پایه هشتم: درس دوم – روزهای هفته

آموزش زبان پایه هشتم

درس دوم – روزهای هفته

ترجمه مکالمه درس 2 انگلیسی پایه هشتم

lesson2weekdays-پایه هشتم: درس دوم - روزهای هفته

دانلود فایل

Teacher: What do you do in the afternoons, Reihaneh?
Student: Well, I go to the gym on Sundays and Tuesdays.
Teacher: How about Friday mornings?
Student: I stay at home and relax. Why?
Teacher: You know, Shiva is not very good at English. Can you help her?
Student: Oh, sure.
Teacher: That sounds great! When can you start?
Student: This Wednesday afternoon.
Teacher: That’s fine. Thank you. I’ll let her know.

معلم: بعداز ظهرها چکار می کنی ریحانه؟
دانش آموز: خب یکشنبه ها و سه شنبه ها من می رم باشگاه.
معلم:  جمعه صبح ها چطور؟
دانش آموز: خونه می مونم و استراحت می کنم. چرا؟
معلم:  می دانی شیوا در درس زبان ضعیف است. تو می توانی به او کمک کنی؟
دانش آموز: اوه البته
معلم:  به نطر عالی است! چه وقت می توانی شروع کنی؟
دانش آموز: این چهارشنبه بعد از ظهر
معلم: خوبه، متشکرم. به او اطلاع می دهم.

تمرین 1: آموزش صحبت درباره فعالیت های روزانه به انگلیسی

دانلود فایل

What do you do in the mornings? I go to school.
What do you do in the afternoons? We play sports.
What do you do in the evenings? I study my lessons.
What do you do on Friday mornings? We watch TV.
What do you do on Saturday evenings? I visit my relatives.

صبح ها چکار می کنی؟ من به مدرسه می روم
بعداز ظهرها چکار می کنی؟ من ورزش می کنم
عصرها چکار می کنی؟ درسهایم را می خوانم
جمعه صبح ها چکار می کنید؟ تلوزیون تماشا می کنم.
عصرهای شنبه چکار می کنی؟ از  اقوام و آشنایان دیدن می کنم


دانلود فایل

  روزهای هفته Weekdays
شنبه Saturday
یکشنبه Sunday
دوشنبه Monday
سه شنبه Tuesday
چهارشنبه Wednesday

 آخر هفته weekend

 پنچ شنبه Thursday
جمعه Friday

Time expressions  اصطلاحات زمان

in the morning در صبح
in the afternoon در بعداز ظهر
in the evening در عصر
on weekdays در روزهای هفته
on the weekend در آخر هفته

تمرین 2: آموزش صحبت درباره فعالیت های روزانه به انگلیسی

lesson2weekdays

دانلود فایل

When/What days do you go to school? Every weekday.
When/What days do you go shopping? Every Wednesday afternoon.
When/What days do you play sports? On Saturdays and Tuesdays.
When/What days do you study your English? On Monday mornings.
When/What days do you go to the library? On Sunday afternoons.

چه وقت/ چه روزهایی به مدرسه می روی؟ هر روز
چه وقت/چه روزهایی به خرید می روی؟ هر چهارشنبه بعد از ظهر
چه وقت/ چه روزهایی ورزش می کنی؟ شنبه ها و سه شنبه ها
چه وقت/ چه روزهایی انگلیسی مطالعه می کنید؟ دوشنبه صبح ها
چه وقت/ چه روزهایی به کتابخانه می روید؟ یکشنبه بعد از ظهرها

آموزش صحبت درباره اوقات شبانه روز به انگلیسی

 lesson2weekdays2

day روز
sunrise طلوع خورشید
morning صبح
midday/noon ظهر
afternoon بعدازظهر
sunset غروب خورشید
evening عصر
midnight نیمه شب
night شب

ترجمه مکالمه درس 2 انگلیسی پایه هشتم

weekdays

دانلود فایل

Student: Excuse me, sir, what’s روزهاي هفته in English?
Teacher: That’s ‘weekdays’.
Student: How do you spell it?
Teacher: W-E-E-K-D-A-Y-S.
Student : Thanks. And how do you say S-T in ‘study’∗?
Teacher: The correct pronunciation is ‘study’.
Student: There’s no /e / at the beginning, right?
Teacher: No, there isn’t.

دانش آموز: ببخشید آقا “روزهای هفته” به انگلیسی چه می شود؟
معلم: می شود “weekdays”
دانش آموز: شما چطور آن را هجی می کنید؟
معلم: W-E-E-K-D-A-Y-S
دانش آموز: ممنون و S-Tرا در کلمه study چگونه می گویی؟
معلم:تلفظ صحیح study است.
دانش آموز: در آغاز /e /  وجود ندارد درسته؟
معلم: نه نیست

شنیدن و نوشتن:

به مکالمه های زیر گوش کنید و جدول زیر را کامل کنید:

دانلود فایل

کلمات جدید درس 2 انگلیسی پایه هشتم: 

About: درباره
At: در
Beginning: آغاز
Can: می توانی/ توانستن
Excuse me: ببخشید
Fine: خوب
Go: رفتن/ برو/بروی
Good: خوب
Great: عالی
Gym: باشگاه
Help: کمک/ کمک کردن
Her: او را
I’ll: من خواهم
Know: دانستن
Lesson: درس
Let: اجازه دادن
Library: کتابخانه
Play: بازی کردن
Pronunciation: تلفظ
Relative: خویشاوندان
Relax: استراحت کردن
Say: گفتن
Shopping: خرید کردن
Sir: آقا
Sound: به نظر رسیدن
Sport: ورزش
Start: شروع کردن
Stay: ماندن
Study: مطالعه کردن
Sure: مطمئنا
That: آن
There isn’t: وجود ندارد
There’s: وجود دارد
TV: تلوزیون
Very: خیلی
Visit: ملاقلات کردن
Watch: تماشا کردن
Well: خب
When: چه وقت
Why: چرا


لغات آخر کتاب:

climb a mountain: از کوه بالا رفتن/کوه نوردی کردن
Friday: جمعه
go shopping: خرید رفتن
go to library: به کتابخانه رفتن
go to school: به مدرسه رفتن
go to the gym: به باشگاه رفتن
Monday: دوشنبه
play sports: ورزش کردن
relax: استراحت کردن
Saturday: شنبه
study lessons: درس ها را مطالعه کردن
Sunday: یکشنبه
Thursday: پنج شنبه
Tuesday: سه شنبه
visit relatives:  از اقوام و خویشاوندان دیدن کردن
watch TV:  تلوزیون تماشا کردن

day: روز
Wednesday : چهارشنبه
weekdays : روزهای هفته
weekend: آخر هفته

مونولوگ درباره فعالیت های روزانه- درس 2 – کتاب هشتم

کلماتی که رنگی هستند را تغییر دهید و متن را درباره خودتان بنویسید.

I am a student. I am 15 years old. I go to school every day. I study English and math on Saturdays and Tuesdays. On Sunday afternoons, I go to the gym and play with my friends. We play football. Every Wednesday afternoon, I go the library and read books. But I don’t go to school on the weekends. I visit my relatives, I watch TV and I go shopping with my family on the weekends.

مطالعه بیشتر

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هفدهم

 

این یک ساعت است.

آن یک صفحه دارد.
آن دو عقربه دارد.
ساعت چند است؟
ساعت هشت است.
این یک ساعت است.
آن یک صفحه و دو عقربه دارد.

ساعت چند است؟
ساعت دوازده است.
ساعت چند است؟
ساعت یازده است.
ساعت چند است؟
ساعت یک ربع به چهار است.
ساعت ده و ربع است.

ساعت پنج و نیم است.
ایا ساعت یک ربع به نه است؟
خیر، ساعت نه و ربع است.
آیا ساعت هفت و نیم است؟
خیر، ساعت شش و نیم است.
آیا ساعت یک است؟
بله، ساعت یک است.
آیا ساعت یک ربع به ده است؟
بله، ساعت یک ربع به ده است.

دانلود فایل

This is a clock

This is a clock.
It has a face.
It has two hands.

It is eight o’clock

What time is it?
It is eight o’clock.

This is a watch
This is a watch.
It has a face and two hands.

It is twelve o’clock.
What time is it?
It is twelve o’clock.

It is eleven o’clock
What time is it?
It is eleven o’clock.


What time is it now?
It is a quarter to four.

It is a quarter past ten
It is a quarter past ten.

It is half past five
It is half past five.

it is a quarter past nine
Is it a quarter to nine?
No, it is a quarter past nine.

it is half past six
Is it half past seven?
No, it is half past six.

it is one o’clock
Is it one o’clock?
Yes, it is one o’clock.

 it is a quarter to ten
Is it a quarter to ten?
Yes, it is a quarter to ten.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ب- وقت را بپرسید و پاسخ صحیح بدهید:

B-Asks the time and answer correctly:

Example:
What time is it?
It’s six o’clock.

دانلود فایل

It is a quarter past ten

1- What time is it?
It is a quarter past ten.

It is half past nine

2- What time is it?
It is half past nine.

It is a quarter to three

3- What time is it?
It is a quarter to three.

It is twelve o’clock

4- What time is it?
It is twelve o’clock.

It is a quarter past six

5- What time is it?
It is a quarter past six.

It is a quarter to one

6- What time is it?
It is a quarter to one.

It is a quarter past four

7- What time is it?
It is a quarter past four.

آزمون

لطفا از ساعت 5 صبح تا 12 شب را مرتب نمایید.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام
Summary
Review Date
Reviewed Item
آموزش زبان هشتم
Author Rating
51star1star1star1star1star