پایه هشتم: درس هفتم- سرگرمی ها

آموزش زبان پایه هشتم

درس هفتم- سرگرمی های من

My Hobbies

پایه هشتم: درس هفتم- سرگرمی ها

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”مکالمه”]

ترجمه مکالمه درس 7 انگلیسی پایه هشتم

لینک دانلود

Teacher: Do you have any hobbies, Zahra?
Zahra: Yes, I do. I watch movies as a hobby.
Teacher: Interesting! How about you, Samira?
Samira: Well, I love reading.
Zahra: Really? What sort of things do you read?
Samira: Books, magazines, sports news on the Net, and sometimes poems.
Zahra: And how about you, Mrs. Emami?
Teacher: Actually, I don’t have any hobbies. But I usually go to the gym in my free time.

معلم: زهرا آیا شما هیچ سرگرمی داری؟
زهرا: بله من به عنوان سرگرمی فیلم تماشا می کنم.
معلم: جالب است. شما چط.ر سمیرا؟
سمیرا: خب، من عاشق خواندن هستم.
زهرا: واقعا؟ چه نوع چیزهایی می خوانی؟
سمیرا: کتاب، مجله، اخبار ورزشی در اینترنت و گاعی اشعار.
زهرا: و شما چطور خانم امامی؟
معلم: درواقع من هیچ سرگرمی ندارم. اما من در اوقات فراغتم به باشگاه می روم.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”اصطلاحات جدید”]

آموزش صحبت درباره سرگرمی ها به انگلیسی

reading

reading

reading خواندن

watching movies

watching movies

watching movies تماشای فیلم

playing computer

playing computer

playing computer بازی با کامپیوتر

games

games

games بازی ها

shopping

shopping

shopping خرید

listening to the radio

listening to the radio

listening to the radio گوش کردن به رادیو

playing tennis

playing tennis

playing tennis تنیس بازی کردن

horse riding

horse riding

horse riding اسب سواری کردن

walking in the park

walking in the park

walking in the park راه رفتن در پارک

 

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 1″]

آموزش صحبت درباره سرگرمی ها

لینک دانلود

listening to the radio

listening to the radio

Do you have any hobbies?
Yes, listening to stories on the radio.

آیا تو سرگرمی داری؟
من به داستان های رادیو گوش می کنم

watching movies

watching movies

What do you do as a hobby?
I watch movies as a hobby.

به عنوان سرگرمی چکار می کنی؟
به عنوان سرگرمی فیلم تماشا می کنم

 reading

reading

Do you like reading?
Yes, very much.

خواندن را دوست داری؟
بله بسیار زیاد

searching the Web

searching the Web

What’s your hobby?
I enjoy searching the Web.

سرگرمی تو چیست؟
من از جستجوی در اینترنت لذت می برم

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین2″]

آموزش صحبت درباره فعالیت هایی که در وقت آزاد انجام می دهید

لینک دانلود

horse riding

horse riding

What do you do in your free time?
I go horse riding.

در وقت آزادت چکار می کنی؟
من  به اسب سواری می روم

play tennis

play tennis

I play tennis.

من تنیس بازی می کنم

go shopping

go shopping

What do you like to do in your free time?
I usually go shopping.

چی دوست داری در وقت آزادت انجام بدی؟
من معمولا خرید می روم

walk in the park

walk in the park

I walk in the park.

من در پارک راه می روم

computer games

computer games

I like playing computer games.

من دوست دارم بازی های کامپیوتری انجام بدم

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مکالمه 2″]

لینک دانلود

ترجمه مکالمه درس 7 انگلیسی پایه هشتم

Student : Excuse me. How do you say I-N-G in ‘reading’∗, ‘playing’∗, and ‘searching’∗?
Teacher : Oh, there’s no /g/ at the end. Say ‘reading’, ‘playing’, and ‘searching’.
Student: Thanks. How about B-R-O-W-S-I-N-G? How do you say it?
Teacher : That’s ‘browsing’.

دانش آموز: ببخشید شما I-N-G را در  “reading”, “playing” و “searching” چطور تلفظ می کنید؟
معلم: اوه در انتهای آن هیچ /g/ وجود ندارد. بگو  “reading”, “playing” و “searching”
دانش آموز: ممنون، درباره B-R-O-W-S-I-N-G چطور؟ چطور آن را می گویید؟
معلم: آن browsing است.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”شنیدن و نوشتن”]

به مکالمه های زیر گوش کنید و جدول زیر را کامل کنید:

لینک دانلود

لینک دانلود

listening-8-7

[/wc_tab]

[wc_tab title=”واژگان”]

کلمات جدید درس 7 انگلیسی پایه هشتم: 

any = هر/ هیچ
watch = تماشا کردن
as = به عنوان
really = واقعا
sort = نوع

things = چیزها
magazine = مجله
news = خبر
poem = شعر
usually = معمولا
free time = اوقات فراغت


لغات آخر کتاب:

browsing the Internet : گشت و گذار در اینترنت
fishing: ماهیگیری
going to the movies: رفتن به سینما
listening to the radio : گوش کردن به رادیو
magazine : مجله
playing computer games : بازی کامپیوتری انجام دادن
skiing : اسکی کردن
sports news  : اخبار ورزشی
walking in the park : راه رفتن در پارک
watching movies : فیلم تماشا کردن
working in the garden :کار کردن در باغ

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مونولوگ”]

مونولوگ درباره زندگی در سرگرمی – درس7 – کتاب هشتم

Everyday I go to school and study my lessons but I have a lot of interesting hobbies too. In my free time, I usually play tennis, play computer games and go shopping with my father. On the weekend, I go to the park with my family. We walk there and do a puzzle. I love reading too. So some days I go to the library and read books, magazines sometimes poems and every night, I listen to stories on the radio.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تکلیف”]

تکلیف

لطفا از روی مکالمه بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مطالعه بیشتر”]

مطالعه بیشتر

نکته دستوری:
کلمات always (همیشه)-often (اغلب)- usually(معمولاًٌ)-never(هرگز) قید تکرار هستند و محل آنها در جمله قبل از فعل اصلی و بعد از فاعل است.

تذکر: کلمه never خودش جمله را منفی می کند و نیاز به don’t یا doesn’t در جمله نمی باشد.

او همیشه قبل از ساعت شش از خواب بر می خیزد.
او همیشه در صبح برای خدا نماز می خواند.
او اغلب در ساعت یک ربع به هشت صبحانه می خورد.
او معمولاً ساعت 8 به مدرسه می رود.
او هرگز ساعت 3 نهار نمی خورد.

آیا مهین قبل از ساعت 6 صورت و دستهایش را می شوید؟
بله، او همیشه قبل از ساعت 6 صورت و دستهایش را می شوید.
آیا معلم در داخل کلاس می ایستد؟
بله، او معمولاً در کلاس می ایستد.
چه موقع او نهار می خورد؟
او همیشه ساعت 12 نهار می خورد.
چه موقع او نهار می خورد؟
او معمولاً ساعت 12 نهار می خورد.
چه موقع او نهار می خورد؟
او اغلب ساعت 12 نهار می خورد.
او هرگز ساعت 12 نهار نمی خورد.

1- He always gets up before six o’clock.
2- He always prays to Allah in the morning.
3- He often eats breakfast at a quarter to eight.
4- He usually goes to school at eight o’clock.
5- He never eats lunch at three o’clock.
6- Does Mahin wash her face and hands before six o’clock?
Yes, she always washes her face and hands before six o’clock.
7- Does the teacher stand in the classroom?
Yes, she usually stands in the classroom.
When does he eat lunch?
He always eats lunch at twelve o’clock.
When does he eat lunch?
He usually eats lunch at twelve o’clock.
When does he eat lunch?
He often eats lunch at twelve o’clock.
He never eats lunch at twelve o’clock.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

الف- کلمات داده شده را در جای صحیح بکار ببرید:

A-Put the words in the right places:

Example:
We open the door. (Never)
We never open the door.

1- We close the windows. (Never)

We never close the windows.

2- I get up at five o’clock (often)
I often get up at five o’clock.

3- She washes her face and hands at five o’clock (always)
She always washes her face and hands at five o’clock.

4- They sit on benches. (Usually)
They usually sit on benches.

5- You read the Koran. (Often)
You often read the Koran.

6- He sits on the table. (Never)
He never sits on the table.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

 

ب-سوالات را پاسخ دهید:

B-Answer the questions:

1- When do you wash your face and hands?
I wash my face and hands at five o’clock.

2- When do we eat lunch?
We eat lunch at twelve o’clock.

3- When does your mother pray?
My mother prays before six o’clock every morning.

4- When do they go to school?
They go to school at 8 o’clock every morning.

5- Is Ahmad thirsty? (Yes)
Yes, he is thirsty.

6- What time is it now?
It is 10 o’clock now.

7- Are the pens, pictures and pencils under the table? (No)
No, the pens, pictures and pencils are not under the table.

8- Who is reading the Koran now? (Ali)
Ali is reading the Koran now.

9- Where do you usually pray?
I usually pray in the mosques.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

 

ج-سوالی کنید:(با کلمات داده شده سوال بسازید)

C-Ask questions:

Example:
Ali is cleaning the blackboard. (Who)
Who is cleaning the blackboard?

1- Bahram is opening the door. (Who)
Who is opening the door?

2- Bahram is praying to Allah. (What … doing)
What is Bahram doing?

3- He gets up in the morning. (When)
When does he get up?

4- We are doing our homework now. (What…doing)
What are we doing now?

5- I am going to the mosque now. (Where)
Where are you going now?

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

 

د-جملات زیر را بخوانید :

1- I am opening the box now.
2- She is pointing to the wall now.
3- The woman cleans the table in the morning.
4- He is pointing to his watch now.
5- It is a quarter to eleven.
6- He always sleeps at 10 o’clock.
7- Those are his head, his mouth, his hands and his legs.
8- The teacher counts the students every day.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]

30 دیدگاه در “پایه هشتم: درس هفتم- سرگرمی ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *