پایه هشتم: درس ششم- روستای من

آموزش زبان پایه هشتم

درس ششم- روستای من

My Village

لینک دانلود

ترجمه مکالمه درس 6 انگلیسی پایه هشتم

Sam: Where are you from, Hamid?
Hamid: Ghez-ghal’eh.
Sam: Where is it?
Hamid: It’s a village in West Azarbaijan, near the city of Khoy.
Sam: What’s it like?
Hamid: It’s a mountain village with many trees and flowers. It’s famous for its sunflower fields.
Sam: What’s the people’s job?
Hamid: They work on farms and raise animals.
Sam: What about the weather?
Hamid: There’s a lot of wind in summer, fall and winter. It’s very cold from Aban to Farvardin.
Sam: It sounds to be a very interesting place.

سَم: حمید اهل کجا هستی؟
حمید: قزقلعه
سَم: کجاست؟
حمید: یک روستا در آذربایجان غربی، نزدیک شهر خوی.
سَم: چطور جایی است؟
حمید:یک روستای کوهستانی است با درختها و گلهای بسیار زیاد. برای دشت های گلهای آفتابگردانش معروف است.
سَم: شغل مردم چیست؟
حمید: آنها در مزارع کار می کنند و حیوانات را پرورش می دهند.
سَم: آب و هوا چطور؟
حمید: در تابستان، پاییز و زمستان بادهای بسیار زیادی دارد. از آبان تا فروردین بسیار سرد است.
سَم: به نظر جای بسیار جالبی است.

آموزش صحبت درباره روستا به انگلیسی

field

field

a field یک دشت/ مرغزار/ مزرعه

flowers

flowers

flowers گلها

river

river

a river یک رودخانه

cattle

cattle

cattle گله گاو

mountain

mountain

a mountain یک کوه

plow

plow

a plow گاوآهن

tractor

tractor

a tractor تراکتور

trees

trees

trees درختان

صحبت درباره یک مکان (1)

لینک دانلود

What is Ghez-ghal’eh like?
It’s a mountain village.
Is it near the city?
Yes, it is./ No, it isn’t.
What is it famous for?
It’s famous for its sunflower fields.
What’s the people’s job?
They work on farms and raise animals.

قزقلعه چطور جایی است؟
یک روستای کوهستانی است.
آیا نزدیک شهر است؟
بله هست/ نه نیست.
برای چه معروف است؟
برای مزارع آفتابگردانش معروف است.
شغل مردم چیست؟
آنها در مزارع کار می کنند و حیوانات را پرورش می دهند.

صحبت درباره یک مکان (2)

لینک دانلود

field

field

Are there any fields?
Yes, there are.

آیا دشت دارد؟
بله دارد

trees

trees

Is there a river?
No, there isn’t.

آیا رودخانه دارد؟
نه ندارد

mountain

mountain

Is there a mountain?
Yes, there is.

آیا کوه دارد؟
بله دارد


Are there many people in the village?
No, there aren’t.

آیا مردم زیادی در روستا هستند؟
نه اینطور نیست

صحبت درباره آب و هوا و فصل ها

لینک دانلود

weather

weather

What’s the weather like in Ghez-ghal’eh?
It’s windy/sunny/rainy/snowy in summer.
What about the weather?
It’s hot/cold/warm/wet/dry.
Is it cold in winter?
Yes, it is./ No, it isn’t.
Is there much rain in spring?
Yes, there is./ No, there isn’t.

هوا در قزقلعه چطور است؟
در تابستان بادی/ آفتابی/بارانی/برفی است
آب و هوا چطور؟
خیلی گرم/خنک/گرم/مرطوب/خشک است.
آیا در زمستان خنک است؟
بله درست است/ نه اینطور نیست.
آیا در بهار باران زیادی می بارد؟
بله درست است/ نه اینطور نیست.

آموزش صحبت درباره آب و هوا به انگلیسی

windy

windy

windy بادی

sunny

sunny

sunny آفتابی

rainy

rainy

rainy بارانی

snowy

snowy

snowy برفی

hot

hot

hot خیلی گرم

cold

cold

cold سرد

warm

warm

warm گرم

wet

wet

wet مرطوب/ خیس

dry

dry

dry خشک

آموزش صحبت درباره فصلها به انگلیسی

spring

spring

spring بهار

summer

summer

summer تابستان

fall

fall

fall پاییز

winter

winter

winter زمستان

 

ترجمه مکالمه درس 6 انگلیسی پایه هشتم

لینک دانلود

Student : Can you help me, madam?
Teacher : Yes, what’s the problem?
Student: How do you say T-H? Is it the same in all words?
Teacher : No, it’s sometimes different.
Student : Can you give me some examples?
Teacher: Yes, in ‘there’, ‘this’, and ‘they’, it’s /ð/. In ‘north’, ‘south’, ‘thank’, and ‘three’, it’s /θ/.
Student : Thank you.

دانش آموز: خانم می توانید به من کمک کنید؟
معلم: بله مشکل چیست؟
دانش آموز: چطور شما T-H را تلفظ می کنید؟ آیا در همه کلمات یکسان است؟
معلم: نه گاهی متفاوت است.
دانش آموز: می توانید چند مثال برای من بزنید؟
معلم: بله در “there”، “this” و “they”، صدای آن /ð/ است. در ‘north’, ‘south’, ‘thank’, و ‘three’ صدای آن /θ/ است.
دانش آموز: متشکرم

کلمات جدید درس 6 انگلیسی پایه هشتم: 

near = نزدیک
job = شغل
people = مردم
a lot of = تعداد زیاد
many = بسیار
about = درباره
very = خیلی
raise = پرورش دادن
sounds = به نظر رسیدن
interesting = جالب
place = مکان
sunflower = گل آفتابگردان

مونولوگ درباره زندگی در یک روستا – درس6 – کتاب هشتم

کلماتی که رنگی هستند را تغییر دهید و متن را درباره خودتان بنویسید.

Aliabad is a very beautiful village. It is near Shahinabad. There are a lot of flowers field in this village. But it is famous for its great mountains, big forest and beautiful river. It is very cold and dry in the winter but in the summer and spring, it is warm. In this village, people work on farms and raise animals. They have tractors.

تکلیف:

لطفا از روی مکالمه بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما

2 دیدگاه در “پایه هشتم: درس ششم- روستای من

  • عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالیییی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *