درس 8 انگلیسی پایه هفتم غذا ( درس شانزده)

آموزش زبان پایه هفتم -درس شانزده – غذا درس 8 انگلیسی پایه هفتم My Favorite Food مکالمه اسم غذا ها https://media.salamzaban.com/sites/6/files/2018/05/lesson8-1.mp3 دانلود فایل Shiva: Look, it’s enough. I’m hungry. How about you? Fatemeh: Me, too. Let’s have some cake and milk. Shiva: Sounds good, but I’d like some tea with my cake. That’s my favorite! اطلاعت بیشتر دربارهدرس 8 انگلیسی پایه هفتم غذا ( درس شانزده)[…]

درس7 انگلیسی پایه هفتم آدرس (درس پانزده)

آموزش زبان پایه هفتم درس پانزده – آدرس دادن درس7 انگلیسی پایه هفتم My Address مکالمه تمرین 1: پرسیدن آدرس به انگلیسی تمرین 2: پرسیدن شماره تلفن به انگلیسی گفتن ساعت آزمون مکالمه 2 تمرین شنیداری کلمات جدید مونولوگ درباره آدرس محل زندگی درس بعد ترجمه مکالمه درس7 انگلیسی پایه هفتم https://media.salamzaban.com/sites/6/files/2018/05/lesson7-1.mp3 دانلود فایل Omid: اطلاعت بیشتر دربارهدرس7 انگلیسی پایه هفتم آدرس (درس پانزده)[…]

درس 6 انگلیسی پایه هفتم خانه (درس چهارده)

آموزش زبان پایه هفتم  درس چهارده – خانه درس 6 انگلیسی پایه هفتم My House   مکالمه تمرین 1: پرسیدن محل حضور افراد تمرین 2: صحبت درباره کارهای روزانه به انگلیسی مکالمه 2 تمرین شنیداری آزمون آزمون 2 کلمات جدید مونولوگ درباره خانه و خانواده درس بعد ترجمه مکالمه درس 6 انگلیسی کتاب هفتم https://media.salamzaban.com/sites/6/files/2018/05/lesson6-1.mp3 اطلاعت بیشتر دربارهدرس 6 انگلیسی پایه هفتم خانه (درس چهارده)[…]

درس 5 انگلیسی پایه هفتم ظاهر افراد (درس سیزده)

آموزش زبان پایه هفتم درس سیزده – توصیف ظاهر افراد My Appearance درس 5 انگلیسی پایه هفتم مکالمه ظاهر ( بلندی، لباس، رنگ)

درس 4 انگلیسی پایه هفتم خانواده (درس دوازده)

آموزش زبان پایه هفتم درس دوازده – خانواده و شغل درس 4 انگلیسی پایه هفتم مکالمه اعضای خانواده شغل ها مکالمه 2 تمرین شنیداری کلمات جدید مونولوگ درباره خانواده و شغل تکلیف درس بعد ترجمه متن مکالمه درس 4 انگلیسی پایه هفتم https://media.salamzaban.com/sites/6/files/2018/05/lesson4-1.mp3 دانلود فایل Zohre: Nice picture! Is that your father? Mahsa: Yes, he اطلاعت بیشتر دربارهدرس 4 انگلیسی پایه هفتم خانواده (درس دوازده)[…]

library

پایه هفتم: درس دهم – در کتابخانه

آموزش زبان پایه هفتم درس دهم – در کتابخانه مکالمه تمرین شنیداری تکلیف مطالعه بیشتر آزمون کلمات جدید تکلیف 2 درس بعد ترجمه مکالمه درس 2 انگلیسی پایه هفتم https://media.salamzaban.com/sites/6/files/2018/05/lesson2-4.mp3 دانلود فایل Listen to the conversation between a student and a librarian. Librarian: Can I help you? Student: Yes. Can I have my library card, اطلاعت بیشتر دربارهپایه هفتم: درس دهم – در کتابخانه[…]

پایه هفتم: درس یازدهم – سن و سال

آموزش زبان پایه هفتم درس یازدهم – صحبت درباره سن و سال مکالمه ماه های سال اعداد تمرین 1: پرسش و پاسخ درباره سن و سال تمرین 2: پرسش و پاسخ درباره تاریخ مکالمه 2 تمرین شنیداری تکلیف آزمون کلمات جدید مونولوگ درباره معرفی خود تکلیف درس بعد ترجمه مکالمه درس 3 انگلیسی پایه هفتم اطلاعت بیشتر دربارهپایه هفتم: درس یازدهم – سن و سال[…]

پایه هفتم: درس نهم- یک همکلاسی جدید

آموزش زبان پایه هفتم درس نهم- یک همکلاسی جدید مکالمه آزمون تمرین 1 (معرفی دیگران) تمرین 2: (پرسیدن نام شخص دیگر) تکلیف مطالعه بیشتر آزمون بازی درس بعد Listen to the students talking in the school yard. ترجمه مکالمه درس 2 انگلیسی پایه هفتم https://media.salamzaban.com/sites/6/files/2018/05/lesson2-1.mp3 دانلود فایل Ali:: Who is that boy? Parham: That’s Erfan. اطلاعت بیشتر دربارهپایه هفتم: درس نهم- یک همکلاسی جدید[…]