پایه نهم: درس چهارم – خدمات

آموزش زبان پایه نهم

درس چهارم – خدمات

services-پایه نهم: درس چهارم - خدمات

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”مکالمه”]

post office

post office

لینک دانلود

Tourist: Excuse me sir! Can you help me please?
Pedram: What can I do for you?
Tourist: I want a postcard, an envelope and a stamp.
Pedram: Umm…, you can get them from a post office.
Tourist: Where is the post office?
Pedram: Actually it’s near here. It’s just round the corner.
Tourist: Good! Thank you. What time does it open?
Pedram: It opens at 8.
Tourist: Thanks a lot!

توریست: ببخشید آقا آیا تو می توانی به من کمک کنی؟
پدرام: من چکاری می توانم برای شما انجام دهم؟
توریست: من یک کارت پستال، یک پاکت نامه و یک تمبر می خواهم.
پدرام: آممم شما می توانید آنها را از دفتر پست بخرید.
توریست: دفتر پست کجاست؟
پدرام: درواقع نزدیک اینجاست. درست حوالی پیچ خیابان است.
توریست: خوبه، متشکرم، چه ساعتی باز است؟
پدرام: ساعت 8 باز می شود.
توریست: بسیار متشکرم.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 1″]

آموزش صحبت درباره خدمات (1)

لینک دانلود

employee

What is her job?
She’s an employee.

شغل او چیست؟
او کارمند است

post office

Where is the post office?
It’s over there.

اداره پست کجاست؟
آنجاست

postman
Who’s that man?
He is a postman.

آن مرد کیست؟
او مامور پست است

the break
When is the break?
It’s at 9:30.

زنگ تفریح چه وقتی است؟
ساعت 9:30

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 2″]

آموزش صحبت درباره خدمات (2)

لینک دانلود

opening time

What time does it open?
It opens at 8 in the morning.

چه ساعتی باز می شود؟
ساعت 8 صبح باز می شود

working time

When do they work?
They work from Saturday to Wednesday.

چه وقت آنها کار می کنند؟
آنها از شنبه تا چهارشنبه کار می کنند

The police

Who helps lost children?
The police help them.

چه کسی به کودکان گمشده کمک می کند؟
پلیس به آنها کمک می کند

buy stamps

Where does she buy stamps?
She buys them from a post office.

او تمبرها را از کجا می خرد؟
او آنها را از دفتر پست می خرد

go by bus

Why does he go to work by bus?
Because it’s fast and cheap.

چرا او با اتوبوس سرکار می رود؟
چون سریع و ارزان است

take a bus

How do you come to school?
I take a bus.

تو چگونه به مدرسه می آیی؟
من با اتوبوس می آیم

[/wc_tab]

[wc_tab title=”اصطلاحات جدید”]

call the emergency (115)

call the emergency (115) تماس با ارژانس

take a bus

get on a bus سوار یک اتوبوس شدن

send an e-mail

send an e-mail ارسال یک ایمیل

take out money (ATM)

take out money (ATM) پول کشیدن از خودپرداز

get off a bus

get off a bus پیاده شدن از یک اتوبوس

hire a taxi

hire a taxi گرفتن یک تاکسی

open an account

open an account باز کردن یک حساب

recharge the E-ticket

recharge the E-ticket شارژ مجدد یک بلیط الکترونیکی

ask the information desk

ask the information desk پرسیدن از بخش اطلاعات

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مکالمه 2″]

kid and police

لینک دانلود

Clara: Excuse me sir! I’m lost.
Police officer: Don’t worry. What’s your name?
Clara: My name’s Clara.
Police officer: Where do you live?
Clara: On Main Street, near the gas station.
Police officer: Don’t worry. I can take you home.
Clara: Thank you sir.

کلارا: ببخشید آقا من گم شدم.
افسر پلیس: نگران نباشید. اسم شما چیست؟
کلارا: اسم من کلارا است.
افسر پلیس: شما کجا زندگی می کنید؟
کلارا: در خیابان مِین. نزدیک پمپ بنزین.
افسر پلیس: نگران نباشید من می توانم شما را به خانه ببرم.
کلارا: ممنون آقا

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تلفظ”]

لینک دانلود

1. What’s your name?
2. How old are you?
3. Where do you live?
4. Why are you here?
5. When does it open?
6. Who is that man?

[/wc_tab]

[wc_tab title=”گرامر”]

دستور زبان:

سوال پرسیدن با wh (کاربرد wh-questions)

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مکالمه 3″]

firefighter

Parsa: What’s your favorite job?
Hamid: I like to be a firefighter.
Parsa: What does a firefighter do?
Hamid: He puts out fire and saves people’s lives.
Parsa: And is it an easy job?!
Hamid: No! Actually it’s very hard.
Parsa: When does a firefighter go to work?
Hamid: I think he goes to work on shifts.
Parsa: Oh! Where does he work?
Hamid: At a fire station.
Parsa: Is there a fire station near here?
Hamid: Yes, there’s one over there.

پارسا: شغل مورد علاقه تو چیست؟
حمید: من دوست دارم آتشنشان شوم.
پارسا: کار یک آتشنشان چیست؟
حمید: او آتش را خاموش می کند و جان مردم را نجات می دهد.
پارسا: و آیا این شغل آسانی است؟
حمید: نه در واقع خیلی سخت است.
پارسا: یک آتشنشان چه وقت سر کار می رود؟
حمید: من فکر می کنم او به صورت شیفتی سر کار می رود.
پارسا: او اوکجا کار می کند؟
حمید:در ایستگاه آتشنشانی
پارسا: آیا ایستگاه آتشنشانی نزدیک اینجا وجود دارد؟
حمید: بله یکی آنجا هست؟

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین شنیداری”]

لینک دانلود

1. What does he do?
He is …………………………………… .
2. Where does he work?
He ………………………………………… .
3. When does his work start?
……………………………………………… .


1. What does Amir do?
He is a …………………………………… .
2. Where does he work?
He works at …………………………… .
3. When does he go to work?
He goes …………………………………… .
4. What time does he work?
……………………………………………………… .

[/wc_tab]

[wc_tab title=”واژگان”]

کلمات جدید درس 4 انگلیسی پایه نهم: 

A lot: بسیار زیاد
Account:  حساب
Actually: درواقع
Always: همیشه
Ask: درخواست کردن، سوال پرسیدن
Because: زیرا
Bus: اتوبوس
Cheap: ارزان
Come: آمدن
Corner: گوشه، نبش خیابان
Do: انجام دادن
Employee: کارمند
Envelope: پاکت نامه
E-ticket: بلیط الکترونیکی
Excuse me: ببخشید
Fast: سریع
Favorite: مورد علاقه
Fire: آتش
Fire station: ایستگاه آتشنشانی
Firefighter: آتشنشان
Gas station: پمپ بنزین
Get: خریدن، گرفتن، رسیدن
Get off: پیاده شدن
Get on: سوار شدن
Help: کمک کردن
Hire: گرفتن، کرایه کردن
Information: اطلاعات
Job: شغل
Just: درست، فقط، دقیق

lost: گم شدن

Man: مرد، انسان
Me: به من
Money: پول
Near: نزدیک
Never: هرگز
Often: اغلب
Over there: آنجا
People: مردم، افراد
Post office: اداره پست
Postcard: کارت پستال
Put out: خاموش کردن
Recharge: شارژ مجدد
Round: حوالی، اطراف
Save: نجات دادن
School: مدرسه
Send: فرستادن
Service: خدمات
Shift: شیفت، نوبت
Sometimes: گاهی
Stamp: تمبر
Take: بردن
Take a bus: اتوبوس گرفتن
Take out: بیرون آوردن
The break: زمان استراحت
Them: به آنها
Think: فکر کردن
Usually: معمولا
Wake up: بیدار شدن
Wash: شستن
When: چه وقت
Worry: نگران بودن


معنی عبارتهای آخر کتاب انگلیسی نهم:

ask the information desk: از بخش اطلاعات سوال پرسیدن
bring to the ER: به اورژانس آوردن
call the emergency(115): تماس گرفتن با اورژانس
do voluntary work: انجام دادن کار داوطلبانه
donate blood: اهدای خون
get off a bus: از اتوبوس پیاده شدن
get on a bus: سوار اتوبوس شدن
help charity: کمک کردن به خیریه
hire a taxi: تاکسی گرفتن
keep the city clean: تمیز نگه داشتن شهر
open an account: افتتاح یک حساب بانکی
put out fire: خاموش کردن آتش
recharge your E-ticket: بلیط الکترونیکی خود را شارژ کردن
send an e-mail:ارسال کردن یک ایمیل
take out money from an ATM: پول کشیدن از یک دستگاه خودپرداز

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مونولوگ”]

مونولوگ  درباره خدمات  – درس4 – کتاب نهم

 

I like to be firefighter. It is my favorite job. Actually this job is very difficult but it is very helpful for people. Firefighter is a kind and brave man. He works in a fire station. He puts out fire and saves people’s lives. He doesn’t go to work every day like other employees. He goes to work on shifts.

But my father is a postman. He works in a post office. He goes to work every day morning and comes back home in the afternoon. In the post office they buy stamps, postcards, envelopes. They help you to send your letters and gifts to your family and friends.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تکلیف”]

تکلیف:

لطفا از روی جملات و مکالمه بالا بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

از روی هر جمله هم یکبار با خط زیبا بنویسید.

@salamzabanchat

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مطالعه بیشتر”]

مطالعه بیشتر:

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس چهاردهم

 

کلمات زیر را به خاطر بسپارید

Do انجام دادن

water آب
Doing در حال انجام دادن

homework تکلیف
Drink نوشیدن

speaking در حال صحبت کردن
Drinking در حال نوشیدن

English انگلیسی
Listening to در حال گوش دادن به

who چه کسی

او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او اکنون مشغول بازی کردن است.
او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او اکنون مشغول خوردن یک سیب است.
آنها اکنون مشغول انجام چه کاری هستند؟
آنها اکنون مشغول نوشیدن آب هستند.

او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او در حال انجام تکالیفش است.
علی اکنون مشغول انجام چه کاری می باشد؟
او اکنون مشغول خواندن قرآن است.
پروین در حال انجام چه کاری می باشد؟
او مشغول خواندن نماز است.
آنه مشغول انجام چه کاری هستند؟
آنها حالا در حال صحبت کردن هستند.

آنها در حال صحبت کردن انگلیسی هستند.
او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او در حال گوش کردن به معلم است.
چه کسی حالا در حال نوشیدن آب است؟
احمد الان مشغول نوشیدن آب است.
چه کسی حالا مشغول خوردن ناهار است؟

دختر در حال خوردن ناهار است.
چه کسی در حال بازی کردن است؟
پسرها حالا مشغول بازی کردن هستند.
چه کسی مشغول گوش دادن به معلم است؟
دانش آموزان مشغول گوش کردن به معلم هستند.

He is playing

1- What is he doing?
He is playing now.

She’s eating an apple

2- What is she doing now?
She’s eating an apple.

drinking water

3- What are they doing now?
They’re drinking water now.

She’s doing her homework

4- What is she doing now?
She’s doing her homework.

درس دوازدهم

5- What is Ali doing now?
He is reading the Koran now.

6- What is parvin doing?
She is praying.

They are speaking now

7- What are they doing?
They are speaking now.

She is listening to the teacher

8- What is she doing now?
She is listening to the teacher.

Ahmad is drinking water

9- Who is drinking water now?
Ahmad is drinking water now.

The girl is eating lunch

10- Who is eating lunch now?
The girl is eating lunch now.

The boys are playing

11- Who is playing now?
The boys are playing now.

The students are listening to the teacher

12- Who is listening to the teacher?
The students are listening to the teacher.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

تمرینات درس چهاردهم

نکته دستوری:

برای سئوالی کردن جملات استمراری با کلمه what بایستی این کلمه در ابتدای جمله بکار رفته و سپس به جای فعل کمکی(am-is-are) با فاعل عوض شده و فعل اصلی جمله را که ing دارد تبدیل به doing بنمائید:

مثال:
آنها اکنون مشغول صحبت هستند.
آنها اکنون مشغول چه کاری هستند؟

They are speaking now. (What)
What are they doing now?

و چنانچه بخواهیم جمله را با کلمه who (چه کسی) سئوالی کنیم این کلمه مستقیماً جای فاعلجمله را گرفته و بقیه جمله نوشته می شود و فقط یک علامت سئوال در انتهای جمله گذارده می شود:

مثال:
علی مشغول انگلیسی صحبت کردن است.
چه کسی مشغول انگلیسی صحبت کردن است؟

Ali is speaking English.
Who is speaking English?

الف- به سئوالی تبدیل کنید:

A-Change into the questions:

The girl is eating lunch

1- Mahin is eating lunch now. (Who)
Who is eating lunch now?

We are speaking English

2- We are speaking English now. (Who)
Who is speaking English now?

drinking water

3- My sister is drinking water now (who)
Who is drinking water now?

Freshet is walking

4- Freshet is walking now. (Who)
Who is walking now?

Ali is doing his homework

5- Ali is doing his homework. (Who)
Who is doing his homework?

I am reading a book now

6- I am reading a book now. (Who)
Who is reading a book now?

The students are listening to the teacher

7- They are listening to the teacher now. (What)
What are they doing now?

She is going to school

8- You are going to school now. (What)
What are you doing now?

You are cleaning the blackboard.

9- Her brother is cleaning the blackboard now. (What)
What is her brother doing now?

Are we standing in the classroom

10- We are sitting in the classroom now. (What)
What are we doing now?

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ب- جملات زیر را بخوانید:

B- Read these sentences:

Mansour and Maryam

This is Mansour

1- This is Mansour

she is Maryam

2- she is Maryam.

Mansour has an apple
3- Mansour has an apple.

Maryam has an orange

4- Maryam has an orange.


5- They are playing in the garden.

drinking water

6- She is drinking water.

He is washing his hands now.
7- Mansour is washing his hands.

She’s doing her homework

8- She is doing her homework.

This is Mansour
9- He is reading a book.

She is playing in the garden

10- She is praying.

 الف- به سئوالی تبدیل کنید:

A-Change into questions:

Example:
It is a chair.
Is it a chair?

There is an apple under the table

1- There is an apple under the table.
Is there an apple under the table?

2- Those are your face, your hair and your head.
Are those your face, your hair and your head?

She is listening to the teacher

3- There are boys and girls in the classroom.
Are there boys and girls in the classroom?

We are reading the Koran now

4- We are reading the Koran now.
Are we reading the Koran now?

You are cleaning the blackboard.

5- He is cleaning the blackboard now.
Is he cleaning the blackboard now?

ب- با کلمه”what” تبدیل به سئوالی کنید:

B-change into the questions with “what”

Example:
He is reading.
What is he doing?

 He is listening

1- He is listening.

1- What is he doing?

drinking water

2- She is drinking water.

2- What is she doing?

Are they closing the windows now

3- We are opening the windows.

3- What are we doing?

Are they praying now

4- They are praying now.

4- What are they doing?

He is washing his hands now.

5- I am washing my hands now.

5- What am I doing?

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

ج- با “who” سئوال کنید:

C-Ask questions with “Who”:

Example:
They are going to school.
Who is going to school?

 Ali is eating lunch

1- Ali is eating lunch now.
Who is eating lunch now?

She is listening to the teacher

2- You are listening to the teacher.
Who is listening to the teacher?

We are drinking

3- We are drinking water.
Who is drinking water?

She’s doing her homework

4- I am doing my homework.
Who is doing my homework?

5- The boys are speaking English.
Who is speaking English?

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

د-کوتاه و کامل پاسخ دهید:

D- Give short and complete answers:

Example:
Is there a pen on the book? (Yes)
Yes, there is. There is a pen on the book.

1- Is she a woman? (Yes)
Yes, she is a woman.

2- Are there benches in the classroom? (Yes)
Yes, there are benches in the classroom.

Am I opening your mouth

3- Am I opening your mouth? (No)
No, you are not opening my mouth.

4- Are they playing in the garden? (Yes)
Yes, they are playing in the garden.

5- Does he have a pen and a pencil? (No)
No, he doesn’t have a pen and a pencil.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس شانزدهم

 

قبل از شروع این لغات را یاد بگیرید:

Where کجا

hungry گرسنه
Near نزدیک

women زنها-زنان
Tea چای

thirsty تشنه
At the table پشت میز

happy خوشحال
Men مردها-مردان

mosque مسجد

خودکارها کجاهستند؟
آنها روی میز تحریر هستند.
دانش آموزان کجا هستند؟
آنها در داخل باغ هستند.
صندلی ها کجا هستند؟
آنها نزدیک میز هستند.

دختر کجاست؟
او داخل کلاس است.
آنها کجا مشغول نماز خواندن هستند؟
آنها در مسجد در حال نماز خواندن هستند.
او کجا مشغول نوشیدن چای است؟
او مشغول نوشیدن چای در پشت میز است.
او کجا مشغول انجام تکالیفش می باشد؟
او در پشت میز مشغول انجام تکالیفش است.

بچه ها مشغول خوردن هستند.
آنها گرسنه هستند.
خانمها در حال نوشیدن آب هستند.
آنها تشنه هستند.
بچه مشغول بازی کردن هستند.
آنها خوشحال هستند.
مردها در حال قدم زدن هستند.
حالشان خیلی خوب است.

They are on the desk.

1- Where are the pens?
They are on the desk.

2- Where are the students?
They are in the garden.

They are near the table

3- Where are the chairs?
They are near the table.

She is listening to the teacher

4- Where is the girl?
She is in the classroom.

They are praying in the mosque

5- Where are they praying?
They are praying in the mosque.

She is drinking tea at the table

6- Where is she drinking tea?
She is drinking tea at the table.

Ali is doing his homework

7- Where is he doing his homework?
He is doing his homework at the table.

The boys are eating

8- The boys are eating.
They are hungry.

The women are drinking

9- The women are drinking water.
They are thirsty.

The boys are playing

10- The boys are playing.
They are happy.

The men are walking

11- The men are walking.
They are very well.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ادامه آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس شانزدهم

الف- سوالات را پاسخ دهید:

حالا کجا می روید؟
من حالا در حال رفتن به مدرسه هستم.

A- Answer the questions:

Example:
Where are you going now?
I’m going to school now.

There are six benches in the classroom.

1- Where are you sitting now?

1-I’m sitting in the classroom.

 it’s under the table

2- Where is the box? (Under…)

2- it’s under the table.

Is the boy hungry

3- Is the boy hungry?

3- Yes, he is hungry.

He is listening

4- Who is listening to the teacher now?

4- Ali is listening to the teacher.

there is a picture on the wall

5- What is there on the wall? (Picture)

5- there is a picture on the wall.

 

6- Where is your book?

6- My book is on the table.

my father is happy

7- Is your father happy?

7- Yes, my father is happy.

There are six benches in the classroom.

8- What are you?

8-I am a teacher.

9- Who are you?

9-I am Ali Mehrabi.

They are praying in the mosque

10- Where are they praying?

10- They are praying in the mosque.

reading the Koran

11- What are those women reading?

11- They are reading the Koran.

Are the men very well?

12- Are the men very well?

12- Yes, they are very well.

13- Do you have two eyes and two ears?

13- Yes, I have two eyes and two ears.

She is cleaning the table

14- What is your mother doing at the table?

14- She is cleaning the table.

she is going to the mosque

15- Where is she going now? (The mosque)

15- she is going to the mosque.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

ب- با who-what- where سوالی کنید:

نکته دستوری:

در مورد دو کلمه what و who که جمله را سوالی می کنند قبلاً توضیحات لازم داده شده است آنچه بایستی در این درس بیاموزید کلمه سوالی where(کجا) می باشد. زمانی از این کلمه استفاده می شود که مکان مجهول باشد. بنابراین اگر قرار باشد جمله ای را که مکان در آن وجود دارد با کلمه سوالی where به صورت سوالی بنویسیم بایستی مکان آن جمله حذف شود.

مثال:

او روی صندلی نشسته است.
او کجا نشته است؟

B-Ask questions with: who, what, where:

 He is sitting on the chair

 He is sitting on the chair.
Where is he sitting?

There is one woman in the picture

1- She is Maryam. (Who)
Who is she?

There are six benches in the classroom.

2- She is a teacher. (What)
What is she?

3- The boy is very well. (Who)
Who is very well?

She is going to school

4- I am going to school. (Who)
Who is going to school?

He is going to school

5- I am going to school. (Where)
Where am I going?

Freshet is walking

6- He is walking (who)
Who is walking?

Mr.Javan is praying in the mosque

7-Mr.Javan is praying in the mosque. (Who)
Who is praying in the mosque?

8- Mr.Javan is praying in the mosque. (What)
What is Mr. Javan doing in the mosque?

9- Mr.Javan is praying in the mosque (where)
Where is Mr.Javan praying?

they are lips

10-they are lips. (What)
What are they?

the blackboard is near the wall

11-the blackboard is near the wall. (Where)
Where is the blackboard?

Are the men very well?

12- The men are happy. (Who)
Who is happy?

She’s doing her homework

13- I am doing my homework now. (What)
What am I doing now?

14- A man has a body and a head. (Who)
Who has a body and a head?

Parvin and Parviz are very thirsty

15- Parvin and Parviz are very thirsty. (Who)
Who is very thirsty?

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

[/wc_tab]

[wc_tab title=”درس بعد”]

درس پنجم – رسانه

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]

39 دیدگاه در “پایه نهم: درس چهارم – خدمات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *