فوریه 28, 2018

زبان انگلیسی پایه هفتم متوسطه

زبان انگلیسی پایه هفتم متوسطه

زبان انگلیسی پایه هفتم مدرسه

مقدمه

درس اول – آشنایی با حروف الفبا
درس دوم- نوشتن اسم و فامیل به زبان انگلیسی
درس سوم – اعداد در زبان انگلیسی
درس چهارم – رنگها
درس پنجم – اشیاء

درس اول کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس ششم – احوالپرسی
درس هفتم – معرفی
درس هشتم- اولین جلسه کلاس انگلیسی

درس دوم کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس نهم- یک همکلاسی جدید
درس دهم – در کتابخانه و کلمات جدید درس دوم

درس سوم کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس یازدهم – صحبت درباره سن و سال

درس چهارم کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس دوازده – خانواده و شغل

درس پنجم کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس سیزده – توصیف ظاهر افراد و لباس

درس ششم کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس چهارده – خانه

درس هفتم کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس پانزده – آدرس دادن به انگلیسی

درس هشتم کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس شانزده – غذا