پایه هشتم: درس چهارم- سلامتی

آموزش زبان پایه هشتم

درس چهارم- سلامتی و بیماری ها

My Health

پایه هشتم: درس چهارم- سلامتی

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”مکالمه”]

ترجمه مکالمه درس 4 انگلیسی پایه هشتم

لینک دانلود

Teacher: Are you OK?
Student: No, I’m not. I have a headache.
Teacher: Oh, you have sore eyes, too. You should go home and rest.
Student: Yes, but we have one more class.
Teacher: Don’t worry. I’ll talk to your teacher.
Student: Thanks for your help.
Teacher: Let’s go to the office and call your parents first. Class, be quiet! I’ll be back in a minute.

معلم: حالت خوبه؟
دانش آموز: نه، خوب نیستم. من سردرد دارم.
معلم: اوه شما چشمهات هم درد می کنه. باید بروی خانه و استراحت کنی
دانش آموز: بله اما ما یک کلاس دیگه هم داریم.
معلم: نگران نباش. من با معلم شما صحبت می کنم.
دانش آموز: برای کمک تان ممنونم
معلم: بیا برویم دفتر و ابتدا با پدر مادرت تماس بگیریم. بچه ها ساکت باشید من یک دقیقه دیگر برمی گردم.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”اصطلاحات جدید”]

آموزش صحبت درباره بیماریها به انگلیسی

headache

headache

headache سردرد

earache

earache

earache گوش درد

sore throat

sore throat

sore throat گلو درد

running nose

running nose

running nose آبریزش بینی

toothache

toothache

toothache دندان درد

backache

backache

backache کمردرد

sore eyes

sore eyes

sore eyes چشم درد

stomachache

stomachache

stomachache شکم درد

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 1″]

آموزش صحبت درباره مشکلات جسمی و بیماری

لینک دانلود

 headache

headache

Are you OK?
No, I have a headache.

خوبی؟
نه سردرد دارم

sore throat

sore throat

Is he all right?
No, he has a sore throat.

آیا او خوب است؟
نه او گلو درد دارد

backache

backache

Is he OK?
No, he has a backache.

آیا حال او خوب است؟
نه او کمردرد دارد

toothache

toothache

What’s wrong?
I have a toothache.

مشکل چیه؟
من دندان درد دارم

running nose

running nose

What’s the matter?
He has a running nose.

موضوع چیه؟
او آبریزش بینی دارد

flu

flu

What’s the problem?
She has the flu.

مشکل چیه؟
او آنفلانزا گرفته

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 2″]

آموزش نصیحت کردن و توصیه به کسی که بیمار است

لینک دانلود

headache

headache

I have a headache.
Why don’t you get some rest?

من سردرد دارم
چرا کمی استراحت نمی کنی؟

sore throat

sore throat

I have a sore throat.
You should see a doctor.

من گلودرد دارم
باید بری دکتر

cold

cold

I have a cold.
You should rest.

من سرما خوردم
باید استراحت کنی

toothache

toothache

I have a toothache.
Go to the dentist.

من دندان درد دارم
برو دندانپزشکی

running nose

running nose

I have a running nose.
Why don’t you see a doctor?

من آبریزش بینی دارم
چرا نمیری دکتر؟

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مکالمه 2″]

ترجمه مکالمه درس 4 انگلیسی پایه هشتم

لینک دانلود

Student : I see A-C-H-E in some words. What is it?
Teacher : It’s for pain.
Student : Thank you. And how do you say it?
Teacher : That’s “ache”.
Student : How about E-A in “headache” and “health”?
Teacher: That’s /e / in these words. Say “headache” and “health”.

دانش آموز: من در برخی کلمات A-C-H-E را می بینم. چیه؟
معلم: برای درد هستش.
دانش آموز: متشکرم و شما چطور آن را تلفظ می کنید؟
معلم: آن “ache” است.
دانش آموز:  E-A در “headache” و “health” چطور؟
معلم: در این کلمات /e / است. بگو “headache” و “health” .

