درس 6 انگلیسی پایه هفتم خانه (درس چهارده)

آموزش زبان پایه هفتم  درس چهارده – خانه درس 6 انگلیسی پایه هفتم My House   مکالمه تمرین 1: پرسیدن محل حضور افراد تمرین 2: صحبت درباره کارهای روزانه به انگلیسی مکالمه 2 تمرین شنیداری آزمون آزمون 2 کلمات جدید مونولوگ درباره خانه و خانواده درس بعد ترجمه مکالمه درس 6 انگلیسی کتاب هفتم https://media.salamzaban.com/sites/6/files/2018/05/lesson6-1.mp3 اطلاعت بیشتر دربارهدرس 6 انگلیسی پایه هفتم خانه (درس چهارده)[…]