پایه هفتم -درس چهارم – رنگها

آموزش زبان پایه هفتم

درس چهارم – رنگها

تمرین 1:

رنگ ها را بخوانید و صدای خود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما


آزمون

رنگ و کلمه مربوط به آن را پیدا کنید. در این تمرین با رنگ صورتی در زبان انگلیسی نیز آشنا می شوید؟

فکر می کنید در چند ثانیه این تمرین را حل کنید؟

 

تمرین 2:

لطفا از روی رنگ ها بنویسید و از نوشته خود عکس بگیرید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما

Summary
Review Date
Reviewed Item
آموزش زبان هفتم