[/wc_tab]

[wc_tab title=”شنیدن و نوشتن”]

به مکالمه های زیر گوش کنید و جدول زیر را کامل کنید:

لینک دانلود

لینک دانلود

8-4-reading

[/wc_tab]

[wc_tab title=”واژگان”]

کلمات جدید درس 4 انگلیسی پایه هشتم: 

should: باید
more: بیشتر/ دیگر
worry: نگران بودن
help: کمک کردن
talk: صحبت کردن
office: دفتر / اداره
call: زنگ زدن

parents: والدین
first: ابتدا
be: بودن
quiet: ساکت
back: برگشتن / پشت
minute: دقیقه


لغات آخر کتاب:

backache: کمردرد
cough: سرفه کردن
doctor: دکتر
drugstore: داروخانه
have a temperature/fever: تب داشتن
headache: سردرد
hospital: بیمارستان
measles: سرخک
mumps: اوریون
nurse: پرستار
patient: بیمار
running nose: آبریزش بینی
sneeze: عطسه کردن
sore eyes: چشم درد
sore throat: گلودرد
stomach ache/stomachache: شکم درد/دل درد
toothache: دندان درد

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مونولوگ”]

مونولوگ درباره سلامتی – درس 4 – کتاب هشتم

کلماتی که رنگی هستند را تغییر دهید و متن را درباره خودتان بنویسید.

Today I’m not ok. I have a headache, sore throat and sore eyes. I have a running nose too. I should see a doctor, get some rest and eat soup. Today my father is not fine too. He has a toothache. He should go to the dentist. Today I can’t go to school. I should stay at home and rest.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تکلیف”]

تکلیف:

لطفا از روی مکالمه بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مطالعه بیشتر”]

مطالعه بیشتر

 

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هشتم

 

اویک زن است.
او یک سیب دارد
او یک مرد است. او یک پرتقال دارد.
او یک دختر است. او یک عکس دارد.
او یک پسر است. او یک عکس دارد.
آیا او یک سیب دارد؟
بله او دارد، او یک سیب دارد.
آیا او یک عکس دارد؟
خیر، او ندارد. او یک خودکار دارد.
آیا او یک خودکار دارد؟
بله او دارد، او یک خودکار دارد.
آیا او یک کتاب دارد؟
نه، او ندارد. او یک پرتقال دارد.
آیا شما یک میز تحریر دارید؟
نه، من ندارم. من یک میز دارم.
آیا آنها صندلی دارند؟
خیر، آنها ندارند. آنها عکس دارند.

نکته دستوری: برای سئوالی کردن جملات جای (am-is-are) را با فاعل جمله عوض می کنیم.

باتوجه به اینکه have و has به معنی داشتن است هنگامی که در جمله بکار می رود نقش فعل اصلی را دارد بنابراین برای سوالی کردن نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد و برای سوالی کردن این جملات از do و does استفاده می کنیم

does برای سوم شخص مفرد (He, She, It) و do برای بقیه ضمایر فاعلی (I, we, you, they)

مانند:

1- She is a woman. She has an apple.


2- He is a man. He has an orange.

3- She’s a girl. She has a picture.


4- He’s a boy. He has a picture.


5- Does she have an apple?
Yes, she does. She has an apple.

 
6- Does he have a picture?
No, he doesn’t. He has a pen.

7-Does she have a pen?
Yes, she does. She has a pen.


8- Does he have a book?
No, he doesn’t. He has an orange.

9- Do you have a desk?
No, I don’t. I have a table.


10- Do they have chairs?
No, they don’t. They have pictures.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 10 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

ادامه درس هشتم زبان انگلیسی ساده و آسان
 

الف- به سئوالی تبدیل کنید:

نکته دستوری: برای سئوالی کردن جملات جای (am-is-are) را با فاعل جمله عوض می کنیم.

باتوجه به اینکه have و has به معنی داشتن هنگامی که در جمله بکار میرود نقش فعلی اصلی را دارد بنابراین جهت سوالی کردن نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد و برای سوالی کردن این جملات از do و does استفاده می کنیم

does برای سوم شخص مفرد (He, She, It) و do برای بقیه ضمایر فاعلی (I, we, you, they)

مانند:

You have a book.
Do you have a book?

She has a pen.
Does she have a pen?

زمانی که
does
برای سوالی کردن یا منفی کردن جمله سوم شخص به کار می رود فعل اصلی جمله از حالت سوم شخص خارج میشود

Ali has a book
Does ali have a book?

Sara has a car.

Does Sara have a car

دقت نمایید در کتاب های درسی مدارس این آموزش به صورت غلط ارائه می شود و تاکید دارند که افعال

have و has

نیز باید جایشان با فاعل جمله عوض شود. این روش سوالی کردن از سال 1800 میلادی به این طرف به هیچ وجه استفاده نمی شود. نه در گفتار و نه در نوشتار ولی متاسفانه در کتاب های درسی ما به این صورت غلط، یا حداقل با کاربرد بسیار نادر در انگلیسی غیر استاندارد, آموزش داده می شود.

من یک معلم هستم.
آیا من یک معلم هستم.

A- Change into the questions:

Example:
I am a teacher.
Am I a teacher?

1- I am a student.

1- Am I a student?

2- I am a woman.

2- Am I a woman?

3- They are students.

3- Are they students?

4- We are students.

4- Are we students?

5- It is a wall.

5- Is it a wall?

6- Mr.Amin is a teacher.

6- Is Mr.Amin a teacher?

7- I have pens.

7- Do I have pens? or Do you have pens?

8- We have pictures.

8- Do we have pictures?

9- You have a desk.

9- Do you have a desk?

10- They have chairs.

10- Do they have chairs?

11- Mrs. Javan has a book.

11- Does Mrs. Javan have a book?

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 11 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ب- به منفی تبدیل کنید:

نکته مهم:

باتوجه به اینکه have و has به معنی داشتن هنگامی که در جمله بکار می رود نقش فعلی اصلی را دارد بنابراین جهت سوالی کردن نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد و برای منفی کردنشان از don’t و doesn’t برای سوم شخص مفرد استفاده می کنیم. مانند:

You have a book.
You don’t  have a book.

She has a pen.
She doesn’t have a pen.

او یک خودکار دارد.
او یک خودکار ندارد.
او یک دانش اموز است.
او یک دانش آموز نیست.

B-Change into, the negatives.

Example:
She has a pen.
She doesn’t have a pen.

He is a student.
He isn’t a student.

1- She has a book.

1- She doesn’t have a book.

2- She is a girl.

2- She isn’t a girl.

3- You have books.

3- You don’t have books.

4- You are girls.

4- You aren’t girls.

5- We have sisters.

5- We don’t have sisters.

6- It is a window.

6- It isn’t a window.

7- He has a pencil.

7- He doesn’t have a pencil.

8- She is a woman.

8- She isn’t a woman.

9- They have pictures.

9- They don’t have pictures.

10- They are blackboards.

10- They aren’t blackboards.

11- I am a man.

11- I am not a man.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 11 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

ب- با این لغات جملاتی بگوئید:

C- Say sentences with these words:

Example:
1 Mrs.:

She is Mrs. Alavi.

2 A man

he is a man.

3 A girl

Maryam is a girl.

4 A picture

she has a picture.

5 A woman

she is a woman.

6 A boy

he is a boy.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”آزمون”]

آزمون

کلمات مناسب را بکشید و در جای مناسب قرار دهید.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 6 را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

[/wc_tab]

[wc_tab title=”درس بعد”]

درس پنجم- شهر من

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]

31 دیدگاه در “پایه هشتم: درس چهارم- سلامتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *