پایه هفتم: درس دوم- اسم و فامیل

آموزش زبان پایه هفتم – درس دوم- نوشتن اسم و فامیل به زبان انگلیسی

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”معادل انگلیسی حروف فارسی”]

write your name-پایه هفتم: درس دوم- اسم و فامیل

برای اینکه بتوانید اسم و فامیل خود را به زبان انگلیسی بنویسید باید معادل انگلیسی حروف فارسی را یاد بگیرید:

آ – اَ – ع = Aa

اُ = Oo

اِ = Ee

او = OO

ب = Bb

پ = Pp

ت – ط  = Tt

ث – س – ص = Ss

ج = Jj

چ = ch

ح – ه  = Hh

خ = Kh

د  = Dd

ذ – ز  – ض – ظ  = Zz

ر = Rr

ژ = Zh

ش = Sh

غ – ق  = gh

ف = Ff

ک = Kk

گ = Gg

ل = Ll

م = Mm

ن = Nn

و = Ww , Vv

ی = Yy , Ii


نکته: اولین حرف اسم و فامیل همیشه با حرف بزرگ نوشته می شود.


مثال:

نادر = Nader

مینا = Mina

سارا = Sara

مطفر = Mozaffar

امیدی = Omidi

حسینی = Hoseini

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین”]

تمرین:

اسم و فامیل خود را به انگلیسی بنویسید و برای ما ارسال بفرمایید.

(فراموش نکنید اولین حرف اسم و اولین حرف فامیل خود را با حروف بزرگ بنویسید)

تماس با ما

[/wc_tab]

[wc_tab title=”درس بعد”]

درس سوم – اعداد در زبان انگلیسی

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]