درس 6 انگلیسی پایه هفتم خانه (درس چهارده)

آموزش زبان پایه هفتم  درس چهارده – خانه درس 6 انگلیسی پایه هفتم My House [wc_tabgroup layout=”box”] [wc_tab title=”مکالمه”] ترجمه مکالمه درس 6 انگلیسی کتاب هفتم https://media.salamzaban.com/sites/6/files/2018/05/lesson6-1.mp3 دانلود فایل Farid: Mom, where are you? Mom: I’m in the kitchen. Farid: Hello. Where’s Dad? Mom: In the garage. Farid: What’s he doing? I’m so hungry. Mom: اطلاعت بیشتر دربارهدرس 6 انگلیسی پایه هفتم خانه (درس چهارده)[…]