مارس 27, 2019

زبان انگلیسی پایه دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی پایه دوازدهم متوسطه

آزمون نهایی زبان انگلیسی حدود 5 صفحه است، شامل سوالات شنیداری و کتبی. مدت زمان پاسخگویی به آزمون 120 دقیقه است.

  • تحلیل سوالات شنیداری آزمون نهایی
  • تحلیل سوالات واژگان آزمون نهایی
  • تحلیل سوالات گرامر آزمون نهایی
  • تحلیل سوالات درک مطلب آزمون نهایی
  • تحلیل سوالات نگارش آزمون نهایی

 

مطالب بیشتر