درس دوم زبان پایه دهم

آموزش گام به گام درس دوم زبان دهم

معنی درس دوم زبان دهم  همراه با ترجمه لغات و فایل صوتی

درس دوم: Wonders of Creation

ring-planet-star-درس دوم زبان پایه دهم

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”مکالمه”]

معنی مکالمه درس دوم زبان دهم 

observatory-sky-stars

لینک دانلود

Alireza is visiting an observatory. He is talking to Ms. Tabesh who works there.

علیرضا در حال بازدید از یک رصدخانه است. او در حال صحبت با خانم تابش است که در آنجا کار می کند

Ms.Tabesh: Are you interested in the planets?
Alireza: Yes! They are really interesting for me, but I don’t know much about them.
Ms.Tabesh: Planets are really amazing but not so much alike. Do you know how they are different?
Alireza: Umm… I know they go around the Sun in different orbits.

Ms.Tabesh: That’s right. They have different colors and sizes, too. Some are rocky like Mars, some have rings like Saturn and some have moons like Uranus.

Alireza: How wonderful! Can we see them without a telescope?
Ms.Tabesh: Yeah…, we can see the planets nearer to us without a telescope, such as Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. We can see Uranus and Neptune only with powerful telescopes.

Alireza: And which planet is the largest of all?
Ms.Tabesh: Jupiter is the largest one. It has more than sixty moons. Do you want to look at it?
Alireza: I really like that.

خانم تابش: آیا شما به سیارات علاقه مند هستید؟
علیرضا: بله آنها واقعا برای من جالب هستند، اما من در مورد آنها خیلی نمی دانم
خانم تابش: سیارات واقعا شگفت انگیز هستند، اما خیلی شبیه به هم نیستند. آیا می دانید چطور متفاوتند؟
علیرضا: اوم … من می دانم که آنها در مدارهای مختلف به دور خورشید حرکت می کنند

خانم تابش: درست است. آنها همچنین رنگ ها و اندازه های مختلفی دارند. بعضی از آنها مثل مریخ سنگی هستند، برخی مانند زحل حلقه هایی دارند و بعضی از آنها مانند اورانوس چندتا ماه دارند
علیرضا: بسیار شگفت انگیز! آیا می توانیم آنها را بدون تلسکوپ ببینیم؟

خانم تابش: آره … ما میتونیم سیارات نزدیکتر به خودمان مانند عطارد، ونوس، مریخ، مشتری و زحل را بدون تلسکوپ ببینیم. ما می توانیم اورانوس و نپتون را تنها با تلسکوپ های قدرتمند ببینیم
علیرضا: و کدام سیاره بزرگتر از همه است؟

خانم تابش: مشتری بزرگترین است. مشتری بیش از شصت ماه است. آیا می خواهی به آن نگاه کنی؟
علیرضا: من واقعا مایلم


Answer the following questions orally.
1. How are the planets different?
2. Can we see all planets without a telescope?
3. Do you know the names of the planets in Persian?

[/wc_tab]

[wc_tab title=”اصطلاحات جدید”]

معنی لغات درس دوم زبان دهم

لینک دانلود

Our body is a wonderful system

Our body is a wonderful system.

بدن ما یک سیستم فوق العاده است

Camels can live without water for a long time

Camels can live without water for a long time.

شتر می تواند برای مدت طولانی بدون آب زندگی کند

Planets go around the Sun

Planets go around the Sun.

سیاره ها در اطراف خورشید حرکت می کنند

Ants are amazing animals

Ants are amazing animals.

مورچه ها حیوانات شگفت انگیز هستند


ring-planet-star

ring

heart-human-red

heart

blood-Globule-cell

blood

moon-planet-night-cloud

moon

observatory-sky-stars
observatory

telescope-huge-watch

telescope

microscope-lab-Experiment

microscope


Water is a type of liquid

Water is a type of liquid.

آب یک نوع مایع است

There are some drops of paint on his shirt

There are some drops of paint on his shirt.

چند قطره رنگ بر روی پیراهنش است

Blood cells are red and white

Blood cells are red and white.

سلول های خون قرمز و سفید هستند

About one thousand people live in this village

About one thousand people live in this village.

در این روستا حدود یک هزار نفر زندگی می کنند

There are many different types of microbes

There are many different types of microbes.

انواع بسیار مختلفی از میکروبها وجود دارد

Doing daily exercise is useful for everyone

Doing daily exercise is useful for everyone.

انجام ورزش روزانه برای همه مفید است

The heart pumps blood round the body

The heart pumps blood round the body.

قلب خون را در سراسر بدن پمپاژ می کند

Gahar Lake is famous for its clear water

Gahar Lake is famous for its clear water.

دریاچه گهر برای آب زلال و شفافش معروف است


B. Read and Practice.

healthy:

1 strong and well
He is a healthy boy.

2 good for your body
A healthy breakfast can give you more energy.

defend: to protect someone or something from danger
The brave soldiers defended our country.

carry: to move someone or something from one place to another
Monkeys carry their babies all day long.

collect: to go and get someone or something
The school bus collects the children each morning.

fact: things that are true or that really happened
It’s a fact that Earth goes around the Sun.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”Reading”]

معنی ریدینگ درس دوم زبان دهم

A Wonderful Liquid

A Wonderful Liquid-blood

لینک دانلود

The human body is a real wonder. It is sometimes good to think about our body and how it works. Our body is doing millions of jobs all the time.
One of the most important parts of the body is blood. The heart pumps this red liquid around the body. This keeps us healthy and alive.

More than half of blood is plasma. This is a clear and yellow liquid. It carries red and white cells. There are millions of red blood cells in one small drop of blood. They carry oxygen round the body and collect carbon dioxide from body parts. There are thousands of white cells in a drop of blood. They are bigger than red cells. They defend our body against microbes.

This wonderful liquid is a great gift from Allah. We can thank Allah by keeping our body healthy. One way to do that is eating healthy food and doing daily exercises. Another way is to donate our blood to those who need it.

بدن انسان یک شگفتی واقعی است (بدن انسان واقعا شگفت انگیز است). گاهی اوقات خوب است که در مورد بدن ما و نحوه کار آن فکر کنیم. بدن ما تمام مدت  میلیون ها کار را انجام می دهد

یکی از مهم ترین قسمت های بدن خون است. قلب این مایع قرمز را در سراسر بدن پمپاژ می کند. این کار ما را سالم و زنده نگه می دارد
بیش از نیمی از خون پلاسما است. پلاسما مایع روشن و زردرنگی است. پلاسما سلول های قرمز و سفید را حمل می کند. در یک قطره کوچک خون میلیون ها گلبول قرمز وجود دارد. آنها اکسیژن را به سراسر بدن می برند و دی اکسید کربن را از قسمت های بدن جمع آوری می کنند. هزاران سلول سفید در یک قطره خون وجود دارد. آنها بزرگتر از سلول های قرمز هستند. آنها از بدن ما در برابر میکروب ها دفاع می کنند

این مایع فوق العاده یک هدیه عالی ازطرف خدا است. ما می توانیم با حفظ سلامت بدن مان از خداوند تشکر کنیم. یک راه انجام این کار خوردن غذای سالم و انجام تمرینات ورزشی روزانه است. راه دیگر این است که خون مان را به کسانی که به آن نیاز دارند اهدا کنیم


Reading comprehension

A. Choose the best answer.
1- What color is plasma?
a) red b) yellow c) white

2- How can we keep our body healthy?
a) By eating fast foods
b) By doing daily exercises
c) By sleeping late

3- How many white blood cells are there in a drop of blood?
a) hundreds b) thousands c) millions

B. True/False
1. There are only white cells in plasma.
2. Red cells are smaller than white cells.
3. The number of red cells is more than white cells.

C. Match two halves.
1. The heart pumps blood round the body
2. Our body is really wonderful
3. Red blood cells carry oxygen round the body

a. so it is sometimes good to think about it.
b. then it is dangerous.
c. and collect carbon dioxide.
d. to keep us alive.

[/wc_tab]

[wc_tab title=” صفت ها”]

آموزش گرامر درس دوم زبان دهم

The Nile-River-long

The Nile is the longest river on Earth. It is more than 6,000 kilometers long. It is an important river for African people. It gives water to people and animals. There are other rivers in Africa but they are not as important as the Nile. These rivers aren’t very long. They are useful for villages and small cities.

We live in a wonderful world. All around us there are amazing things like small and big animals; long rivers; dark jungles; tall mountains; and different people and nations. This world is like a strange book. We need to read it carefully. Then we can f ind many great things in our world.

نیل طولانی ترین رود روی زمین است. بیش از 6000 کیلومتر طول دارد. نیل یک رودخانه مهم برای مردم آفریقا است. نیل به مردم و حیوانات آب می دهد. رودخانه های دیگر در آفریقا وجود دارد، اما آنها یه مهمی نیل نیستند. این رودخانه ها خیلی بلند نیستند. آنها برای روستاها و شهرهای کوچک مفید هستند

 

ما در یک دنیای شگفت انگیز زندگی میکنیم. در تمام اطراف ما چیزهای شگفت انگیز مانند حیوانات کوچک و بزرگ، رودخانه های طولانی؛ جنگل های تیره؛ کوه های بلند و مردم و ملت های مختلف وجود دارد. این جهان مانند یک کتاب عجیب و غریب است. ما باید آن را با دقت بخوانیم. سپس می توانیم چیزهای بسیار عالی را در جهان ما پیدا کنیم


B. Read the following examples.

انواع صفت:

صفت کلمه ایی است که به توصیف اسم می پردازد. مثلا ” گل زیبا است.” در اینجا زیبا گل را برای ما توصیف کرده یا آسمان آبی است. صفت آبی به ما می گوید آسمان نارنجی، سیاه و یا ابری نیست بلکه آبی است.

در زبان فارسی کلمه های زیبا، آبی، بزرگ، ترسو و ..صفت هستند. در زبان فارسی صفت ها معمولا بعد از اسم می آیند مثلا جوجه اردک زشت.

زبان انگلیسی هم صفت دارد. ر زبان انگلیسی به صفت Adjective می گویند. در زبان انگلیسی برعکس فارسی صفتها قبل از اسم می آیند. د

Blue sky!

Interesting book!

Simple-adjective-table

Many interesting animals live in forests of Iran.
Robert’s father is a very tall man.


Adjectives

تساوی: گاهی دو یا چند چیز از نظر یک صفت با هم برابر هستند. مثلا این آپارتمان به بلندی آپارتمان ما است. در زبان فارسی این برابری را به این شکل نشان می دهمیم:

به زیبایی…

به بزرگی…

به دشواری..

به اندازه …. خوشمزه

اما در زبان انگلیسی برای بیان این مفهوم صفت را بین دوتا As می گذاریم:

We are as tired as you. ما به اندازه شما خسته هستیم

This bedroom is as small as a bathroom! این اتاق خواب به کوچکی یک حمام است

Adjective-course-English

His grandfather is as old as my grandfather.
Tigers are as dangerous as lions.


Comparative Adjectives

گاهی دو یا چند چیز را از نظر یک صفت با هم مقایسه می کنیم و برتر بودن یا بدتر بودن یکی را نشان می دهیم. مثلا می گوییم دستپخت مادرم از غذای این رستوران خوشمزه تر است. این تلفن همراه پیشرفته تر است. … همانطور که می بینید در زبان فارسی برای این کار به آخر صفت “تر یا تر از” اضافه می کنیم.

در زبان انگلیسی به آخر صفت “er than…” اضافه می کنیم.

My TV is big. تلوزیون من بزرگ است

My TV is bigger than your TV. تلوزیون من بزرگتر از تلوزیون شما است

Comparative-Adjectives-table

Karoon is longer than Atrak.
Mars is smaller than Jupiter.


Superlative Adjectives

صفتهای عالی: وقتی می خواهیم بگوییم یک چیز از بقیه پیزها عالی تر و برتر است در زبان فارسی از “ترین” استفاده می کنیم؛ بهترین نمره، بدترین بازی، زیباترین لباس و …

در انگلیسی قبل از صفت the  می آوریم و بعد از آن est:

The tallest = بلندترین

The biggest = بزرگترین

The youngest = جوانترین

Superlative Adjectives-table

Karoon is the longest river of Iran.
Jupiter is the largest of all.


E. Look at the pictures and choose the best sentence.

1. This is a modern car.
This is an old car.

2. Our house is the smallest of all.
Our house is as small as their houses.

3. David is taller than his father.
David is as tall as his father.

4. The blue pencil is longer than the yellow pencil.
The yellow pencil is as short as the blue pencil.


F. Work with a friend.

Make sentences with these adjectives to describe and compare people, things, or places you know.

1. brave
2. kind
3. large
4. fast

نکته: تعداد کمی از صفتها در زبان انگلیسی برای اینکه به صفت تفضیلی و صفت عالی تبدیل شوند از قانون بالا پیروی نمی کنند بلکه کل شکل صفت تغییر می کند. البته خوشبختانه تعداد این صفتها کم هستنذ و شما به راحتی می توانید آنها را در جدول زیر یادبگیرید و از بر کنید:

Irregular-comparative-superlative-Adjectives


Some adjectives have irregular comparative and superlative forms.


A. Read the following examples with ‘comparative/superlative adjectives’.

ما تا اینجا یادگرفتیم که برای اینکه یک صفت را به صفت تفضیلی تبدیل کنیم به آخر آن er than اضافه می کنیم و اگر بخواهیم آن را به صفت عالی تبدیل کنیم قبل از صفت  the  می گذاریم و بعد از آن est. در ادامه چهارتا صفت هم یاد گرفتیم که به شکل ویژه ایی به صفت عالی و صفت تفضیلی تبدیل می شوند.

اما خوبه توجه داشته باشیم تمام این قوانینی که تا اینجا یاد گرفته بودیم برای صفتهایی بکار می روند که کوتاه و یا بخشی (یا به اصطلاح حرفه ایی تر یک سیلابی) هستند مثل big, tall, short, …

ما در زبان انگلیسی یک سری صفت هم داریم که طولانی تر هستند و از بیش از یک بخش تشکیل شدند مثل beautiful, expensive, …

این صفتهای بلند و طولانی قانون مخصوص به خودشون رو دارند. برای تفضیلی کردن آنها به جای er than قبل از آنها more و بعد از آنها than می آوریم.

  er than…. :صفتهای کوتاه

more…than :صفتهای بلند

صفت عالی این صفتهای بلند و چند بخشی هم به این شکل است که قبل از آنها the most  قرار می گیرد.

 the …est :صفتهای کوتاه

صفتهای بلند: the most ….

This problem is more difficult than that one. Actually, this is the most difficult problem of the book.

Persian zebras are more beautiful than African zebras. They are the most beautiful of all.

This laptop is more expensive than that one. It is the most expensive of all.

Sharks are more dangerous than whales. They are the most dangerous animals of the sea.

Adjectives-table-learning

[/wc_tab]

[wc_tab title=”گفت و شنود”]

A. You may use adjectives to describe something or ask about details such as the quality, size, age, and color.

How was the movie?
It was very interesting. I am going to watch it again.
Was it an old film?
Yeah, actually it was black and white.


Speaking Strategy
Asking about details


You may use the following patterns to ask and answer about details.

How is (was)…….? It is (was) interesting / beautiful / nice, …
What color is it? It is black / white / yellow,…..
Was it a modern house? Yes, it was. (No, it was an old house).


B. Listen to the following conversations and tick what the speaker is going to do.

لینک دانلود

Conversation 1
1. She bought ……………………………………………………………………………………..
2. It was ………………………………………………………………………………………………

Pair up and add 2 turns to the conversation by asking about the size and quality of the dress. You may use the adjectives in the box.

Size: long, large Quality: beautiful, nice


Conversation 2

1. She likes …………………………………………………………………………………………..
2. Cooking is ………………………………………………………………………………………..

Pair up and choose 3 adjectives in box 2 to describe people, places, and fruits in box 1. Compare your answers with your friend’s.

Box 1: my best friend, apple, our school, our English teacher, Boostan Park, pepper
Box 2: small, green, yellow, medium, fresh, red, kind, careful, neat, nice, beautiful, long, helpful

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تلفظ”]

A. Listen to the following sentences. They have rising intonation.

لینک دانلود

1. Is this your new car?
2. Was the book interesting?
3. Is this problem easier than that one?
4. Are they the most expensive houses in this city?


C. Listen to the conversation and draw downward or upward arrows to identify falling and rising intonations.

A: I heard you traveled abroad this summer. Is it true?
B: Yes. I went to Japan. I was there for 2 weeks.
A: How was your trip?
B: It was very interesting. The country was very clean and people were very polite.
A: What about food?
B: I ate seafood. Japanese people make delicious food with f ish.
A: Do you like to go there again?
B: Yes, of course. But I like to stay there longer and visit different places.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”نوشتن”]

Writing

Adjective
An adjective describes a noun. It gives more information in terms of such elements:

1) Quality/ Opinion
nice – neat – boring

a beautiful flower

2) Size
small – tall – short
a big cat

3) Age
young – new – modern

an old tree

4) Color
black – red – dark
a blue sky

5) Nationality
Iranian – German – Chinese
African lions

6) Material
wooden – rocky – golden
plastic balls


Place of Adjectives


B. Complete each sentence with a suitable adjective. One adjective is extra.

funny            careful            tall           golden             cloudy
1. It’s not……………… . Don’t laugh please!
2. She looked at the………………. sky above the sea.
3. Be……………….. ! Look both ways when you cross the street.
4. Mary lost her………………… watch in the park.


Spelling Hint
Look at the following adjective forms:


C. Write the ‘comparative’ and ‘superlative’ forms of each adjective.
1. angry                 ………………………..                     …………………………..
2. strong               ………………………..                     …………………………..
3. hot                     ……………………….                      ………………………….
4. far                      ……………………….                       …………………………
5. neat                   ……………………….                       ………………………….
6. ugly                    ……………………….                      ………………………….


D. Complete each sentence with a comparative or superlative form of an adjective in the box.

deep              good                 dangerous                expensive              small

1. Pluto is………………… than the moon of Earth.
2. Are you sure this is the…………………….. way of doing it?
3. Lions are………………………. animals in the world.
4. This lake is …………………………… one in the world.
5. A plane ticket is ……………………………. than a train ticket.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”What you learned”]

A. Listen to five interesting things about our brain.

لینک دانلود

1. Fill in the blanks based on what you just heard.

The brain becomes smaller when ……………doesn’t…….enough……………. .
When you laugh……………. different parts of the……………. are………………….. .


2. Listen again and list all ‘adjectives’.


B. Now read five more interesting things about our brain.

6. The brain gives enough energy to light a small lamp. 7. Seafood is the best food for the brain. 8. The brain is the fattiest body organ.
9. Reading and listening help the brain work well. 10. Good and deep sleep helps the brain work better.


3. Underline all ‘adjectives’


C. Work in pairs. Ask and answer. Use appropriate intonation.

Is our brain an amazing organ?
What type of food is good for our brain?
Tell me two interesting things about our brain.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”واژگان”]

کلمات جدید درس 2 انگلیسی پایه دهم: 

تعداد کلمات 36

معنی لغات درس دوم زبان دهم

Abroad: خارج از کشور
Against: در مقابل
Amazing: شگفت انگیز
Around: اطراف
Brain: مغز
Carry: حمل کردن
Collect: جمع آوری کردن
Dangerous: خطرناک
Deep: عمیق
Defend: دفاع کردن
Delicious: خوشمزه
Donate: بخشیدن
Drop: قطره
Exercise: تمرین
Expensive: گران
Fact: واقعیت
Famous: معروف
Gift: هدیه
Happen: اتفاق افتادن
Healthy: سالم
Information: اطلاعات
Keep: حفظ کردن
Liquid: مایع
Nation: ملت
Observatory: رصدخانه
Orbits: مدار
Planet: سیاره
Pump: پمپاژ کردن
Ring: حلقه
Rocky: سنگی
Strange: عجیب
Strong: قوی
Type: نوع
Without: بدون
Wonder: شگفتی
Wonderful: شگفت انگیز

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مونولوگ”]

مونولوگ  درباره یکی از جشن ها  – درس3 – کتاب نهم

 

 

[/wc_tab]

[wc_tab title=”درس بعد”]

درس چهارم – خدمات

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]

مطالب بیشتر

2 دیدگاه در “درس دوم زبان پایه دهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *