

2- He

2- He is standing in the classroom now.

3- You

3- You are standing in the classroom now.

Parvin is opening the door now

4- Opening the door.

4- You are opening the door now.

5- She

5- She is opening the door now.

6- They

6- They are opening the door now

Are they praying now

7- Praying

7- they are praying now.

8- I

8- I am praying now

He is going to school

9- Going to school

9- I am going to school now.

She is going to school

10- She

10- She is going to school now.

washing her face

11- washing her face

11- She is washing her face now.

You are cleaning the blackboard.

12- Cleaning the blackboard.

12- She is cleaning the blackboard now.

13- We

13- We are cleaning the blackboard now.

Closing the windows

14- Closing the windows

14- We are closing the windows now

15- Playing

15- We are playing now.

They are walking now

16- Walking

16- We are walking now.

17- She

17- She is walking now.

18- You

18- You are walking now.

Are they standing now?

19- Standing

19- You are standing now.

20- Reading the Koran.

20- You are reading the Koran now.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

  د- این جملات را بخوانید:  

1- This is an orange and this is an apple.

2- Those are my eyes and these are my ears.

We have desks

3- We don’t have tables. We have desks.

He is opening the door and the windows

4- He is opening the door and the windows.

5- His books are under the table.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

[/wc_tab] [wc_tab title=”درس بعد”]

درس سوم – مراسم و جشنواره ها

[/wc_tab] [/wc_tabgroup]

62 دیدگاه در “آموزش زبان پایه نهم: درس دوم – سفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *