پایه هفتم -درس پنجم – اشیاء

آموزش زبان پایه هفتم

درس پنجم – اشیاء

آزمون

لطفا تصویر و کلمه همسان را پیدا نمایید.


تمرین :

لطفا از روی کلمات بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما

درس اول کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس ششم – احوالپرسی

Summary
Review Date
Reviewed Item
آموزش زبان هفتم
Author Rating
51star1star1star1star1star