پایه هشتم: درس سوم- توانایی های من

آموزش زبان پایه هشتم

درس سوم- توانایی های من

My Abilities

پایه هشتم: درس سوم- توانایی های من

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”مکالمه”]

ترجمه مکالمه درس سوم پایه هشتم

لینک دانلود

Elham: Wow! Your drawing is very good.
Sara: Thanks. Can you draw?
Elham: No, I’m not good at drawing. But I can take good photos.
Sara: Really? Can I see your photos?
Elham: Why not? Come to my house this afternoon.
Sara: Oh, I can’t make it today. How about Thursday afternoon?
Elham: That’s fine. You can bring your drawing book, too.
Sara: Sure.

الهام:طراحی تو خیلی خوب است.
سارا: ممنون، تو می توانی طراحی کنی؟
الهام: طراحی من خوب نیست. اما من می توانم عکاسی کنم.
سارا: واقعا؟ می توانم عکس های تو را ببینم؟
الهام: چراکه نه؟ امروز بعد از ظهر به خانه من بیا.
سارا: اوه من نمی توانم امروز این کار را انجام دهم. پنج شنبه بعد از ظهر چطور است؟
الهام: خوبه. تو می توانی کتاب طراحی ات را هم بیاوری.
سارا: البته

[/wc_tab]

[wc_tab title=” اصطلاحات جدید”]

آموزش صحبت درباره توانایی ها به انگلیسی

take photos

take photos

take photos عکس گرفتن

swim

swim

swim شنا کردن

do a puzzle

do a puzzle

do a puzzle حل کردن پازل

search the Web

search the Web

search the Web جستجو در وب

ride a bicycle

ride a bicycle

ride a bicycle راندن دوچرخه

play football

play football

play football فوتبال بازی کردن

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 1″]

تمرین 1: آموزش صحبت درباره توانایی ها (1)

لینک دانلود

drawing

drawing

Are you good at drawing?
Yes, I am./ No, I’m not.

آیا طراحی تو خوب است؟
بله اینطور است/ نه اینطور نیست

cooking

cooking

Is she good at cooking?
Yes, she is./ No, she isn’t.

آیا آشپزی او خوب است؟
بله اینطور است/ نه اینطور نیست

playing football

playing football

Is he good at playing football?
Yes, he is./ No, he isn’t.

آیا بازی فوتبال او خوب است؟
بله اینطور است/ نه اینطور نیست

searching the Web

searching the Web

Are you good at searching the Web?
Yes, we are./ No, we aren’t.

آیا شما خوب می توانید در اینترنت سرچ کنید؟
بله اینطور است/ نه اینطور نیست

 swimming

swimming

Are they good at swimming?
Yes, they are./ No, they aren’t.

آیا شنای آنها خوب است؟
بله اینطور است/ نه اینطور نیست

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 2″]

تمرین 2: آموزش صحبت درباره توانایی ها (2)

لینک دانلود

make a cake

make a cake

Can you make a cake?
Yes, I can./ No, I can’t.

آیا تو می توانی  کیک بپزی؟
بله من می توانم/ نه من نمی توانم

search the Web

search the Web

Can she search the Web?
Yes, she can./ No, she can’t.

آیا او می تواند در اینترنت جستجو کند؟
بله او می تواند/ نه او نمی تواند

do a puzzle

do a puzzle

Can he do a puzzle?
Yes, he can./ No, he can’t.

آیا او می تواند پازل حل کند؟
بله او می تواند/ نه او نمی تواند

ride a bicycle

ride a bicycle

Can you ride a bicycle?
Yes, we can./ No, we can’t.

آیا شما می توانید دوچرخه سواری کنید؟
بله ما می توانیم/ نه ما نمی توانیم

basketball

basketball

Can they play basketball?
Yes, they can./ No, they can’t.

آیا آن هامی توانند بسکتبال بازی کنند؟
بله می توانند/ نه نمی توانند

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 3″]

تمرین 3: آموزش صحبت درباره توانایی ها (3)

لینک دانلود

 work with a computer

work with a computer

Who can work with a computer?
All students can.

چه کسی می تواند با کامپیوتر کار کند؟
همه دانش آموزان می توانند

play tennis

play tennis

Who can play tennis?
Ali can play tennis well.

چه کسی می تواندتنیس بازی کند؟
علی به خوبی می تواند تنیس بازی کند

draw

draw

Who can draw?
Me.

چه کسی می تواند طراحی کند؟
من

 take photos

take photos

Who can take photos?
Parham can, but not very well.

چه کسی می تواند عکس بگیرد؟
پرهام می تواند اما نه خیلی خوب

telling stories

telling stories

Who is good at telling stories?
Marjan and Leila can.

چه کسی می تواند به خوبی داستان تعریف کند؟
مرجان و لیلا می توانند

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مکالمه 2″]

ترجمه مکالمه درس سوم پایه هشتم

لینک دانلود

Student 1: Excuse me, I have a question.
Teacher: Yes?
Student 1: How do you say O-O in the words “football” and “afternoon”?
Teacher: Say double O. Well, the sound is short in “football” and long in “afternoon”.
Student 1: Thank you.
Student 2: Excuse me, I have a question, too. We write P-L-A-Y but we say “play”, why?
Teacher: Well, that’s “play”. There’s no /e/ between P and L,”play”!
Student 2: Thanks. And how do you say S-W in “swimming”?
Teacher: “Swimming”. Say “swimming”.

دانش آموز 1: ببخشید من یک سوال دارم.
معلم: بله؟
دانش آموز 1: شما چطور o-o را در کلمات “football” و “afternoon” تلفظ می کنید؟
معلم: بگویید دوتا o. خب صدا در  “football” کوتاه و در  “afternoon” بلند است.
دانش آموز1: متشکرم
دانش آموز 2: ببخشید من هم یک سوال دارم. ما می نویسیم P-L-A-Y اما می گوییم “play” چرا؟
معلم: خب آن “play” است و هیچ /e/ بین p و L وجود ندارد، “play”.
دانش آموز 2: متشکرم و شما چطور S-W را در  “swimming” تلفظ می کنید؟
معلم: “Swimming”. بگو “swimming”.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”شنیدن و نوشتن”]

به مکالمه های زیر گوش کنید و جدول زیر را کامل کنید:

لینک دانلود

لینک دانلود

[/wc_tab]

[wc_tab title=”واژگان”]

کلمات جدید درس 3 انگلیسی پایه هشتم: 

make= انجام دادن/ساختن
sure = البته
search= جستجو کردن
have = داشتن
question = سوال
word = کلمه
Well= خب
sound= صدا
short= کوتاه
long = بلند
between = میان
bring = آوردن
Really= واقعا


لغات آخر کتاب:

act in movies: بازی کردن در فیلم
cook: غذا پختن
do a puzzle: پازل حل کردن
draw : طراحی کردن
draw a picture: کشیدن یک تصویر
food: غذا
make a cake: پختن یک کیک
make tea: چای درست کردن
play badminton : بدمینتون بازی کردن
play basketball : بسکتبال بازی کردن
play chess : شطرنج بازی کردن
play football : فوتبال بازی کردن
play ping-pong : پینگ پنگ بازی کردن
play tennis : تنیس بازی کردن
play volleyball : والیبال بازی کردن
read : خواندن
recite the Holy Quran : قران مقدس را قرائت کردن
ride a bicycle : دوچرخه سواری کردن
ride a horse : اسب سواری کردن
run : دویدن
search the Web : در وب جستجو کردن
speak (English) : انگلیسی صحبت کردن
swim : شنا کردن
take photos : عکس گرفتن
tell a story : داستان تعریف کردن
type : تایپ کردن
work with a computer : با کامپیوتر کار کردن

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مونولوگ”]

مونولوگ درباره توانایی های خود – درس 3 – کتاب هشتم

کلماتی که رنگی هستند را تغییر دهید و متن را درباره خودتان بنویسید.

My name is Erfan. I’m from Yazd. I’m 15 years old. I go to school every day. I can speak English. I can take good photos and search the web. But I’m not good at drawing and cooking. Every Sunday afternoon I go to the gym with my friends. We play football and swim. Every afternoon I go to the park. I ride a bicycle. I like sports.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تکلیف”]

تکلیف:

لطفا از روی مکالمه بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما

[/wc_tab]

[wc_tab title=”درس بعد”]

درس چهارم- سلامتی و بیماری ها

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]

22 دیدگاه در “پایه هشتم: درس سوم- توانایی های من

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *